Vabilo na 4. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

4. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  31. januarja 2011, ob 16.00 uri , V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.      Potrditev zapisnikov 2. izredne in 3. redne seje mestnega sveta

 

4.      Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.      Predlog za imenovanje delovnih teles mestnega sveta

 

6.      Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2011 GMS - 052

 

7.      Soglasje k prometu z nepremičninami - prodaji stanovanja v lasti javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. GMS – 054

 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in Odloka o prostorskih sestavinah družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin Družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 v letu 2010 za del območja PPE Rt 13-Z - prva obravnava (grafične priloge) GMS – 050

 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa – skrajšani postopek GMS – 046

 

10.  Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevozi v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Maribor – prva obravnava  GMS – 053

 

11.  Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt "Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor"  (pravna študija) GMS – 048

 

12.  Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadgradnjo in posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Maribor (povzetek DIIP-a in DIIP je v celoti objavljen na spletni strani) GMS – 049

 

13.  Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta – Dom mestne četrti Studenci (v celoti je DIIP objavljen na spletnih straneh) GMS - 051

 

14.  Poslovno finančni načrt 2011 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor GMS – 047

 

15.  Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2011 GMS – 055

 

 

Vabilo prilagamo:

 

§         Predlog za širitev dnevnega reda:

 

GMS – 056          Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor  v povezavi z Odlokom o ureditvenem načrtu rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju  - sektor Bellevue

 

§         Dodatno obrazložitev gradiva Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta Dom mestne četrti Studenci (H GMS – 051)        

 

§         Stališča delovnih teles mestnega sveta

 

§         Zapisnika 2. izredne in 3. redne seje mestnega sveta

 

 

 

Opombe:

 

  • Gradivo za 5. točko dnevnega reda boste prejeli na seji.

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta