Prijava za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013 uspešno uvrščena v drugi krog ocenjevanja
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor se je v juniju 2010 prijavila na poziv Evropskega mladinskega foruma (www.youthforum.org) za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013 (www.europeanyouthcapital.org). V sredo, 14. julija 2010, je bila Mestna občina Maribor uradno obveščena, da se je uspešno uvrstila v ožji izbor za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013.

 

 

Na poziv Evropskega mladinskega foruma se je prijavilo dvanajst evropskih mest: Antalya (Turčija), Bukarešta (Romunija), Byron (Grčija), Hertogenbosch (Nizozemska), Istanbul (Turčija), Karlstad (Švedska), Maribor (Slovenija), Stantu Gheorge (Romunija), Goes (Nizozemska), Derry (Velika Britanija) in Zaragoza (Španija), med katerimi se je štirim uspelo uvrstiti ožji izbor: Maribor (Slovenija), Derry (Velika Britanija), Goes (Nizozemska) in Karlstad (Švedska).

 

 

Z uspešno uvrstitvijo v drugi krog ocenjevanja je bila Mestna občina Maribor pozvana, da do 13. oktobra dopolni oddano prijavo, na podlagi katere bo komisija v novembru 2010 izbrala mesto, ki bo nosilka naziva Evropska prestolnica mladih 2013.

 

 

V okviru aktivnosti znotraj Evropske prestolnice mladih 2013 bo Mestna občina Maribor izvajala:

 

 

 • dodatne aktivnosti in ukrepe s katerimi bo mladim omogočila lažji ter učinkovitejši prehod iz izobraževanja na trg delovne sile ter posledično vzpodbujala večjo samostojnost mladih

   

 • dodatne aktivnosti in ukrepe s katerimi bo krepila vlogo mladih pri aktivnem sodelovanju v javnem življenju ter soustvarjanju (skupaj z drugimi družbenimi skupinami) družbenega, kulturnega in političnega življenja lokalne skupnosti.

   

 

 

Evropska prestolnica mladih (European Youth Capital) predstavlja naziv, ki ga na podlagi poziva Evropski mladinski forum podeli izbranemu evropskemu mestu za obdobje enega leta. Naziv se podeli tistim občinam, ki se odlikujejo kot pozitiven vzgled ostalim evropskim občinam ter imajo ambiciozen program na področju krepitve mladih.

 

 

 

 

 

 

EVROPSKA PRESTOLNICA MLADIH 2013 – nekaj osnovnih informacij

 

 

 

 

Splošne značilnosti poziva

 

 

 • razpisovalec: Evropski mladinski forum, mladinska platforma, ki združuje 99 nacionalnih mladinskih svetov (med njimi je tudi Mladinski svet Slovenije) in mednarodnih mladinskih organizacij iz Evrope. Glavna naloga Evropskega mladinskega foruma je usposabljanje mladih za aktivno udeležbo v družbi ter zastopanje in zagovarjanje potreb mladih in interesov mladinskih organizacij napram evropskih institucij, Sveta Evrope in Združenih narodov.

   

 • rok za prijavo na poziv: 22. junij 2010

   

 • upravičeni prijavitelji: lokalne skupnosti v državah Evropske unije in Sveta Evrope

   

 • obdobje podelitve naziva Evropska prestolnica mladih: leto 2013

   

 • postopek izbora:

   

            - oddaja prijave do 22. junija 2010

 

 

- izbor mest, ki se uvrstijo v ožji izbor do 14. julija 2010 - izbrana štiri mesta so dobila priporočila za izboljšanje oddanih vlog, ki jih lahko oddajo do 13. oktobra 2010

 

 

            - imenovanje mesta, ki bo v letu 2013 nosilo naziv Evropska prestolnica    mladih do 27. oktobra 2010

 

 

- uradno imenovanje mesta bo med 18. – 20. novembrom 2010 v Kijevu, na zasedanju Generalne skupščine Evropskega mladinskega foruma

 

 

 • komisija: komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja evropske mladinske politike, nevladnega sektorja, medijev ter lokalnih in regionalnih oblasti (komisijo sestavljajo predstavniki iz: Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi, Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta, Odbora regij, Sveta evropskih občin in regij, Svetovalnega sveta za mladino Sveta Evrope, EurActiva, NOW (Think Tank), Univerze v Montpellieru, Mladinskega sveta Portugalske, Mladinskega sveta Brege in Evropskega mladinskega foruma).

   

 

 

Osnovne informacije o nazivu

 

 

Namen pobude podelitve naziva Evropska prestolnica mladih je vzpodbuditi mesta, da razvijajo nove ideje ter pripravijo in izvedejo inovativne projekte v zvezi z aktivno udeležbo mladih v družbi ter da skozi politike, ukrepe in aktivnosti, ki jih občina izvaja, le te predstavljajo pozitiven vzgled ter primer dobre prakse na področju aktivnega vključevanja mladih ostalim evropskim občinam. Pobudniki ideje Evropske prestolnice mladih želijo s podelitvijo naziva okrepiti sodelovanje na področju mladinske politike na lokalni in evropski ravni. Cilj omenjene pobude je okrepitev mladih, da postanejo bolj proaktivni akterji pri oblikovanju in razvoju družbe.

 

 

Ideja ter pobuda za podelitev naziva Evropska prestolnica mladih je nastala v sodelovanju med Evropskim mladinskim forumom in mestom Rotterdam (Nizozemska), ki je bilo v letu 2009 tudi prvo mesto, ki je nosilo naziv Evropska prestolnica mladih. V letu 2010 je nosilec naziva Torino (Italija), ki predstavlja prvo mesto, ki je bilo izbrano za nosilca naziva preko poziva. Prav tako je komisija že izbrala mesti, ki bosta nosilki naziva v letih 2011, ko bo to Antwerpen (Belgija), in 2012, ko bo to Braga (Portugalska).

 

 

 

 

Občina z nazivom Evropska prestolnica mladih pridobi:

 

 

 • povečan ugled in prepoznavnost mesta v evropskem prostoru

   

 • večjo medijsko in turistično prepoznavnost

   

 • možnost izpostaviti in predstaviti aktualne mladinske tematike

   

 • priložnost razvoja novih, inovativnih projektov

   

 • okrepiti ter povečati sodelovanje z občinami v regiji

   

 • okrepiti ter povečati sodelovanje med lokalnimi in evropskimi institucijami

   

 • možnost lažjega pridobivanja dodatnih javnih in zasebnih finančnih sredstev.

   

 

 

Kaj pomeni prijava za Mestno občino Maribor?

 

 

Mestna občina Maribor se zaveda, da mladi predstavljajo eno najbolj ranljivih družbenih skupin, ki  ji je potrebno nameniti posebno skrb – še več, mladi počasi prevzemajo podoben družben položaj, kot ga imajo stigmatizirane manjšine. Skrb za mlade poudarja tudi nova strategija Evropske unije za mladinsko politiko Mladi – vlaganje vanje ter krepitev njihove vloge in položaja, ki pa na drugi strani prav tako poudarja, da mladi predstavljajo veliko bogastvo v današnji starajoči se družbi. Mladi tako ne predstavljajo samo ene izmed najbolj ranljivih družbenih skupin, ampak tudi nujno potrebno gibalo razvoja današnje družbe, ki jim je pa potrebno s konkretnimi dejanji in ukrepi dokazati, da se okolja (lokalna, nacionalna, mednarodna) zavedajo pomembnosti uspešnega razvoja mlade generacije.

 

 

Mladi lahko svoje potenciale uresničijo ter razvijejo samo v okolju, ki se njihovih zmožnosti zaveda, jih spoštuje ter jim omogoča pogoje, v katerih jih lahko realizirajo.  

 

 

Prijava na razpis Evropskega mladinskega foruma za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013 predstavlja strateško razvojno odločitev mesta ter lokalnih odločevalcev, da se bo Mestna občina Maribor razvijala v smeri »mladim prijaznega mesta«. Mestna občina Maribor sprejema odločitve, da bo ustvarila okolje, ki bo mladim omogočalo razvoj in uresničitev lastnih potencialov.

 

 

Mestna občina Maribor se je s sprejetjem Lokalnega progama mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2012 zavezala, da se bo razvijala v smeri »mladim prijaznega mesta«, prijava na razpis Evropskega mladinskega foruma za pridobitve naziva Evropska prestolnica mladih 2013 pa predstavlja logično nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov, politik in aktivnosti, ki jih bo Mestna občina Maribor vzpostavila in izvedba v letih 2010 – 2012.

 


vodoravna delilna črta