Vabilo za nadaljevanje 39. seje Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M  N A D A L J E V A N J E

 

39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 7. junija 2010, ob 15.00, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

 naslednjim dnevnim redom:

 

27.         Poročilo o izvajanju evropskih projektov v Mestni občini Maribor GMS – 804

 

28.         Pristojbina za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavajočih objektov  GMS - 809/I

 

29.         Odlok o spremembi Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi – skrajšani postopek GMS – 837

 

30.         Odlok o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS  - 838

 

31.         Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS – 805

 

32.         Odlok o ustanovitvi centra za judovsko kulturno središče Sinagoga Maribor – prva obravnava GMS - 834  

 

33.         Odlok o načinu opravljanja lokalne  gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 815

 

34.         Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o.  – prva obravnava GMS – 816

 

35.         Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin "Zveza občin Zgornjega Podravja" – prva obravnava  GMS – 817

 

36.         Odlok o načinu opravljanja lokalne  gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 818

 

37.         Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne  gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 819

 

38.         Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje  rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor ter za opravljanje lokalne  gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode   v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 820      

 

3.             Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta