Vabilo na 5. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

S K L I C U J E M

 

5. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  28. februarja 2011, OB 16.00 URI,  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.       Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.       Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta

 

4.       Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.       Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta kot predstavnika ustanoviteljice(MOM) v svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje Maribor in predsednika sveta zavoda ter za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje

 

6.       Soglasje k prometu z nepremičninami – prodaji stanovanja v lasti javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. (dopolnjeno gradivo) GMS – 054/I

 

7.       Statusne spremembe Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor in Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor GMS - 060

 

·   Odlok o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor zaradi pripojitve Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor – prva obravnava

 

·   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor – prva obravnava

 

8.       Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor – skrajšani postopek GMS – 059

 

9.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S – 8 - skrajšani postopek GMS -  063 (priloga 1, priloga 2)

 

10.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – skrajšani postopek GMS – 064 (priloga)

 

11.   Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevozi v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Maribor  – druga  obravnava  GMS – 053

 

12.   Dokument identifikacije investicijskega projekta – obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor GMS – 065 naslovnica (v celoti je DIIP objavljen na spletni strani)

 

13.   Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 "Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice (v celoti je PIZ objavljena na spletni strani) GMS – 061 naslovnica z obrazložitvijo)

 

14.   Investicijski program (IP) št. 18097/2011 Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice (v celoti je IP objavljen na spletnih straneh), GMS – 062 naslovnica z obrazložitvijo)           

 

15.   Novelacija investicijskega programa kulturni center Pekarna (KC Pekarna) GMS – 066 naslovnica  (v celoti je novelacija objavljena na spletni strani)

 

 

Gradivo za 5. točko dnevnega reda prejmete na seji mestnega sveta.

 

 

Vabilu prilagamo:

 

Predloga za širitev dnevnega reda:

 

·         GMS – 067        Izdaja pooblastila za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta na Cafovi ulici 7, parc. št. 1172/2 k.o. Grad ter izdaja pooblastila za rekonstrukcijo in gradnjo na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja na isti nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor

 

·         GMS – 068        Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške Gore) – prva obravnava

 

§         Stališča delovnih teles mestnega sveta

 

§         Popravek gradiva GMS – 061 in 062

 

§         Zapisnik 4. seje mestnega sveta

 

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta