Dela na Prežihovi ulici in Smetanovi ulici
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je v letu 2010 oddala dela za izvedbo vročevoda po delu Koroške ceste, Prežihove ulice in delu Smetanove ulice. Nov vročevod se je navezal na obstoječi vročevod (v križišču Koroške in Strme ulice) ter poteka po Koroški do Prežihove, po Prežihovi (do Gosposvetske ceste) in po Smetanovi do objektov tehniških fakultet. Dolžina trase znaša 440 metrov. Montažna dela so v celoti končana, na nov vročevod pa so priključeni novi odjemalci toplotne moči 3,7 MW. Po dokončanju toplovoda so bila načrtovana asfalterska dela v območju, kjer smo asfalte zaradi gradnje  toplovoda odstranili.

Zaradi vremenskih razmer (zimsko obdobje) gradbena dela niso bila v celoti zaključena ter je bilo odločeno, da bodo izvedena takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Po zagotovilih izvajalca se je gradbišče v zimski sezoni redno vzdrževalo. Medtem smo s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda podjetja Nigrad dobili opozorilo, da je potrebno v Prežihovi nujno zamenjati kanalizacijski vod, ker je obstoječi močno poškodovan. Kanalizacijski vod je v spodnjem delu erodiran in na določenih delih brez dna, kar je pokazal pregled kanalizacijskega voda s TV kontrolnim sistemom, zato je potrebno ta vod zamenjati. V letošnjem proračunu smo zagotovili potrebna sredstva, saj je menjava tega voda nujna in je prioriteta, saj bi lahko asfaltiranje dela ceste nad toplovodom zaradi vibracij še dodatno poškodovalo kanalizacijski kanal.

Tudi obstoječi odsek vodovoda na Smetanovi je hidravlično neustrezen (premajhna pretočna kapaciteta) in dotrajan (starost cevovoda), zato se je sedaj pokazala  priložnost, da se pri celoviti ureditve ulic zamenja. S tem se izognemo kasnejšemu posegu v obnovljeno cestišče, do katerega bi slej kot prej prišlo zaradi dotrajanosti materiala in realno pričakovanih prelomov.

Vse opisano je razlog, da po zimskem obdobju nismo preplastili razkopane Prežihove in Smetanove ulice. S tem bi namreč povzročili dodatne stroške in jezo občanov ter uporabnikov teh dveh cest, ko bi znova odkopali drugi del ceste in izvajali novo investicijo. Zavedamo se, da smo s tem podaljšali slabo prometno ureditev teh dveh ulic in povzročili nejevoljo, a kljub temu težimo k celoviti ureditvi obeh cest, ki bosta po zaključku vseh investicij dve vzorno urejeni cesti.

V  zimskem obdobju smo dodatno preučili možnosti izboljšanja obstoječega stanja prometne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine za avtomobile, kolesa, motorje, dostavo, mesta za invalide…). Sprejeta je bila odločitev, da se komunalna in prometna infrastruktura na tem območju v celoti obnovi (obnovitev cestnega telesa, obnovitev kanalizacije, obnovitev javne razsvetljave, parkirnih površin…). Ker gre za kompleksen projekt z vrednostjo nad 100.000 evrov je izvedba investicije težja in dolgotrajnejša, saj je za javni razpis izbire izvajalca potrebno imeti Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja« in investicijo uvrstiti med Načrte investicijskih projektov (NRP). Postopki  so se lahko pričelo po sprejetju proračuna za leto 2011 in so sedaj v fazi pridobivanja dokumentacije, ki bo podlaga za izbiro izvajalca. Predvidevamo, da bo DIIP obravnaval Mestni svet MOM v mesecu maju 2011.

Prežihova in Smetanova ulica zaradi vseh omenjenih postopkov in aktivnosti žal še nekaj časa ne bosta asfaltirani, zato prosimo za razumevanje stanovalcev, občanov in voznikov. Ob tem se je potrebno zavedati, da omenjene investicije izvajamo za dobrobit občanov in uporabnikov cest, ki bodo z realizacijo pridobili bolj kakovostne bivalne in vozne pogoje:

-          razširitev toplovodnega omrežja in možnosti priključitve na to omrežje,

-          obnovljen kanalizacijski vod, ki bo preprečeval onesnaževanje okolja in negativne vplive na okolico (smrad,..),

-          obnovljen vodovod, ki bo omogočal primerno oskrbo s pitno vodo,

-          obnovljen drevored (zasaditev manjkajočih dreves),

-          obnovljeno javno razsvetljavo, ki bo skladna z uredbo o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja,

-          novo preplastitev celotne širine vozišča,

-          parkirna mesta za kolesarje, motoriste (za šole, fakulteto,…),

-          nove površine samo za kolesarje,

-          dostavna mesta,

-          parkirna mesta za invalide,

-     prvi dve parkirni mesti v MOM za električna vozila.


vodoravna delilna črta