Vabilo na 34. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

34. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 21. decembra 2009, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisa 13. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

 

Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor GMS - 722

 

   6.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jodvige Golež Maribor GMS – 723

 

   7.

 

Predlog za imenovanj predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor GMS – 724

 

   8.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor  GMS – 725

 

   9.

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana v nadzorni svet družbe Snaga d.o.o. Maribor GMS – 726

 

  10.

 

Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda Zavod za turizem Maribor GMS – 727

 

11.

 

Predlog za imenovanje direktorice Javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor GMS – 728

 

  12.

 

Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek GMS - 716

 

  13.

 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS - 691

 

  14.

 

Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih – nadomestnih članov  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu GMS - 717

 

  15.

 

Izračun ekonomske cene storitve (vozovnice) javnega prevoza z žičnico GMS - 692 (h GMS – 692)

 

  16. 

 

Posamični program nakupa stvarnega premoženja – Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07) (Mapna kopija) GMS - 718

 

  17.

 

Posamični program prodaje - stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) (Mapne kopije) GMS - 719

 

  18.

 

Soglasje k brezplačnemu prenosu nepremičnin GMS - 720

 

  19.

 

Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2010  GMS - 715

 

 

 

 

 

Ž U P A N

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER


vodoravna delilna črta