Vabilo za 39. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

39. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 31. maja  2010, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.             Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.             Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.             Pobude in vprašanja/svetnic svetnikov

 

4.             Potrditev zapisnikov 38. redne seje in 15. izredne seje mestnega sveta

 

5.             Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor GMS – 824

 

6.             Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije GMS – 825

 

7.             Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor GMS – 826

 

8.             Predlog za imenovanje dveh predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor GMS – 827

 

9.             Predlog za imenovanje novega – nadomestnega člana volilne komisije Mestne občine Maribor GMS – 828

 

10.         Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja srednje šole in dijaškega doma kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor   GMS – 829

 

11.         Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2010 GMS – 832

 

12.         Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti GMS – 830

 

13.         Posamični program razpolaganja prodaje/menjave  - stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin GMS – 802

 

14.         Soglasje k ustanovitvi služnosti poti in dovoza ter služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora priključka na vodovod, kanalizacijo in vročevod preko zemljišča lastnika v korist služnostnega upravičenca na solastniškem deležu 1/8 parc.št.: 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/7, 957/8, 957/9, 957/11, 95//12, vložna št. 1184 k.o. Tabor GMS – 814      

 

15.         Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2010 GMS -  806

 

16.         Sklep o ukinitvi statusa javno dobro (parc.št. 607/2 in 601/15 k.o. Hrastje) GMS - 807

 

17.         Dokument identifikacije investicijskega projekta za javno parkirišče pri pokopališču v Limbušu GMS - 808

 

18.         Investicijski program Obnova in preureditev zgradbe ter ureditev zunanjih površin podružnične šole Bresternica – Osnovna šola Kamnica (v celoti je IP objavljen na spletni strani) GMS – 803 

 

19.         Gradnja podzemne garaže v atriju (na dvorišču) Mestne občine Maribor z ustanovitvijo stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Maribor GMS – 813

 

20.         Poročilo o izvajanju evropskih projektov v Mestni občini Maribor GMS – 804            

 

21.         Pristojbina za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavajočih objektov  GMS - 809

 

22.         Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS – 805

 

23.         Odlok o načinu opravljanja lokalne  gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 815

 

24.         Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o.  – prva obravnava GMS – 816

 

25.         Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin "Zveza občin Zgornjega Podravja" – prva obravnava  GMS – 817

 

26.         Odlok o načinu opravljanja lokalne  gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 818

 

27.         Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne  gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor  – prva obravnava GMS – 819

 

28.         Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje  rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor ter za opravljanje lokalne  gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode   v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 820      

 

 

 

Opomba:

 

Naknadno vam bomo, kot predlog za širitev dnevnega reda 39. seje mestnega sveta, posredovali gradiva:

 

§         Odlok o ustanovitvi Centra za judovsko kulturno središče Sinagoga Maribor – prva obravnava GMS -

 

§         Novelacija investicijskega programa za mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej GMS  -

 

§         Predinvesticijska zasnova za mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej GMS -

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

Predloga za širitev dnevnega reda:

 

§         Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev potoka iz Zokove grabe z razbremenilnikom GMS – 831

 

  • Potrditev odprtja postavke načrta razvojnih programov (NRP) za neinvesticijski projekt - e-regija: e-podjetnik  GMS - 833

     

 

Gradiva za 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točko dnevnega reda,

 

 

Zapisnika 38. redne in 15. izredne seje mestnega sveta,

 

 

Stališče statutarno-pravne komisije.

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta