Gradiva mestnega sveta (001 - 200)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Poročilo o delu nadzorenga sveta JP GSZ za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Naslovnica gradiva s sklepom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 001  - Poročilo mestne volilne komisije o izidu volitev za člane mestnega sveta mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 002  - Poročilo mestne volilne komisije o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 003  - Investicijski program za izgradnjo enote Lupinica vrtca Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 003  - PRILOGE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 003  - Dodatek h gradivo GMS - 003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 004  - Predlog za uveljavitev pravice po 14. členu Zakona o funkiconarjih v državnih organih po prenehanju opravljanja funkcije podžupana MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 005  - Pobuda svetniške skupine DeSUS v zvezi z ukinitvijo direkcije za izvajanje investicij v zeležniško infrastrukturo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 006  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 007  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 008  - Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 009  - Posamični program razpolaganja prodaj/menjav
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 010  - Posamični progam nakupa stvarnega premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 011  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovitvna dela v Domu kulture Pekre - NASLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 011  - DIIP - PEKRE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 011  - Stroškovnik obnovitvenih del v Domu kulture Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 012  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 012  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Te 6-C v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 013  - Sprejem politične zaveze za podporo pravični trgovini in zaveza k nakupu izdelkov pravične trgovine za lastno porabo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 014  - Prijava razvojnega centra za celovito obdelavo in energijsko obdelavo odpadko (RCEO) na razpis ministrstva za gospodarstvo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 014  - Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR "RCEO" KONZORCIJSKA POGODBA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 015  - Investicijski program (IP) za ureditev trga Leona Štuklja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 015  - INVESTICIJSKI PROGRAM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 016  - Zaključni račun proračna Mestne občine Maribor za leto 2009 - zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 016  - Zaključni račun proračna Mestne občine Maribor za leto 2009 - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 016  - Zaključni račun proračna Mestne občine Maribor za leto 2009 - zvezek 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 016  - Zaključni račun proračna Mestne občine Maribor za leto 2009 - poročilo Nadzornega odbora MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 017  - Sklep o enkratni denarni pomoči pobrateni občini Kaljevo kot humanitarna pomoč ob potresu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 018  - Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 019  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove – nadomestne članice v Komisiji za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 020  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 021  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 022  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 023  - II. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 024  - Posamični program razpolaganja prodaja stavbnih zemljišč - trafo postaje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 024  - Posamični program razpolaganja prodaja stavbnih zemljišč - trafo postaje POPRAVEK SKLEPA (H GMS - 024)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 025  - Ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih v lasti Mestne občine maribor, na katerih obastajajo zgradbe - TRAFO POSTAJE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 026  - Predinvesticijska zasnova za ureditev Trga Leona Štuklja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 026  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) ureditev Trga Leona Štuklja - naslovnica gradiva z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 027  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadoemstne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 028  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 029  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 030  - Predlog evidentiranh kandidatov zasodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 031  - Sklep o soglasju k Statutu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 032  - Uvrstitev delovnega mesta računovodje v sistemizacijah mariborskih javnih vrtcev in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 033  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 034  - Posamični program razpolaganja – prodaje stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 035  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del stanovanjske cone s-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 035  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 035  - Priloga 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 035  - Priloga 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 035  - Priloga 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 036  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I – VI 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 037  - Potrditev IP »Prebujeni srednjeveški dragulj« in odprtje proračunske postavke (PP) za leto 2011 in 2012 ter odprtje načrta razvojnih programov (NRP 2011 – 2013)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - Priloga 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - Priloga 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - Priloga 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - investicijski program
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 038  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 039  - Dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcija pralnice perila v delu kletne etaže centralnega zdravstvenega doma Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 039  - Dopis Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 040  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 041  - Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 042  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšan postopek ter spremembe in dopolnitve statuta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 043  - Seznanitev Mestnega sveta s sklepom št. 7 GMS 886 z dne 23. julij 2010 o sklenitvi Najemne pogodbe za najem Centra uprizoritvenih umetnosti Maribor, vsebinsko dopolnitvijo ter spremembo delovnega imena centra v MAKS-Mariborsko Kulturno Središče. - naslovnica gradiva s sklepom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 043  - Mariborsko kulturno središče - MAKS Programsko konceptualna in razvojna izhodišča projekta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 044  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 045  - Predlog za imenovanje odborov mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 046  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odlika o ureditvi cestnega prometa - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 047  - Poslovno finančni načrt 2011 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 047  - Poslovno finančni načrt 2011 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor - naslovnica s sklepom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 048  - Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt "Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 048  - Pravna študija izvedbe javno-zasebnega partnerstva in opredelitev optimalnega modela za zadovoljitev javnega interesa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 049  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadgradnjo in posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 049  - Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt nadgradnja in posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 049  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 050  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obodbje 1986 - 2000 in prostorskih sestavin družbnenega planamesta Maribor za obdobje 1986 -1990 v letu 2010 za del območja PPE Rt 13 Z - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 050  - GRAFIČNE PRILOGE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 051  - Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Dom mestne četrti Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 051  - Dodatna obrazložitev gradiva novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta Dom mestne četrti Studenci (H GMS – 051)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 052  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 053  - Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevozi v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 053  - Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevozi v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 054  - Poročilo o oceni vrednosti stanovanja št. 24, na naslovu; Klinetova ulica 8, Maribor (gradivo ima oznako 054/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 054  - Soglasje k prometu z nepremičninami - prodaji stanovanja v lasti javnega podjetja Energetika Maribor d.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 055  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 056  - Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor v povezavi z Odlokom o ureditvenem načrtu rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju - sektor Bellevue
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 057  - Predlog za imenovanje odborov in komisij mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 058  - Obvezna razlaga 17. člena Odloka o prostorksih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 059  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060  - Statusne spremembe Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor in Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor : - Odlok o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor zaradi pripojitve Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor – prva obravnava -Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 061  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) za ureditev Rotovškega trga in prenovo Mariborske knjižnice (GMS - 061/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 061  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 "Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 061  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 061  - Popravek gradiva H GMS - 061 in 062
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 062  - Investicijski program (IP) za ureditev Rotovškega trga in prenovo Mariborske knjižnice (GMS - 062/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 062  - Investicijski program (IP) št. 18097/2011 ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 062  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 063  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S-8 skrajšani postopek - naslovnica gradiva z obrazložitvijo in stališča do pripomb
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 063  - Priloga 1 - pregledna situacija na DOF
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 063  - Priloga 2 izsek iz kartografskega dela odloka ZN S8 -ureditvena situacija in in ureditvena situacija s spremembo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 064  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - skrajšani postopek - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 064  - Priloge - izsek iz kartografskega dela odloka o PUP - regulacijski elementi in regulacijski elementi s spremembo,
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 065  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor - naslovnica z obrazložitivjo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 065  - Dokument identifikacije investicijskega projetka (DIIP) - obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 066  - Novelacija investicijskega programa kulturni center Pekarna (KC Pekarna) - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 066  - Novelacija investicijskega programa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 067  - Izdaja pooblastila za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta na Cafovi ulici 7, parc. št. 1172/2 k.o. Grad ter izdaja pooblastila za rekonstrukcijo in gradnjo na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja na isti nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 068  - Sprememba predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške Gore) H GMS - 068
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 068  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzgodno od Ceste Graške Gore) - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 069  - Poročilo o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor na dan 31.12.2010 - povzetek zbirnega poročila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 070  - Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta (ustanoviteljice MOM) v svet zavoda Energetska agencija za Podravje in predsednika sveta zavoda ter za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet javnega zavoda Energetska egencija za Podravje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 071  - Predlog za podajo mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Polž Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 072  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu/ki za imenovanje ravnatelja/ice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 073  - Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2010 in Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 074  - Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Maribor v letu 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 075  - Pristop Mestne občine Maribor h konvenciji županov pri evropski komisiji
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 075  - Konvencija županov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 076  - Podelitev stavbne pravice na delu zemljišča parc.št. 2802/1, k.o. Tabor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 076  - Grafični prikaz parcele
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 077  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 078  - Odlok o proračunu mestne občine Maribor za leto 2011 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 078  - Naložbe Mestne občine Maribor v delnice in deleže gospodarskih družb in finančnih institucij na dan 31.12.2010 (H GMS - 078)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 078  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 078  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov in mestnih svetnic in svetnikov ter sklepov mestnega sveta (H GMS - 078)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 079  - Pogodba za organizacijo EP v košarki EuroBasket 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 080  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo krožnega krožišča Titova cesta - ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 080  - DIIP Titova - povzetek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 081  - Izgradnja krožnega križišča Titova cesta - Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 081  - Investicijski program 351-IP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 082  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP za izgradnjo enote Pekre Vrtca Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 082  - Naslovnica in obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 083  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 083  - Priloge statistični podatki
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 084  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2011 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 084  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2011 s finančnim načrtom - naslovnica gradiva s predlaganim skelpom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 085  - Posamični program razpolaganja prodaj/menjav
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 086  - Posamični program nakupa stvarnega premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 087  - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 088  - Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 089  - grafične priloge k odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športni park Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 089  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športni park Tabor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 089  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športni park Tabor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 090  - Predlog za imenovanje generalne direktorice Javnega zavoda Maribor - 2012 - Evropska prestolnica kulture
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 091  - Predlog za imenovanje članic v nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 092  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010- zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 092  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010- zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 092  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010- zvezek 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 092  - Zaključni račun proračuna MOM za leto 2010 - NASLOVNICA gradiva s predlogom sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 092  - Končno poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 (gradivo ima oznako H GMS - 092)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 093  - Statut Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 093  - Statut Mestne občine Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 094  - Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 094  - Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 095  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenh pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 096  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 097  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 098  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 099  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 100  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 101  - Pooblastilo Odboru za kulturo, šolstvo in šport za povečanje pristojnosti vezane na EPK
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 102  - Pogodbeno zagotavljanje oskrbe s toploto v javnih stavbah v lasti Mestne občine Maribor: v OŠ Tone Čufar, vrtcu Jožice Flander PE Vančka Parha in Andragoškem zavodu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 103  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Ureditev Smetanove in Prežihove ulice "
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 104  - Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 105  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 106  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 107  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 108  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 109  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 110  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 111  - Obvezna razlaga 6. alineje 5. člena Odloka o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9 – S (MUV št. 12/05 in 22/05 – popravek)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 112  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 113  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S) skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 114  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 115  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 884/30 in 884/31, k.o. Kamnica)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 115  - orto foto posnetek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 116  - Sklep o soglasju k plačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 117  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor gradivo ima oznako GMS - 117/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 117  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 118  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Maribor 2012 – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 118  - Veljavni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture (MUV št. 2, 28.1.2010)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 119  - POPRAVEK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - srkajšani postopek (gradivo z oznako 119/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 119  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 120  - Odlok o ustanovitvi Zavoda Certus Maribor, Javni gospodarski zavod - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 120  - Odlok o ustanovitvi zavoda Certus Maribor, javni gospodarski zavod – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 121  - NASLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 121  - Investicijski program za izgradnjo doma mestne četrti Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 122  - Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 54/2010 »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 122  - UJGM PIZ.pdf
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 123  - UGM - IP.PDF
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 123  - Investicijski program (IP) št. 54/2010 »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 124  - Seznanitev in potrditev pogodbe o sofinanciranju investicije v izgradnjo Umetnostne galerije Maribor (UGM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 125  - Dodatek št. 1 k najemni pogodbi za najem objekta "Mariborsko kulturo središče – MAKS"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 126  - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 127  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 128  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 129  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 130  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 131  - Predlog za imenovanje volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 132  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 133  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana nadzornega sveta javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 134  - Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MOM za leto 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 135  - Sklep o podaritvi starih gondol Pohorske žičnice prijateljskim mestom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 137  - priloga 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 137  - Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 138  - Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč za zahodno obvoznico
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 138  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 139  - Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za poslovno leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 139  - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 140  - Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 141  - Investicijski program za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor in projekt izgradnje kanalizacije na območju KS Limbuš
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 141  - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 141  - PRILOGA 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 141  - PRILOGA 4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 142  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 142  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove maribora - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 143  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor in Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor Izgradnja telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor Obnova telovadnice Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 144  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin OŠ Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 145  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Preureditev veznega trakta med šolskima zgradbama, ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin OŠ Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 146  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselje Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 146  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del središča naselje Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 147  - Investicijski program za izgradnjo Vrtca Studenci Maribor - Enota Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 148  - Strateško razvojni dokument s področja razvoja Mestne občine Maribor in strateškega upravljanja mesta, s prenosom dobrih praks iz Gradca – projekt VIS Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 148  - Strategija mesta Maribor - Maribor 2030
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 149  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izgradnja objekta za energetsko izrabo odlagališčnega plina na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 150  - Predlog za odpis terjatev iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti za leta 2005, 2006 in 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 151  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 152  - Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nabava gasilskega velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 153  - Sklep o načinu določanja višine zakupnin kmetijskih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 153  - Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 154  - Problematika ureditve Trga Leona Štuklja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 155  - Dogovor o zagotavljanju nemotenega črpanja sredstev sofinanciranja, ki sta jih Vlada RS in Ministrstvo za kulturo v proračunu rezervirala za Mariborsko knjižnico v skladu s potekom izvedbenih del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 156  - Dokapitalizacija družbe Snaga d.o.o. s stvarnim vložkom Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 157  - Sklep o prenehanju izplačevanja nadomestil in ukinitvi oprostitve plačevanja stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki prebivalcem naselja Dogoše zaradi obratovanja odlagališča nenevarnih odpadkov v Dogošah
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 158  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo Trubarjeve ulice v MČ Center
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 158  - DIIP Trubarjeva naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 159  - Investicijski program za rekonstrukcijo Trubarjeve ulice v MČ Center
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 159  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 160  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč (nakup)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 161  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč (prodaja)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 162  - Sklep o ukinitvi statusa javno dobro (k.o. Bresternica)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 163  - Uporaba streh na javnih objektih Mestne občine Maribor za postavitev fotovoltaičnih elektrarn
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 163  - Študija izrabe sončne energije na strehah osnovnih šol in vrtev v MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 164  - Investicijski program – novelacija izgradnja krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 165  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BREZJE 2 S (del PPE Br 2 - S) – stanovanjsko območje med Dupleško cesto in Stražunskim gozdom v Brezju – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 165  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 2 S (del PPE Br2S) - stnaovanjsko območje med Dupleško cesto in Stražunskim gozdom v Brezju - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 166  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S – del PPE St 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 166  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S - del PPE St 10 S - stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 167  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov NRP za neinvesticijski projekt – LEAP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 168  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 169  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih površin v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 170  - Odlok o preimenovanju, poimenovanju, spremembi poteka ter ukinitvi ulic v naselju Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 171  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Certus Maribor, javni gospodarski zavod - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 171  - POPRAVEK ODLOKA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 172  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 173  - Obvezna razlaga 4. člena Odloka o zazidalnem načrtu dela scentralne cone C-3, Bolnišnica (MUV, št. 15/83)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 174  - Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 174  -  Popravek gradiva z oznako GMS - 174/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 175  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega medobčinskega stanovanjskega skalda Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 176  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 177  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 178  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 179  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) ter imenovanje nove - četrte predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 180  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega člana v odbor mestnega sveta Mestne občine Maribor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 181  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja/-ice Višje prometne šole kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor z možnostjo imenovanja za direktorja/-ico zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 182  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 183  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 184  - Sklep o ukinitvi statusa javno dobro MRP (k.o. Maribor-Grad)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 185  - Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) Maribor – Pohorje – Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020 - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 185  - Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) Maribor – Pohorje – Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 186  - Predstavitev ključnih projektov Evropske prestolnice kutlure 2012 po sklopih
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 186  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 187  - Ustanovitev skupnega podjetja za upravljanje z deponijo »HARDEŠKA ŠUMA« v občini Ormož
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 188  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) za neinvesticijski projekt FunReg – funkcionalne regije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 189  - Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 190  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju MOM - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 191  - Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 191  - Priloga: Seznam prodaje infrastrukture
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 192  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega socialno varstvnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 193  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Mribor za leto 2011 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 194  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustnaovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 195  - Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) in enega predstavnika uporabinkov oziroma zainteresirane javnosti v upravni odbor Zavoda Marprom, javni gospodarski zavod za mestni potniški promet
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 196  - Novelacija investicijskega programa "Ureditev izobraževalno kulturnega centra Gaj nad Mariborom"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 197  - Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za učinkovito prenovo javne razsvetljave v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 197  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 198  - Sklep o določitvi ocene za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 199  - Sklep o določitvi ocene za redno delovno uspešnost direktorice javnega za voda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta