Projekt PMinter
vodoravna delilna črta


Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru

 

 

 

   

 

 

 

Delci v zraku (PM10 in PM2,5) se trenutno uvrščajo med najnevarnejša onesnaževala zunanjega zraka, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Evropske normative je težko doseči v mnogih avstrijskih, slovenskih in drugih evropskih mestih.

 

 

Cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka s poudarkom na delcih v Mariboru, severovzhodni Sloveniji, Celovcu, avstrijski Koroški in Štajerski. Projekt je pomemben tudi za določitev čezmejnega transporta onesnaževal in njihovih predhodnikov na regionalni ravni med Slovenijo in južno Avstrijo.

 

 

 

Kratka vsebina mariborskega dela projekta

V Mariboru se bodo izvajale poleg obstoječih tudi dodatne meritve kakovosti zraka in meteoroloških parametrov, narejen bo kataster vseh emisij. Vzpostavljen bo medregijski model za določitev kakovosti zraka z upoštevanjem vseh virov emisij, ki bo uporaben za simulacijo različnih scenarijev ukrepov za izboljšanje stanja (npr. na področju prometa). Načrt za izboljšanje kakovosti zraka za Maribor bo vključeval konkretne ukrepe za izboljšanje zraka, ki bodo že v času izvajanja projekta praktično preverjeni. Med njimi bosta tudi spremenjena prometna ureditev (uvedba pilotne okoljske cone v Mariboru) in navodila uporabnikom malih kurišč za kurjenje lesa (s sodelovanjem dimnikarjev).

 

 

 

V okviru projekta bomo v Mestni občini Maribor izvedli sledeče aktivnosti:

§         Postavili bomo informativni monitor na javnem mestu, ki bo prikazoval aktualne podatke o kakovosti zraka in druge pomembne okoljske informacije oz. napotke za občane.

 

§         Organizirali bomo okoljske dneve (npr. v okviru Evropskega tedna mobilnosti) na temo kakovost zraka, trajnostni promet in pravilno kurjenje biomase.

 

§         Izdali bomo brošuro z informacijami o onesnaženosti zraka z delci, o uvedbi okoljskih con v Mariboru in navodili za individualna kurišča za pravilno kurjenje lesa.

 

§         Organizirali bomo dvodnevno mednarodno konferenco ob zaključku projekta v Mariboru.

 

 

Projekt PMinter delno financira Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 v okviru Cilja 3-Evropsko teritorialno sodelovanje na področju čezmejnega sodelovanja.

 

 

 

Partnerji

Vodilni partner projekta:

 

          Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru.

 

 

 

Ostali partnerji v projektu:

 

          Mestna občina Maribor,

 

          Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,

 

          Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo,

 

          Urad koroške deželne vlade,

 

          Urad štajerske deželne vlade,

 

          Tehnična univerza v Gradcu.

 

 

 

Trajanje projekta

 

Projekt poteka 3 leta, od 1.7.2010 do 30.6.2013.

 

 

Stroški

 

Celoten strošek projekta: okoli 2,5 mio EUR.

 

 

Vrednost mariborskega dela projekta je 960.360 EUR, od tega so sredstva namenjena:

 

§         Mestni občini Maribor: 168.460 EUR,

 

§         Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor: 651.900 EUR,

 

§         Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo: 140.000 EUR.

 

 

Financiranje:

 

-          sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 85%,

 

-          nacionalno javno sofinanciranje (SVLR): 10%,

 

-          lastna sredstva: 5%.

 

 

Več o projektu lahko preberete tukaj.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporočilo za javnost - Projekt PMinter
vodoravna delilna črta