Uvedba pilotne okoljske cone v MOM v okviru projekta PMinter
vodoravna delilna črta

 

                                           


 
»Spremenimo stare navade«
 
S projektom PMinter je Maribor dobil možnost natančneje izmeriti onesnaženost zraka z delci PM10 in ugotoviti vire onesnaženosti v regiji ter predlagati rešitve. Kot rešitev se načrtuje uvedba pilotne okoljske cone, ki bo skupaj z ostalimi prometnimi ukrepi zmanjšala onesnaženost zraka, izboljšala kakovost bivanja in spremenila stare potovalne navade ljudi.

Mestna občina Maribor (MOM) se podobno kot ostala mesta v Evropi sooča s povišanimi koncentracijami delcev PM10 v zraku, kar negativno vpliva na zdravje ljudi, živali in stanje ekosistemov. S slovensko-avstrijskim projektom PMinter, ki je financiran v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja SLO/AUT 2007/2013, je Maribor dobil možnost natančneje izmeriti onesnaženost zraka z delci PM10, ugotoviti vire onesnaženosti v regiji in predlagati rešitve za izboljšanje onesnaženega zraka.
 
Število dovoljenih preseganj mejne dnevne vrednosti PM10 je 35 dni v koledarskem letu. Na merilnem mestu Center je bilo v letu 2010 dni s številom preseganj mejne dnevne vrednosti 47, v letu 2011 pa 65. V MOM so prekoračene dnevne mejne koncentracije PM10 predvsem v zimskem obdobju, ko k emisijam iz cestnega prometa dodatno prispevajo še emisije iz kurišč in soljenje cest. Dolgoročno gledano se je število preseganj dnevne mejne vrednosti v preteklih letih zmanjšalo, nikakor pa ni doseglo želenih vrednosti, zato je treba pristopiti k izvajanju ukrepov, ki bodo pripomogli k varstvu zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci PM10. K temu nas zavezuje okoljevarstvena zakonodaja.
 
Ena pomembnejših nalog projekta PMinter v MOM je vezana na ukrepe za zmanjšanje emisij PM10 iz cestnega prometa. Kot rešitev se načrtuje uvedba pilotne okoljske cone. Izkušnje v številnih evropskih mestih so namreč pokazale, da so okoljske cone eden najbolj učinkovitih ukrepov na območju mestnega okolja za zmanjševanje onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 (pa tudi z dušikovimi oksidi in prizemnim ozonom) zaradi vplivov cestnega prometa.
 
Uvedbo cone bi začeli s pilotnim obdobjem od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013, v katerem bi merili njene prometne in okoljske učinke. Rezultati bodo služili za sprejetje odloka o nadaljnji širitvi in dodatnih omejitvah znotraj okoljske cone.

Na območju načrtovane pilotne okoljske cone bi omejili promet osebnih, dostavnih in tovornih vozil, ki ne dosegajo emisijskega EURO standarda 0 in 1. To so vsa vozila z datumom prve registracije pred 1. oktobrom leta 1996. Omejitve za vstop neustreznih vozil v območje okoljske cone bodo veljale samo med delovniki, to je v času, ko je koncentracija delcev v zraku največja.
Omejitve ne bodo veljale za stanovalce znotraj cone, ki bodo na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave pridobili začasne dovolilnice za neovirano vožnjo znotraj cone, dostavna in tovorna vozila do 3,5 t med 5:00 in 7:00 uro ter 20:00 in 22:00 uro, avtobuse, taksije, urgentne prevoze in prevoze nujnih služb, oldtimerje, delovna vozila, osebe z motnjami gibanja, invalide in slepe.
 
S pomočjo prometnih ukrepov v POC MOM želimo po eni stran zmanjšati emisije PM10 iz cestnega prometa, po drugi strani pa spremeniti stare potovalne navade ljudi, ki se v mestno središče še vedno najraje pripeljejo z osebnimi vozili. Ti v MOM prispevajo 77 % emisij PM10 iz cestnega prometa. Zato bomo z zmanjšanjem obsega opravljenih poti z vozili zmanjšali tudi emisije PM10.
Izboljšanja kakovosti zraka v Mariboru ne bomo dosegli samo z uvedbo pilotne okoljske cone, ampak bomo uspešni, če bomo sočasno izvajali še druge prometne ukrepe. S širjenjem cone 30, bele parkirne cone, peš cone, cone umirjenega prometa, urejanjem kolesarskih poti in ureditvijo krožnih križišč se bo izboljšala varnost mestnega prometa in povečala mobilnost kolesarjev in pešcev, manj bo hrupa in manj emisij v zrak.
 
MOM je pripravila prostorske dokumente za umestitev plinske črpalke na območju Tezna, ki bo omogočila polnjenje avtobusov s stisnjenim zemeljskim plinom (t.i. CNG črpalka). Vsi avtobusi v mestnem potniškem prometu bodo v prihodnje za pogonsko gorivo pretežno uporabljali zemeljski plin. Že v letošnjem letu v Marpromu načrtujejo nakup 10 - 12 novih avtobusov s pogonom na zemeljski plin, ki bi naj bili dobavljeni v prvi tretjini leta 2013.
 
Za učinkovitost in smiselnost okoljskih ukrepov, ki jih načrtujemo, pa je pomembno predvsem vzpostavljanje (razvojnega) dialoga s prebivalci, institucijami in drugimi deležniki, ki lahko prinese dolgoročno zavedanje o pomenu okoljskih politik. Zaradi tega smo pri projektu PMinter oblikovali moto »Spremenimo stare navade«, ki nam bo vsem meščanom, ki ustvarjamo podobo našega mesta ali v njem živimo, lahko v spodbudo za skrbno ravnanje z okoljem.
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Pilotna okoljska cona in drugi prometni ukrepi MOM
vodoravna delilna črta