Vabilo na 2. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

2. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK  29. novembra 2010, ob 13,00 uri , V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.      Potrditev zapisnikov 1. konstitutivne seje mestnega sveta, 1. izredne seje mestnega sveta in 1. dopisne seje mestnega sveta

 

4.      Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.      Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor GMS – 018

 

6.      Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove – nadomestne članice v Komisiji za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor GMS – 019

 

7.      Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor  GMS – 020

 

8.      Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor GMS - 021

 

9.      Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor GMS – 022

 

10.  Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor GMS – 006

 

11.  Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena GMS – 007

 

12.  Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor za leto 2009 GMS – 008

 

13.  Posamični program razpolaganja prodaj/menjav GMS – 009

 

14.  Posamični progam nakupa stvarnega premoženja GMS – 010

 

 

15.  Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2009 in poročilo o delu nadzornega sveta JP GSZ za leto 2009   GMS – 853

 

16.  Dokument identifikacije  investicijskega projekta  za obnovitvena dela v Domu kulture Pekre (DIIP- Pekre) GMS – 011 (v celoti je gradivo objavljeno na spletni strani)

 

17.  Sprejem politične zaveze za podporo pravični trgovini in zaveza k nakupu izdelkov pravične trgovine za lastno porabo GMS – 013

 

18.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Te 6-C v Mariboru – prva obravnava (priloga 1, priloga 2) GMS – 012

 

 

Vabilo prilagamo:

 

§         Predloge za širitev dnevnega reda:

 

GMS – 015             Investicijski program (IP) za ureditev Trga Leona Štuklja (v celoti je gradivo objavljeno na spletni strani – INVESTICIJSKI PROGRAM)

 

GMS – 016             Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2009 (gradivo ste prejeli po elektronski pošti: zvezek 1, zvezek 2, zvezek 3, poročilo NO)

 

GMS – 017             Sklep o enkratni denarni pomoči pobrateni občini Kraljevo kot humanitarna pomoč ob potresu

 

GMS – 023             II. dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim  premoženjem – stavbna zemljišča za leto  2010

 

GMS – 024             Posamični program razpolaganja prodaja stavbnih zemljišč – trafo postaje

 

GMS – 025             Ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih v lasti Mestne občine  Maribor na katerih obstajajo zgradbe – trafo postaje

 

GMS – 026              Predinvesticijska zasnova (PIZ) za ureditev Trga Leona Štuklja (v celoti je gradivo objavljeno na spletni strani – PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA)

 

 

 

 

   ŽUPAN

 

 MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta