Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor
vodoravna delilna črta

 

 

Mestna občina Maribor je že v projektni nalogi ugotovila, da trenutni semaforski sistem več ne ustreza zagotavljanju standarda upravljanja s prometom v mestih. Upravljalci prometa trenutno upravljajo s 4-imi semaforskimi centralami, ki med seboj  niso povezljive, pri čemer je z razvojem mesta vedno težje zagotavljati koordinirano delovanje semaforskih naprav. Poleg tega gre povečini za precej stare naprave, ki niso povezane v optično omrežje, kar dviguje stroške tako rednega kot investicijskega vzdrževanja. S stroškovnega, finančnega in uporabniškega vidika je bilo nujno potrebno začeti projekt celovite prenove sistema avtomatskega vodenja prometa v MO Maribor.

Zaradi omejenih sredstev v mestnem proračunu se je javno-zasebno partnerstvo izkazalo kot mestu najugodnejša rešitev. Javno zasebno partnerstvo predvideva implementacijo rešitve in financiranje projekta s strani zasebnega partnerja, ki bo v celotnem obdobju javno zasebnega partnerstva skozi poslovni model poskrbel za in nosil tveganje povračila investicije.

Mestni svet je v letu 2011 sprejel DIIP, novelacijo DIIP-a in izdal javno naročilo, ki je predvidelo javno zasebno partnerstvo. Po ugotovitvi usposobljenosti zainteresiranih prijaviteljev se je skozi proces konkurenčnega dialoga oblikovala rešitev, ki je bila sprejemljiva tako za MOMaribor, kot za izbranega zasebnega partnerja – IskraSistemi.

Zasebni partner bo v obdobju javno-zasebnega partnerstva prevzel tudi vzdrževanje in upravljanje prometnega sistema, ki pa ga bo zaradi lokalne dimenzije prenesel v izvajanje dosedanjim vzdrževalcem in upravljalcem, to sta podjetji Nigrad in CPI. 

Zasebni partner je MO Maribor v fazi konkurenčnega dialoga predlagal povračilo investicije v obliki prihodkov iz naslova vzpostavljenega prekrškovnega sistema in trženja 80% novo vzpostavljenega optičnega omrežja. Povračilo investicije je vezano na:  

-      106. člen Zakona o cestah,

-      Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),

-      Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.

Projekt je v celoti ocenjen na 29.953.776,10 EUR.

Celotna prenova sistema avtomatizacije cestnega prometa skupaj z vzpostavitvijo sodobnega nadzornega centra bo implementirana najkasneje v roku 4-ih let, javno-zasebno partnerstvo pa je sklenjeno za dobo 10-ih let z možnostjo podaljšanja za dodatnih 5 let.

Dela bodo razdeljena v štiri smiselne sklope, in sicer:

-         izgradnja optičnega omrežja,

-         vzpostavitev novega prometnega centra AVP4,

-         vgradnja prometne/križiščne opreme in

-         implementacija prekrškovnega sistema.

Prenova se, skladno z obstoječimi prometnimi conami, prične na levem bregu Drave.  Vzporedno z obnovo križišč se prične tudi izgradnja novega optičnega omrežja in vzpostavitev delovanja prekrškovnega sistema. Zasebni partner bo v smislu časovne omejenosti izvedbe hkrati izvajal dela tudi na drugih lokacijah, katerih terminski plan potrdijo pristojne službe MO Maribor. Po dokončanju prioritetnega levega brega Drave bo zasebni partner pričel z  deli na desnem bregu Drave.

Vsi novi prometni podsistemi bodo v začetni fazi povezani z obstoječim prometnim centrom, kjer so že obstoječe komunikacijske povezave. Po celoviti prenovi in nadgradnji prometnega sistema v MOMaribor pa zasebni partner sistem preveže na novo vzpostavljen prometni center.

Vsa gradbena dela bodo potekala na način, ki bo usklajen z MO Maribor in bo najmanj moteč za prebivalce Maribora.

Mesto Maribor bo tako dobilo najsodobnejše vodenje cestnega prometa. Gre za vzpostavitev naprednega algoritma, ki na podlagi mikrosimulacij predvideva gostoto in dinamiko prometa ter prilagaja delovanje semaforskih naprav – semaforjev na način, ki zagotavlja optimalno prometno pretočnost na ravni celotnega mestnega prometnega sistema. Prednost sistma ni le v koordinaciji posameznih križišč, temveč tudi v prometno odvisnem delovanju semaforskega sistema v primeru izrednih dogodkov – športne in kulturne prireditve, v primeru zastojev in nesreč, omogočanju prioritetnega delovanja sistema za potrebe reševalcev, gasilcev in policije, omogočanju prioritetnega delovanja sistema za potrebe sredstvom javnega prevoza... Sistem bo omogočal različne nadgradnje glede na prihodnje potrebe – obveščanje o prihodih avtobusov, uporabniške aplikacije za udeležence v prometu... Na območju celotne MO Maribor bo vzpostavljenih 23 sistemov za detekcijo hitrosti in vožnje v rdečo luč ter 40 sistemov za detekcijo vožnje v rdečo luč.

Namen in končni cilj projekta Nadgradnje in avtomatizacije cestnega prometa v MO Maribor je:

-         optimalna prometna pretočnost,

-         centralno upravljanje in nadzor prometa,

-         odzivnost sistema na realno prometno povpraševanje,

-         sledenje politiki trajnostne mobilnosti,

-         enostavnejše in cenejše vzdrževanje,

-         povečana varnost v cestnem prometu,

-         čistejše in prijaznejše okolje,

-         učinkovito urbano planiranje razvoja mesta,

-         povečana privlačnost mesta,

-         boljši pogoji za gospodarski razvoj.

 

 

Več o projektu si lahko preberete v prilogi.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Nadgradnja in posodobitev sistema za avtomatsko vodenje prometa - 1A faza - podfaza a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Projekt javno-zasebnega partnerstva "Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor"
vodoravna delilna črta