Sklic 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

6. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  18. aprila 2011, OB 16.00 URI, V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.      Potrditev zapisnikov 5. redne  ter 3. in 4.  izredne seje mestnega sveta

 

4.      Pobude in vprašanja mestnih svetnic/svetnikov

 

5.      Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove – nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor  GMS - 096

 

6.      Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Prometna šola Maribor   GMS -  097

 

7.      Predlog za  razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza GMS - 098

 

8.      Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih – nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor GMS - 099

 

9.      Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove – nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje  GMS - 100

 

10.  Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2010 GMS – 083  (priloge - tabele)

 

10.a     Statut Mestne občine Maribor GMS – 093

 

10.b     Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor GMS – 094

 

11.  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor – skrajšani postopek GMS – 077

 

12.  Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – skrajšani postopek  GMS – 087

 

12.a     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 095

 

13.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – prva obravnava GMS – 068          

 

14.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športni park Tabor – prva obravnava GMS – 089  

 

15.  Odlok o spremembi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM  - prva obravnava GMS – 088      

 

16.  Program  gospodarjenja  s stavbnimi zemljišči za leto  2011 s finančnim načrtom GMS - 084

 

17.  Posamični program razpolaganja prodaj/menjav GMS – 085

 

18.  Posamični program nakupa stvarnega premoženja  GMS – 086        

 

19.  Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2011 in program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2011GMS – 073 

 

20.  Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Maribor v letu 2010 GMS – 074

 

21.  Pristop Mestne občine Maribor h konvenciji županov pri Evropski komisiji GMS – 075 konvencija županov

 

 

 

 

 

   ŽUPAN

 

 MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta