Gradiva mestnega sveta (401 - 600)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 401  - Odlok o občinskih cestah - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 401  - Odlok o občinskih cestah - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 402  - Naslovnica - Predinvesticijska zasnova (PIZ) Nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 402  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) Nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 403  - Naslovnica - Investicijski program (IP) Nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 403  - Investicijski program (IP) Nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 404  - Dodatek št. 2 k najemni pogodbi za najem objekta "Mariborsko kulturno središče (MAKS)"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 405  - Naslovnica - Novelacija Investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 405  - Novelacija Investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 405/I  - Dopolnila in popravki h GMS - 405
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 405/I  - Naslovnica in obrazložitev Novelacije IP Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 405/I  - NOVELACIJA investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor - (z dopolnitvami in popravki)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 406  - Posamični program prodaje 10,8456% deleža Mestne občine Maribor v družbi Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 407  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 408  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 409  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 410  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 411  - Spremembe pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 412  - DIIP - polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin ob Zagrebški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 413  - Investicijski program z analizo stroškov in koristi - polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin ob Zagrebški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 414  - Prečiščeno besedilo pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo objekta "Mariborsko kulturno središče (MAKS)" z Umetnostno galerijo Maribor (UGM)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 415  - Predlog za obravnavo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 415  - DIIP Dozidava k zdravstvenemu domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 415  - Grafične priloge 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 415  - Grafične priloge 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 415  - Grafične priloge 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 415  - Naslovnica in obrazložitev - Dokument identifikacije investicijskega projekta Dozidava k zdravstvenem domu - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 416  - Predlog prerazporeditve sredstev med projekti v Načrtu razvojni programov Mestne občine Maribor za obdobje 2012 - 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 417  - Odlok o spremembi Odloka o statusnem preoblikovanju MARPROMA, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v javno podjetje MARPROM d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 418  - Konzorcij zainteresiranih lokalnih skupnosti - letališče Edvarda Rusjana
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 419  - Predlog kandidatke za zastopnicao pacientovih pravic na območju zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 420  - Obravnava problematike združevanja srednjih šol v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 - naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Zaključni račun 2011 - zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Zaključni račun 2011 - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Zaključni račun proračuna - zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna MOM za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 422  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 422  - Naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 423  - Poročilo o delu nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 424  - Predlog za podelitev priznanj in nagrad MOM za leto 2012 ter določitev datuma podelitve priznanj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 425  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti dirketorice javnega zavoda Umetnostna glaerija Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilkno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 426  - PREDLOG 7. člena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 427  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja C - 3 Univerzitetni klinični center Maribor - območje kompleksa kliničnega centra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 427  - Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja C-3, Univerzitetni klinični center Maribor, območje kompleksa kliničnega centra - druga obravnava GRADIVO UMAKJENO IZ OBRAVNAVE IN SPREJET SKLEP PREKLICAN. (Glaj gradivo GMS 427/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 427  - Ureditvena situacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 427/I  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del obmčja C - 3 Univerzitetni klinični center Maribor, območje kompleksa kliničnega centra - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 427/I  - Ureditvena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 428  - Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo z namenom energetskih sanacij osnovnih šol, vrtcev in Športne dvorane Tabor v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 429  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Dom starejših občanov Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 430  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 431  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 432  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 433  - Predlog za imenovanje članov v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje kot predstavnike ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 434  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 435  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 436  - Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 437  - Predlog za imenovanje članov v nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 438  - Predlog za imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 439  - Priloga - Podatki iz bilance stanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 439  - Priloga - Izkaz poslovnega izida
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 439  - Prenehanje družbe Univerziada 2013 d.o.o. po skrajšanem postopku
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 440  - Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 441  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 442  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 442  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek (gradivo ima oznako GMS - 442/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 443  - Predlog za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor (elektorjev) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 444  - Predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 445  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja PPE RA 6-Z Ra 4-S in Ra-2 S – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 445  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja PPE Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 445  - Neuradno prečiščeno besedilo odloka
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 446  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 (OPPN ZA DEL PPE ST 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste - prva obravnava (s stališči do pripomb in čistopisem odloka)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 446  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 447  - Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Dopolnitve in priloge rebalansa proračuna 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Naslovnica Rebalansa 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Obrazec za gradiva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Naslovnica - Rebalans 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Dopolnitev II načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 449  - Predlog vladi RS za imenovanje članice kot predstavnice MOM v svet Slovenskega narodnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 450  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 451  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 452  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 453  - Predlog za imenovanje odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 454  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 455  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mariborska razvojna agencija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 456  - DIIP OŠ LEONA ŠTUKLJA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 456  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 457  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 457  - DIIP OŠ Borcev za severno mejo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 458  - DIIP OŠ JANKA PADEŽNIKA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 458  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje OŠ Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 459  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradb OŠ Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 459  - DIIP OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 460  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP Energetska sanacija enote Vrtec Jadvige Golež Ob gozdu na Ertlovi ulici
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 461  - Soglasje k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v 100% lasti Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 461  - Poslovni načrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 462  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 463  - Problematika avtomatiziranega nadzora prometa s predlogi ukrepov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 463  - Zahteva za sklic izredne seje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 465  - Zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 466  - Investicijski program Brv Lent - Tabor novelacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 466  - Investicijski program Brv Lent - Tabor - novelacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 467  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 468  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 469  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 470  - Sklep o določitvi plačila članom nadzornega odbora Javnega podjetja Marprom d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 470  - Sklep Vlade RS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 471  - Ustanovitev Javnega komunalnega podjetja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 471  - Korigirano gradivo na zahtevo odbora za gospodarstvo - (dodatn organigram nove organiziranosti)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 472  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 473  - Predlog o ne-podaji mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 474  - Predlog za podajo mnenja k imenovanju direktorja/ice Doma Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 475  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 476  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 477  - Predlog za razrešitev sedanjega ter imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 478  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 479  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 480  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 482  - Predlog za sprejem ugotovitvenega sklepa o odstopu članice nadzornega odbora MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 483  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10 S (del PPE Po 10-S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 483  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10 S (del PPE Po 10 – S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije) – druga obravnavna
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 483  - mnenje MČ
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 484  - Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč za parcele št. 639/2 in 640/2 k.o. Brezje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 485  - Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč za parcele št. 614/1, 614/2 in 614/4 k.o. Brezje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 486  - Obvezna razlaga 2. odstavka 4. poglavja 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del območja Ra 4 in Ra 6 (center zgornjega Radvanja MUV št. 22/01,23/01-popravek)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 487  - Obvezna razlaga 4. odstavka 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu za del območja C 1 in C 2 (multimedijski center Lent, MUV št. 39/99)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 488  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi Cesta »B« s komunalno opremo ob Dravograjski cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 488  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 489  - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s cesto »B« za del območja PPE St 9 S v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 490  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 491  - Predlog za doloćitev višine sejnine predsedniku in članom Sveta za prevetnivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 492  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - skrajšani postopek - naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 492  - Odlok z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 493  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 494  - Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 495  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 496  - Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 497  - Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 498  - Predlog za uveljavitev pravice po Zakonu o funkcionarjih v državnih organih po prenehanju opravljanja funkcije župana mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 499  - Sklep o zamrznitvi cen komunalnih storitev za obvezne občinske GJS v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 500  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 501  - Predlog za podajo predhodnega mnenja k imenovanju direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 502  - Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 502  - Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 503  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev stanovanjskega naselja Ob gozdu v Dobravi – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 503  - Priloga - ureditvena situacija (druga obravnava)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 503  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev stanovanjskega naselja ob gozdu v Dobravi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 504  - Sklep inšpekcije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 504  - Izvršitev inšpekcijske odločbe za odstranitev blata iz CČN Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 504  - Postopek odstranjevanaj starega blata že v teku - Odstranitev več ko 17.000 ton blata iz CČN v Dogošah nuja - sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 505  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 505  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - prečrpališče vodovod pri Tekolu - naslovnica z obralzložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 506  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 506  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnkov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov ter sklepov mestnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 506  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 507  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 508  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 509  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 510  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 511  - Predlog za nepotrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 512  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana sveta z prevetivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 513  - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v letu 2013 v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 514  - Predlog za imenovanje direktorja javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 515  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljiši za leto 2013 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 515  - Naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 516  - Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 517  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 518  - DIIP za polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin ob Zagrebški cesti v Mariboru - NOVELACIJA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 518  - Naslovnica gradiva z obrazložitvijoi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 519  - Novelacija investicijskega programa z analizo storškov in koristi za polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin ob Zagrebški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 519  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 520  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S-10/I v Kamnici - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 520  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S - 10/I v Kamnici - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 520  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S.10/I v Kamnici - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 521  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 3 C v Mariboru –vila Wescher – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 521  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 3 C v Mariboru Vila Wescher - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 522  - Odlok o občinskem podrobnrem prostorskem načrtu za cestno povezavo med križiščem Ljubljanske ulice z ULico Parike komune in križiščem Nalsipne ulice s Prečno Ulico
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 522  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za cestno povezavo med križiščem LJubljanske ulice z Ulico Pariške komune in križišče Nasipne ulice s Prečno ulico - druga obravnana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 523  - Dokument identifiacije investicijskega projekta za projket Obnova Ulice pariške komune naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 523  - Dokument identifakicije investicijskega projekta za projekt obnova Ulica Pariške komune
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 524  - Investicijski program za projekt obnova Ulice Pariške komune
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 524  - Investicijski program za projekt Obnova Ulice pariške komune naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 525  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM v letih 2013 in 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 526  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitejice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 527  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanovitejice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 528  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 529  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 530  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 531  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 531  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 532  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 532  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 533  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 533  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 534  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 534  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 535  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 536  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 536  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 537  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Focheva vrtca Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 537  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Focheva vrtca Jožice Flander Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 538  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Kekec vrtca Pobrežje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 538  - Dokument identifikacije investicijskega projekta energetska obnova enote Kekec vrtca Pobrežje Maribor NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 539  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 540  - Predlog za razrešitev sedanjega ter imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 541  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 542  - Predlog za imenovanje dveh predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 543  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega člana nadzornega odbora MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 544  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 545  - Predlog sporazumnega prenehanja pogodbe o javno zasebnem partnerstvu med MOM in Iskra sistemi za izvedbo projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 546  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 547  - Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 548  - Predlog za imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 549  - Poročilo o izidu nadomestnih volitev za štiri člane mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 550  - Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 551  - Karta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 551  - PRORAČUNSKA REZERVA
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 551  - Evidenca lokacij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 551  - Plazovi na območju Mestne občine Maribor v letu 2012/2013 (Naslovnica in Seznam plazov)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 551 (H GMS)  - SPREMEMBA SKLEPA gradiva Plazovi na območju MOM 2012/2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 552  - Sklep o zadržanju cen komunalnih storitev za bovezne občinske gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 553  - Letno poročilo 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 553  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2012 (Naslovnica)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 554  - Poslovno finančni načrt 2013 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Naslovnica)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 554  - Poslovno finančni načrt 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 555  - Predhodno soglasje k pričetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, MČ Koroška vrata
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 556  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 732/1 k.o. 655 - Melje)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 557  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2180/3, 2180/4 in 2180/22 vse k.o. 657 Maribor - Grad
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 558  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 558  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za gradnjo skladišča in rušitev dotrajanega montažnega objekta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 559  - Investicijski program - IP za gradnjo skladišča in rušitev dotrajanega montažnega objekta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 559  - IP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 560  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 561  - Obvezna razlaga 11. alineje 1. odstavka 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribor (MUV, št. 16/98, 14/02, 22/11)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 562  - Sklep o širitvi stavbnih zemljišč v k.o. Dogoše
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 562  - Območje spremembe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 563  - Sklep o dopustnosti šriitve območja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor na del parcele št. 92/6, vse k.o. Košaki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 564  - Sklep o razveljavitvi sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč na delu parcel 92/6 in 92/6, k.o. Košaki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 565  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P v Mariboru - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 565  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P v Mariboru – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 565  - Grafična priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 566  - Posamezni program razpolaganja in menjava stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 567/I  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JP Snaga d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 567/I  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JP Snaga d.o.o. Maribor (naslovnica, obrazložitev, dopis o popravku)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 567/I  - Sklep
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 568  - Nadomestilo za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 569  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 570  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju uprave - direktorja družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 571  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice OE osnovna šola in vrtec javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 572  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 573  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 574  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v odbor mestnega sveta MOM za finance
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 575  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v komisiji mestnega sveta MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 576  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor mestnega sveta MOM za socialo in zdravstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 577  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov v odbor mestnega sveta MOM za mladino, šolstvo in šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 578  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor mestnega sveta MOM za gospodarstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 579  - Predlog za razrešitev dosedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v komisji mestnega sveta MOM za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 580  - Predlog za razrešitev sedanjega predsednika in članice ter imenovanje novega - nadomestnega predsednika in članice v statutarno-pravno komisijo mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 581  - Predlog za razrešitev sedanje predsednice in člana ter imenovanje novega - nadomestnega predsednika in člana v odbor mestnega sveta MOM za lokalno samoupravo in splošne zadeve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 582  - Predlog za imenovanje članov v nadzorni svet javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 583  - Investicijski program (IP) Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor (naslovnica, obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 583  - Obrazložitev razširitve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 583  - Investicijski program (IP)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 584  - Investicijski program (IP) Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Maksa Durjave Maribor (naslovnica in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 584  - Obrazložitev razširitve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 584  - Investicijski program (IP)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 585  - Certifikat ISO 9001-2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 586  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 587  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 588  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 589  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 589  - Odlok o oglaševanju MUV št. 13/2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 590  - Odlok o lok.gospodar.javnih službah MUV št. 11/2012 - člen, ki se spremnija (6.člen)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 590  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 591  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 591  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometav MOM MUV št. 11/2013 - člen, ki se spreminja (5. člen)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 592  - Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 593  - Obvezna razlaga 2. točke 9. člena in 2. točke 28. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra v Mariboru (MUV, št. 1/02, 24/04)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 594  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov v nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 595  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 596  - Sklep o soglasju k plačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 597  - Odlok o rabi javnih površin MUV št. 9/2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 597  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 598  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 598  - Naslovnica in poročilo Varnostnega sosveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 599  - Obvezna razlaga točke a. 5. člena Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja (MUV, št. 5/90)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 600  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 16/10, 2/11, 10/12)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 600  - Grafične priloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 600  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 600  - grafična priloga
vodoravna delilna črta