Vabilo na 16. izredno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor  (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

16. IZREDNO SEJO  MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

KI BO V  PONEDELJEK, 28. junija 2010, OB 14.00 URI,   V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.                  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.                  Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.                  Potrditev zapisnika 39. redne seje in zapisa 15. korespondenčne seje mestnega sveta

 

4.                  Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek GMS – 863

 

5.                  Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov za volitve v svete MČ in KS  GMS – 864

 

6.                  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Mestni občini Maribor GMS – 865

 

7.                  Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2010 GMS - 868

 

8.                  Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad Mestne občine Maribor ter določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2010 GMS – 867

 

9.                  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in Odloka o prostorskih sestavinah družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990  - druga obravnava GMS – 640         

 

10.               Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave – druga obravnava  GMS – 753

 

11.               Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 850

 

12.               Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšani postopek GMS – 869

 

13.               Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje  urbanistične zasnove mesta Maribor GMS –  845

 

14.               Obvezna razlaga 3. in 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Limbuš "Pod klancem" GMS – 852   

 

15.               Obvezna razlaga 2. odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker GMS – 857

 

16.               Sprememba naziva NRP OB 070-10-0117 Obnova Ulice kneza Koclja  GMS – 870

 

17.               Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 GMS – 871

 

18.               Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor  GMS – 846

 

19.               Novelacija investicijskega programa obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor GMS – 856         

 

20.               Sklep o potrditvi predloga modela upravljanja KC Pekarna GMS – 872

 

21.               Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo cestno – železniškega podvoza na Ljubljanski ulici GMS – 851

 

22.               Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov Umetnostna galerija Maribor in Mladinski kulturni center Maribor za leto 2009 GMS – 858

 

23.               Soglasje ustanoviteljice k izplačilu redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2006 direktorici Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza GMS – 862

 

24.               Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Tabor 5 S – Magdalena (OPPN za del PPE Ta 5 S – Magdalena – stanovanjsko območje med Betnavsko, Jezdarsko, Žitno in Žolgarjevo ulico) – prva obravnava  GMS – 849

 

25.               Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3 – C Maribor – prva obravnava  GMS – 854

 

26.               Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta  9 – P Maribor – prva obravnava  GMS – 855

 

27.               I. dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča GMS – 859

 

28.               Posamični program nakupov stvarnega premoženja GMS – 860

 

29.               Posamični program razpolaganja – menjava stvarnega premoženja – stavbna zemljišča GMS – 861

 

30.               Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2010-2012 GMS – 844

 

31.               Ocena občinskega programa varnosti GMS – 847

 

32.               Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2009 in poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2009 GMS – 853

 

33.               Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o., za poslovno leto 2009 GMS – 866

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta