Gradiva mestnega sveta (201 - 400)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 166  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S - del PPE St 10 S - stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 200  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 201  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad MOM ter določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 202  - Investicijski program (IP) z učinkovito prenovo javne razsvetljave v Mestni občini Maribor - naslovnica z obrazložitvijo. IP je na voljo le v tiskani obliki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 203  - Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 204  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 205  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja med Gregorčičevo, Tyrševo, Slovensko in Gledališko ulico
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 205  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja med Gregorčičevo, Tyrševo, Slovensko in gledališko ulico – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 206  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del PPE Ta 14 v Mariboru - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 206  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del PPE Ta14 v Mariboru - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 206  - Amandmaji župana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 207  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 207  - Dodatni sklep h gradivu (H GMS - 207)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 208  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prvo fazo magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Sp. Hoče, Pivola, na območju naselja Razvanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 208  - Naslovnica gradiva s povzetkom in obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 208  - Dodatni sklep h gradivu (H GMS - 208 )
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 209  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 209  - grafika 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 209  - grafika 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 209/I  - Priloga Maribor območje obdelave
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 209/I  - Priloga Maribor legenda A3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 209/I  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 210  - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 211  - Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 212  - Predlog za podajo mnenja o izbranem kandidatu za imenovanje direktorja javnega zavoda Center za socialno delo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 213  - Predlog za imenovanje nove - nadomestne predstavnice MOM v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 214  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v komisijo MS MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 215  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v statutarno-pravni komisiji MS MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 216  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor MS MOM za gospodarstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 217  - Predlog za razrešitev sedanjega člana ter imenovanje novega - nadomestnega podpredsednika in nove - nadomestne članice v odbor MS MOM za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 218  - Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 219  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ŠT. 48/2011 revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 219  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 220  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ŠT. 31/2011 Izgradnja dovodnega cevovoda za dovod vode iz Drave za potrebe zasneževanja smučišč na Pohorju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 220  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 221  - Problematika ureditve prostorov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cafovi ulici 7 v Mribororu (delno solastništvo Društa ekonomistov Maribor )
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 221  - PRILOGA 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 221  - PRILOGA 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 221  - PRILOGA 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 222  - Predlog za imenovanje odbora MS MOM za kulturo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 223  - Predlog za imenovanje odbora MS MOM za mladino, šolstvo in šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 224  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor MS MOM za socalo in zdravstvo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 225  - Naslovnica - Poročilo JPGZS d.o.o. 2010
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 225  - Poročilo Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 2010 z zaključnim računom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 226  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rotovž 3-C (območje kareja med Trgom generala Maistra, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba in območje Trga generala Maistra) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 226  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rotovž 3-C (območje kareja med Trgom generala Maistra, Ul. heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ul. heroja Staneta - nova občinska stavba in območje Trga generala Maistra) - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 227  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 227  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 228  - Amandma župana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 228  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za del območja St9 S (območje zahodno od Dravograjske ceste) – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 229  - Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 10 S (del PPE Po 10 S ) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 230  - Sklep o določitvi oglaševalnih mest za predčasne volitve v Državni zbor RS - 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 231  - Potrditev odprtja postavka načrta razvojnih programov (NRP) za neinvesticijski projekt – ADAPT2DC – upravljanje z infrastrukturo v regijah centralne Evrope
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 233  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 234  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 235  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Centra za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 236  - Naslovnica - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 236  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 237  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) in predstavnice delodajalcev v svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 238  - Obvezna razlaga 6. točke 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 239  - Sklep o prijavi Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. na javni razpis za nakup energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 240  - Predlog za imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinksega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 241  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo taborskega nabrežja - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 241  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo taborskega nabrežja – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 242  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ŠT. 32/2011 Garažna hiša - Glavni trg - Stari peron (naslovnica z obrazložitvijo)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 242  - DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 242  - pravno mnenje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 243  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Ureditev novega sistemskega prostora MOM" - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 243  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 244  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 8 KIS - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 244  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 8 KIS - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 245  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 03/2011 - BS, Izvedba investicije v rekonstrukicjo, prenovo in dogradnjo obstoječe ledne dvorane Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 246  - Dokument identifikaicje investicijsekga projekta (DIIP) ŠT. 07/2011-BS Izvedba izgradnje tekaškega poligona in biatlona Radvanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 247  - Odlok o spremembi Odloka o loklanih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 248  - Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja avtobusne postaje Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 249  - Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevozi v mestnem prometu - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 249  - Priloga 1 in 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 249  - Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevozi v mestnem prometu - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 250  - Soglasje k ustanovitvi služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora priključka na nizkonapetostni električni kablovod po delu zemljišča lastniškega deleža 1/1 parc. št. 157/1 in 157/2, vložna št. 997, k.o. 659 Tabor v lasti Mariborske razvojne agencije p.o., v korist služnostnega upravičenca, Elektra Maribor, podjetja za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka 5231698
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 251  - Seznanitev mestnega sveta s problematiko ureditve premoženjskih razmerij med MOM in ZMŠD Branik ter upravljanja s športnimi objekti na območju Ljudskega vrta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 252  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 253  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Leona Štuklja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 254  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 255  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 5 S (OPPN za del PPE Po 5 S – novi Sončni dom na Pobrežju) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 255  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 5 - S novi Sončni dom na Pobrežju - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 255  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 5 S – Novi Sončni dom na Pobrežju – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 255  - Mnenje MČ Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 256  - Predlog za odpoklic sedanje in imenovanje nove - nadomestne članice kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 257  - Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja javn3e službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 258  - Novelacija investicijskega programa za projekt "Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice" naslovnica in povzetek IP
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 258  - INVESTICIJSKI PROGRAM - novelacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 259  - Obvezna razlaga 5. člena Odloka o ureditvenem načrtu za območje motela v Bresternici – MUV, št. 5/1990, spremembe in dopolnitve MUV, št. 22/2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 260  - Obvezna razlaga 2. odstavka 4. člena in 2. odstavka 6. člena Odloka o ureditvenem načrtu dela soseske S-10, center naselja Kamnica (MUV, št. 23/1988)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 261  - Novelacija DIIP Nadgradnja in posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 261  - NOVELACIJA DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 262  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 263  - Posamezni program razpolaganja s stavbnimi zemljišči
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 264  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 265  - Sklep o načinu pošiljanja gradiva mestnemu svetu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 266  - Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 267  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM Lasetzky Alfredu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 268  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM Gačnik Antonu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 269  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 270  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 271  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mesetne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 272  - Dopolnitev načrta ravnanja s stavrnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 273  - Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Mraibor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 274  - Generalno zavarovanje Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 275  - Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 277  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 278/I  - Sklep o prepovedi postavitve oglaševalnih objektov pred poslovnimi prostori
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 279  - Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 280  - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 2127/3 k.o. 658 – Koroška vrata in parc. št. 2127/4 k.o. 658 – Koroška vrata)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 280  - Priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 281  - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 703/4 k.o. 676 – Pekre)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 281  - Priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 282  - Obvezna razlaga 20. točka 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urabnistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 283  - Sklep o omejitvi rabe uličnega prostora za potrebe prodaje na prostem na območju starega mestnega jedra v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 284  - Odlok o spremembah Oldoka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjske sklada - skrajšan postopek (glede vrednosti namenskega premoženja in deležev ustanoviteljic)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 284  - GMS - 284/I PONOVNO ODLOČANJE O ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA MEDOBČINSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 285  - Poslovno finančni načrt 2012 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 285  - Poročilo Nadzornega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 285  - Poslovno finančni načrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 286  - Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mariborske lekarne - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 286  - Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mariborske lekarne - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 287  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 287  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 288  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 289  - Predlog za podajo mnenja o knadidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 290  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 291  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 292  - Predlog za imenovanje predsednika in članov v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 293  - Obvezna razlaga 3. točka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 294  - Informacija o poteku investicijskih projektov za Univerzijado 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 296  - Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 297  - priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 297  - priloga 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 297  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S - 25 prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 298  - Sklep o potrditvi cene odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 299  - Predlog oblikovanja cen komunalnih proizvodov in stoirtev v letu 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 299  - Izračun komunalne košarice
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 300  - Pogodbeno zagotavljanje oskrbe s toploto v javni stavbi v solastništvu Mestne občine Maribor v Zdravstenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 301  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 302  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 302  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 302  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Javni zavod za turizem Maribor – Pohorje – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 302  - Obrazložitev Odloka o ustnaovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje (h gms - 302)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 303  - Odlok o javnih površinah - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 303  - Odlok o javnih površinah - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 304  - Odlok o oglaševanju - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 304  - Odlok o oglaševanju – druga obravnava (druga obravnava odloka ima oznako 304/I)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 304  - GMS - 304/I strokovne podlage - odlok o oglaševnaju II. obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 304  - Odgovori na pripombe Statutarno-pravne komisije, ki jih je pripravil Sektor za komunalo in promet (H GMS - 304/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 305  - Novelacija investicijskega programa (IP) Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 305  - Novelacija IP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 305  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 305  - priloga 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 305  - priloga 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 306  - Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 307  - Obvezna razlaga 7. alineje 3. točke 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S - območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 308  - Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta investicijski projekt Univerzijada 2013 Teniška dvorana ŽTK Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 309  - Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja tekaškega poligona in biatlona Radvanje - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 310  - Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta prenova ledne dvorane - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 311  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 312  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne samouprave kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 313  - Predlog za razrešitev sedanjih ter imenovanje novih - nadomestnih članov sveta javnega zavoda Zavod za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 314  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega predsednika komisije mestnega sveta MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 315  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega člana komisije mestnega sveta MOM za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 316  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnkov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 317  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovtivi javnega zavoda Mladinski kulturni center Mribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 318  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 318  - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem z legendo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 318  - Odgovori na pobude in vprašanja podana ob prvi obravnavi proračuna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 318  - Odgovori urada za gospodarske dejavnosti na pripombe na Odlok o proračunu MOM za leto 2012 (podane na 1. obravnavi) gradivo ima oznakO H GMS - 318
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 318  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 319  - Naslovnica DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 319  - DIIP - Polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin ob Zagrebški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 320  - Strategija razvoja Maribora 2030 - naslovnica gradiva z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 320  - Strategija razvoja Maribora 2030
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 321  - Ocena izvajanja občinskega programa varnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 322  - Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj NAŠA PESEM v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 323  - ODLOK STORNIRAN Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 323  - Popravek odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek GMS - 323/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 324  - Predlog za podpis protokola o vzpostavitvi partnerstva (statusa pobratenih mest) med mestoma Harkov in Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 325  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih površin v MOM - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 326  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 327  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 329  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 330  - Program uvajanja pilotne okoljske cone v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 330  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 331  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 332  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ureditvenem načrtu območja med Gregorčičevo, Tyrševa, Slovensko in Gledališko ulico
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 333  - Sklep o izvzemu nepremičnine iz javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 334  - Informacija o varnostnih pojavih na obmčju Mestne občine Maribor v letu 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 335  - Poročilo o delovanju javne lsužbe zavetišča za živali na območju Meseetne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 336  - H GMS - 336 Dopolnitve gradiva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 336  - H GMS - 336 IDEJNA ZASNOVA Teniška dvorana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 336  - Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Teniška dvorana ŽTK Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 337  - Novelacija investicijskega programa Kulturni center Pekarna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 337  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 337  - H GMS - 337 Poročilo o izvajanju projekta KC Pekarna – Hladilnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 337  - H GMS – 337 Poročilo o izvajanju projekta KC Pekarna – Lubadar
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 338  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 338  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 339  - Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 340  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o. - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 340  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o. - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 341  - Sprememba splošnih pogojev poslovanja Avtobusne postaje Maribor in Cenika postajnih storitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 342  - Odlok o statusnem preoblikovanju MARPOMa, Javnega gospodarskega zavoda v JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 342  - Odlok o statustnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 343  - Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču par. št. 348/55, k.o. Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 344  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 41/2012 - "Izvedba investicije v rekonstrukcijo, prenovo in dogradnjo obstoječe Športne Dovrane Tabor"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 344  - H GMS - 344 Dopolnitve na osnovi stališča odbora za mladino, šolstvo in šprot in Urada za finance in proračun MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 345  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 345  - Stališča in pripombe Sveta KS Pekre k dopolnjenemu osnutku sprememb Odloka o PUP za središče ureditvenega območja Peker
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 345  - Neuradno prečiščeno besedilo odloka
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 345  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 346  - Sklep o prenosu projekta Maribor: Evropska prestolnica mladih 2013 na Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 347  - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 7/2012) - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 348  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2012 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 348  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 349  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 350  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 351  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 352  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 353  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 354  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 355  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 356  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega člana v svet Mariborske razvojne agencije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 357  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 358  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 359  - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Sklep o podpori Mestne občine Maribor pri kandidaturi mesta Novi Sad za Evropsko prestolnico kulture 2020.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 360  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 361  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 361  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 362  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2011 in Poročilo o delu nadzornega sveta JP GSZ za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 362  - Naslovnica gradiva s predlogi sklepov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 362  - Poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 363  - Ugotovitev javnega interesa za izgradnjo objekta za energetsko izrabo odlagališčnega plina na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše in ustanovitev stavbne pravice na par. Št. 2488/6 k.o. 683 Dogoše, v izmeri 1941 m2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 364  - Predlog za imenovanje predstavnika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 365  - Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 366  - Sklep o soglasju k plačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 367  - Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2011 in Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 368  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 368  - Soglasje ustanovitelja k spremembi statuta Energetske agencije za Podravje – Zavoda za trajnostno rabo energije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 369  - Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 369  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 370  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 371  - Obvezna razlaga 4. in 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P – kompostarna (MUV št. 30/02 in 31/08 – spremembe in dopolnitve)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 372  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 373  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 374  - Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov turističnega območja Mestne občine Maribor (TO MOM) – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 375  - Obvezna razlaga 3. odstavka 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S-10/3 - vzhod Vinarje pri Mriboru (MUV št. 9/1999)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 376  - Investicijski program - Novelacija izgradnja krožnega križišča Titova cesta - Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 376  - Naslovnica gradiva z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 376  - Dodaten sklep H GMS - 376
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 376  - Korekcija IP za krožišče Titova/Ulica heroja Bračiča, kjer so upoštevane pripombe komisije za oceno investicijske dokumentacije (spremembe v tabeli 2.4 na strani 15)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 377  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 377  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 378  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice/ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 379  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice OE Višja strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 380  - Predlog za imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 381  - Predlog za imenovanje Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 382  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 383  - GMS - 383/I Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gopodarskih javnih službah v MOM - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 383  - Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 384  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 385  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za poslovno leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 385  - Naslovnica in obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 386  - Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 386  - h GMS - 386 Dodatna obrazložitev h gradivu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 386  - Odlok o ustanovitvi javnega podjeta Snaga d.o.o. - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 387  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski kulturni center - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 388  - Končno poročilo o odločitvi podelitve koncesije in izboru koncesionarja v postopku javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Teniška dvorana ŽTK Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 389  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 390  - Študija variant s predlogom najustreznejše variante za navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor (odsek podaljšek Kardeljeva c. - AC Slivnica - Pesnica) - seznanitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 391  - Sklep o znižanju najemnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 392  - Odlok o občinskem podorbnem prostorskem načrtu za del območja S 25 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 393  - Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje urejanja prostora v prostorsko planski enoti Ta 3 C v Mariboru - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 394  - Odlok o sprememba Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 395  - Predlog sklepa o spremembah sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 396  - 1. dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 397  - Posamezni program razpolaganja stavnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 398  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 399  - Naslovnica - Predinvesticijska zasnova (PIZ) Brv Lent Tabor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 399  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) Brv Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 400  - Naslovnica - Investicijski program (IP) Brv Lent Tabor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 400  - Investicijski program (IP) Brv Lent Tabor
vodoravna delilna črta