Doživljajsko igrišče v Ertlovem gozdiču
vodoravna delilna črta


  

Mestna občina Maribor je v okviru projekta ”City Network Graz-Maribor” izpeljala študijo prostorskih ureditev za otroke in mladostnike v mestih Maribor in Gradec ter zasnovala pilotsko ureditev prostora za otroke in mladostnike v Mariboru. Projekt ”City network Graz-Maribor” je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks med obema mestoma, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora.

 

 

Analiza stanja v mestu Maribor na področju prostorskih ureditev za otroke in mladostnike potrjuje ugotovitev, da je manevrskega prostora za izboljšanje stanja na področju klasičnih otroških igrišč veliko. Maribor nujno potrebuje tudi drugačen tip igrišč za otroke in mladostnike. Izbira doživljajskega igrišča kot primarnega pilotskega projekta je logična glede na pregled stanja širšega prostora (Slovenija tovrstne prakse še nima), glede na referenčne primere aktivnega vključevanja lokalne skupnosti in civilne družbe v vse faze projekta in nenazadnje tudi že uveljavljene socialne infrastrukture v Mariboru (igrišče DOŽI ob Pekrskem potoku). Izbira vsebine pilotskega projekta je prilagojena najbolj občutljivi starostni skupini (mladostnikom) in mesto lahko na tem področju stanje precej izboljša.

 

 

Izvedena študija in zatečeno stanje je potrdila usmeritev pilotskega projekta v polje bolj podrobne obdelave novega doživljajskega igrišča v mestu. Izvedena je bila tudi preveritev optimalne lokacije za tovrstno dejavnost in izbrana je bila lokacija v Ertlovem gozdiču (Mestna četrt Tabor, na parcelni številki 1650/1 k.o. Tabor in na površini cca 2.350 m²).

 

 

 

UREDITEV CELOTNEGA  OBMOČJA

 

 

V sklopu ureditve doživljajskega igrišča bo Mestna občina Maribor pristopila k ureditvi celotnega območja Ertlovega gozdiča. V mesecu decembru 2009 je pridobila tudi soglasje MČ Tabor, v katerem je poudarjeno, da naj se z ureditvijo igrišča omeji tudi parkiranje avtomobilov v parku.

 

 

Prva dela se bodo pričela že ta konec tedna ali najkasneje v tednu po 8. marcu 2010, in sicer z odstranitvijo slabo vitalnih in nevarnih dreves na območju celotnega gozdiča. Poseg bo po pridobljenem arborističnem mnenju, na podlagi katerega je bilo izdano soglasje Mestne občine Maribor, opravilo podjetje Nigrad d.d. Cilj načrtovanih vzdrževalnih del je zagotovitev večje varnosti vseh uporabnikov gozdno parkovne površine in povečanje vitalnosti dreves.

 

 

Po odstranitvi dreves bodo sledila še naslednja potrebna dela: postavitev ustrezne ograje in lope za potrebe izvajanja programa doživljajskega igrišča, zamenjava dotrajanega košarkarskega koša, ureditev gozdiča z novimi klopmi in mizami, ki bodo ponujale možnosti za medgeneracijsko druženje ter postavitev košev za smeti in košev za pasje iztrebke.

 

 

 

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE V MARIBORU

 

 

Lokacija doživljajskega igrišča v Ertlovem gozdiču zajema južni del gozdno parkovnega območja Ertlov gozdič, ki je zaradi sheme poti razdeljen na tretjine. Prav tretjina, ki je bila izbrana kot najustreznejša lokacija, ima nekaj dobrih lastnosti:

 

-          Načrtovano območje je mestni gozd, kar pomeni kar nekaj zanimivih prostorskih lastnosti (prisotnost izoblikovanih dreves, senčnost območja v poletnem času, material za igro in delo, tamponska cona za hrup...);

 

-          Bližina gosto naseljenih sosesk;

 

-          Sorazmerna bližina sedanji lokaciji doživljajskega igrišča DOŽI, kjer je do sedaj deloval CPM Maribor;

 

-          Navezava doživljajskega igrišča na obstoječe igrišče in parkovne površine.

 

 

Pri zasnovi doživljajskega igrišča so bile upoštevane naslednje značilnosti tovrstnih igrišč:

 

-          sodelovanje socialnih delavcev ali nadzornikov pri vzpostavitvi in delovanju igrišča,

 

-          izostanek kataloških igralnih struktur in načrtovalskih standardov,

 

-          upoštevanje krajinskih in prostorskih značilnosti lokacije,

 

-          sodelovanje lokalne skupnosti oz. ciljnih uporabnikov pri izvedbi/vzdrževanju igrišč,

 

-          življenjska doba igrišč je vezana na generacijske cikle lokalne skupnosti oz. aktivnosti civilnih združenj, ki sooblikujejo tovrstne ureditve.

 

 

Pri načrtovanju doživljajskega igrišča je bila pozornost namenjena sledečim prostorski prvinam:

 

-          Zavarovanje ožjega območja doživljajskega igrišča s transparentno in poltransparentno ograjo;

 

-          Vstop na območje z avtomobilom za dostavo je preko neurejenega parkirišča ob vzhodnem robu Ertlovega gozdiča in je bilo preurejeno;

 

-          Onemogočeno je parkiranje v notranjosti Ertlovega gozdiča;

 

-          Pasteurjeva ulica na južni strani lokacije je sorazmerno prometna in je načrtovana zaščita s hodnikom za pešce in kolesarje;

 

-          Prenova dotrajanih ali neustreznih prvin urbane opreme in parkovnega območja (asfalti, košarkaško igrišče, podlaga za igrala, oznake...);

 

-          Pozornost je bila usmerjena parkovni rabi in opremi celotnega območja za ostale starostne skupine.

 

 

Prvine, predvidene na doživljajskem igrišču so:

 

-          ograja,

 

-          objekt (uta za hrambo materiala in orodja, podest s pergolo, sanitarije, prostor za smeti),

 

-          modulacije terena,

 

-          odprti prostor za igro,

 

-          ognjišče,

 

-          peskovnik,

 

-          vodno igrišče,

 

-          vrtiček s prostorom za kompost,

 

-          pitnik.

 

 

 

DELOVANJE / UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJSKEGA IGRIŠČA

 

 

Pomemben oz. ključen vidik doživljajskega igrišča je njegova upravljajska organiziranost. Društvo Center za pomoč mladim v Mariboru kot upravljalec igrišča predvideva naslednje aktivnosti in organizacijo:

 

-          delovanje igrišča, od dne, ko bo postavljena ograja; torek in četrtek od 13. do 18. ure in vsako prvo soboto v mesecu celodnevni igralni dan od 11. do 18. ure;

 

-          organizacija tematskih igralnih dnevov,

 

-          predstavitev in vadba veščin na igrišču,

 

-          brezplačna učno pomoč za otroke in mladostnike,

 

-          družabni dogodki in aktivnosti za starejšo generacijo,

 

-          brezplačno informiranje in svetovanje za otroke, mlade in starše oziroma za vse, ki se zaradi spleta različnih življenjskih okoliščin in lastnih ravnanj znajdejo pred vprašanji in v težavah, za katera ocenjujejo, da jim sami niso kos,

 

-          projekti prostovoljnega dela, pri katerem sodelujejo lokalni prebivalci in drugi zainteresirani,

 

-          izvajanje celodnevnih igralnih dnevov v različnih lokalnih skupnostih po Sloveniji,

 

-          predstavitve in predavanja, delavnice, izobraževanja in treninge ter iskali možnosti uporabe teh dveh konceptov dela v drugih organizacijah in mestih po Sloveniji in JV Evropi,

 

-          vzpostavitev novih in ohranjanje obstoječih strokovnih sodelovanj z družboslovnimi in drugimi fakultetami v Sloveniji.

 

 

 

ERLEBNISPARK IM HAIN „ERTLOV GOZDIČ“

 

 

Die Stadtgemeinde Maribor führte im Rahmen des Projektes ”City Network Graz-Maribor” eine Studie über die Raumplanung für Kinder und Jugendliche in den Städten Maribor und Graz durch. Darüber hinaus konzipierte die Stadtgemeinde Maribor eine Musterraumplanung für Kinder und Jugendliche in Maribor. Das Projekt ”City network Graz-Maribor” wird durch die Europäische Union mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des grenzübergreifenden Programms Slowenien-Österreich 2007-2013 kofinanziert. Der Hauptzweck des Projekts ist die Vermittlung der guten Projektumsetzungserfahrungen zwischen den beiden Städten, vor allem im Bereich des Naturschutzes und des Grünraums, der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt sowie deren Raumplanung.

 

 

Die Analyse der Lage bezüglich der Raumplanung für Kinder und Jugendliche in Maribor, bestätigte die Feststellung, es gäbe viel Raum für eine Verbesserung der Lage im Bereich der klassischen Kinderspielplätze. Ferner wurde festgestellt, dass die Stadt Maribor auch  dringend einen anderen Spielplatztyp für Kinder und Jugendliche benötige. Die Wahl eines Erlebnisparks als ein primäres Pilotprojekt kann deshalb bezüglich der Lageprüfung im breiteren Raum (in Slowenien gibt es keine derartige Erfahrung), bezüglich der Referenzbeispiele einer aktiven Einbindung der lokalen Gemeinschaft und der Zivilgesellschaft in alle Phasen des Projektes und nicht zuletzt bezüglich der etablierten sozialen Infrastruktur in Maribor (Spielplatz DOŽI am Bach Pekrski potok) nur als logische Folge gesehen werden. Das ausgewählte Thema des Pilotprojekts ist an die meist empfindliche Altersgruppe angepasst (die Jugendlichen) und die Stadt kann in dem Bereich viel zur Lageoptimierung beitragen.

 

 

Die durchgeführte Studie und die vorgefundene Lage bestätigten die Entscheidung, dass sich das Pilotprojekt mehr in Richtung einer gründlichen Vorbereitung eines neuen Erlebnisparks in der Stadt orientieren soll. Diesbezüglich wurde auch eine Überprüfung des optimalen Ortes durchgeführt, wobei sich der Hain Ertlov gozdič als der bestmögliche Standort erwiesen hat (Stadtviertel Tabor, Grundstücksnummer 1650/1, Katastralgemeinde Tabor, in der Größe von ca. 2.350 m²).

 

 

 

RAUMPLANNUNG DES GESAMTEN GEBIETES

 

 

Im Rahmen der Errichtung des Erlebnisparks wird die Stadtgemeinde Maribor die Raumplanung für das gesamte Gebiet des Hains durchführen. Im Dezember 2009 wurde Vereinbarung mit dem Stadtviertel Tabor getroffen, in der betont wird, die Planung des Erlebnisparks soll das Parken von Autos im Park einschränken.

 

 

Mit den ersten Arbeiten wird Ende dieser Woche, spätestens aber in der Woche nach dem 8. März 2010 begonnen, und zwar mit der Beseitigung der kranken und gefährlichen Bäume im Bereich des gesamten Hains. Die Arbeiten werden – gemäß dem arboristischen Gutachten, das als Grundlage für die Zustimmung der Stadtgemeinde Maribor diente -  durch das Unternehmen Nigrad d.d. erfolgen. Das Ziel der geplanten Wartungsarbeiten ist die Sicherstellung einer größeren Sicherheit für alle Nutzer der Wald- und Parkflächen sowie Erhöhung der Vitalität der Bäume. 

 

Nach der Beseitigung der Bäume werden andere notwendige Arbeiten folgen: Errichtung eines entsprechenden Zaunes und einer Hütte, die für die Durchführung des Programms notwendig ist, Austausch des ausgedienten Basketballkorbes, Errichtung neuer Bänke und Tische, die das Beisammensein der verschiedenen Generationen ermöglichen werden sowie Errichtung neuer Abfallkörbe auch für Hundekot. 

 

 

 

ERLEBNISPARK IN MARIBOR

 

 

 

Der Standort für das Erlebnispark im Hain Ertlov gozdič umfasst den südlichen Teil der Wald- und Parkfläche Ertlov gozdič, die aufgrund des Wegschemas in drei Teile gegliedert ist. Gerade der Teil, der sich als der bestmögliche Standort erwiesen hat, hat einige bemerkenswerte Eigenschaften:

 

-         Das geplante Areal ist ein Stadtwald, was einige interessante Raumeigenschaften aufweist (Anwesenheit der Bäume mit kräftiger Wurzelbildung, Schatten im Sommer, Material zum Spielen und Arbeiten, Schutz vor dem Lärm…);

 

-         Nähe von stark besiedelten Nachbarschaften;

 

-         Verhältnismäßige Nähe vom Erlebnispark DOŽI, wo bis jetzt das Unternehmen CPM Maribor tätig war;

 

-         Anknüpfung des Erlebnisparks an die vorhandene Spielplätze und Parkflächen.

 

 

 

 

Beim Entwurf des Erlebnisparks wurden folgende Merkmale derartiger Spielplätze berücksichtigt:

 

-         die Mitarbeit von SozialarbeiterInnen oder BegutachterInnen bei der Errichtung und Nutzung des Spielplatzes;

 

-         das Ausbleiben von Katalog-Spielstrukturen und Planungs-Standards;

 

-         Berücksichtigung der örtlichen und räumlichen Standortmerkmale;

 

-         Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinschaft bzw. Zielgruppe bei der Ausführung/Instandhaltung des Spielplatzes;

 

-         Die Laufzeit der Spielplätze ist gebunden an Generationszyklen der örtlichen Gemeinschaft bzw. die Aktivitäten der Zivilverbände, die derartige Regelungen mitgestalten.

 

 

Bei der Planung des Erlebnisparks wurde die Aufmerksamkeit auf folgende räumliche Elementen gerichtet:

 

-         Absicherung des engeren Bereichs des Erlebnisparks mit einem transparenten und halbtransparenten Zaun;

 

-         der Zugang zum Bereich ist mit Fahrzeugen mit Ladetätigkeit nur über einen ungeregelten Parkplatz am östlichen Rand des Ertlov gozdič möglich und wurde umgestaltet;

 

-         das Parken im Inneren des Ertlov gozdič ist nicht möglich;

 

-         die Straße Pasteurjeva ulica an der Südseite des Standortes ist relativ stark befahren, daher ist eine Schutzmaßnahme mit einem Fußgänger und Fahrradfahrer-Gang geplant;

 

-         Renovierung ausgedienter oder unzutreffender Elemente der urbanen Ausstattung und des Parkbereichs (Asphalt, Basketball-Platz, Unterlagen für Spielgeräte, Beschilderungen…);

 

-         die Aufmerksamkeit wurde auf die Parknützung und die Ausstattung des gesamten Bereiches für die übrigen Altersgruppen gelenkt.

 

 

Folgende Elemente sind für den Erlebnispark vorgesehen:

 

-         ein Zaun,

 

-         ein Objekt (eine Hütte für die Aufbewahrung von Material und Geräten, ein Podest mit Pergola, Sanitäranlagen, ein Raum zur Müllentsorgung)

 

-         eine Gelände-Modulation,

 

-         ein offener Spielraum,

 

-         eine Feuerstelle,

 

-         ein Sandkasten,

 

-         ein Wasser-Spielplatz,

 

-         ein kleiner Garten mit eigener Kompoststelle,

 

-         ein Trinkbrunnen.

 

 

 

BETRIEB / VERWALTUNG DES ERLEBNISPARKS

 

 

Ein bedeutender bzw. der primäre Aspekt des Erlebnisparks ist seine Verwaltungs-Organisation. Der Jugendhilfe-Verein „Center za pomoč mladim“ in Maribor sieht als Platzbetreiber folgende Aktivitäten und Organisation vor:

 

-         Betreibung des Spielplatzes ab dem Tag, an dem der Zaun errichtet wird; Dienstag und Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat ganztägiger Spieltag von 11.00 bis 18.00 Uhr;

 

-         Organisation von Themen-Spieltagen;

 

-         Präsentation und Geschicklichkeitsübungen am Spielplatz;

 

-         kostenlose Lernhilfe für Kinder und Jugendliche;

 

-         gesellschaftliche Ereignisse und Aktivitäten für ältere Generationen;

 

-         kostenlose Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. für alle, die sich aufgrund verschiedener Lebensumstände und eigener Handlungsweise vor Fragen und in Schwierigkeiten befinden, von denen sie der Meinung sind, sie nicht allein bewältigen zu können;

 

-         Projekte mit ehrenamtlicher Tätigkeit, bei welchen Ortsbewohner und andere Interessenten mitwirken können;

 

-         die Ausführung von ganztägigen Spieltagen in verschiedenen Ortgemeinschaften in Slowenien;

 

-         Präsentationen und Vorträge, Workshops, Fortbildungen und Trainings sowie die Suche nach Möglichkeiten zur Verwendung dieser Arbeitskonzepte in anderen Organisationen in slowenischen Städten und in Südosteuropa;

 

-         die Aufnahme neuer und die Vertiefung bestehender fachlicher Zusammenarbeit mit sozialwissenschaftlichen und anderen Fakultäten in Slowenien.

 


vodoravna delilna črta