Obvestilo: Predložitev vlog za rabo javnih površin - Podaljšanje pogodbe za postavitev kioska / do 15.12.2012
vodoravna delilna črta

 

 
Mestna občina Maribor obvešča vse dosedanje uporabnike javnih površin za postavitev kioska, da je potrebno najkasneje do 15. decembra 2012 pristojnemu upravnemu organu (Uradu za komunalo, promet in prostor) predložiti vlogo za rabo javnih površin. Vlogo je potrebno oddati z vsemi potrebnimi prilogami - skico ureditve z dimenzijami, orto-foto posnetek umestitve na javno površino in potrdilo, da so do MOM poravnane vse odprte obveznosti. Odlok o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012) namreč v 3. členu med splošnimi pogoji za izdajo dovoljenja opredeljuje tudi izpolnitveni pogoj o poravnanih obveznostih do MOM.
 
Vlogo je potrebno posredovati pravočasno oz. najkasneje do navedenega datuma, da bo pristojna služba lahko pravočasno pripravila pogodbo o uporabnini in na ta način legalizirala najem javne površine, ki jo uporabljajo. V kolikor se bo javna površina uporabljala brez ustrezne pogodbe, bo pristojni urad kršitev odstopili v reševanje pristojnemu organu z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo. Uporaba javne površine brez sklenjene pogodbe o uporabnini je v skladu z 18. členom odloka prekršek, za katerega se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in odgovorna oseba pravne osebe.


vodoravna delilna črta