Vabilo za nadaljevanje 39. seje Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M  2. N A D A L J E V A N J E

 

39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v petek, 11. junija 2010, ob 12.00, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

37.     Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne  gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 819

 

38.     Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje  rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor ter za opravljanje lokalne  gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode   v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 820      

 

3.             Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta