Vabilo na 17. izredno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

17. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v sredo, 8. septembra 2010, ob 16.00 uri,  v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.       Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.       Potrditev zapisnika 16. izredne seje mestnega sveta

 

4.       Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih – nadomestnih članov volilne komisije Mestne občine Maribor GMS – 891

 

5.       Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor  GMS – 892

 

6.       Sklep o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2009 in Sklep o soglasju k plačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2010 GMS - 887

 

7.       Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2009 GMS – 888

 

8.       Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2009  GMS – 889

 

9.       Sklep o  dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor za leto 2009  GMS – 897    

 

10.   Popravek finančnega načrta področja gospodarstvo za EU projekt URBACT II – FIN-URB-ACT GMS – 895      

 

 

11.   Prerazporejanje finančnega načrta za projekt  Q-AGEING GMS – 896

 

12.   Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 2915/1 in 2915/1 vse k.o. Ob železnici GMS – 890

 

13.   Dokument identifikacije investicijskega projekta za medgeneracijski dom Limbuš GMS – 893

 

 

14.   Investicijski program za izobraževalno – kulturni center Gaj nad Maribor GMS – 894

 

 

15.   Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St 1 – SD – Center uprizoritvenih umetnosti Maribor – prva obravnava GMS – 898 (priloga 1, priloga 2)

 

16.   Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Te 6-C v Mariboru – prva obravnava GMS- 899 (priloga 1, priloga 2)

 

17.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela območja S-8 in Š-8/1 – Pristan v Mariboru – prva obravnava  GMS – 900 (priloga 1)

 

18.   Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – skrajšani postopek GMS – 901

 

 

 

 

Ž U P A N

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta