Vabilo za 33. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

33. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v torek, 24. novembra 2009, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisnika 32. redne seje in zapisov 11. in 12. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

 

Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih – nadomestnih članov v Odbor Mestnega sveta Mestne občine Maribor za komunalne in gospodarske javne službe GMS – 701

 

   6.

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana v Odbor Mestnega Mestne občine Maribor za gospodarstvo GMS – 702

 

   7.

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana v Statutarno – pravni komisiji Mestnega sveta Mestne občine Maribor GMS – 703

 

   8.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor GMS - 704

 

   9.

 

Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor GMS - 705

 

  10.

 

Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija GMS - 706

 

  11.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor GMS - 707

 

  12.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor GMS - 708

 

  13.

 

Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor GMS - 709

 

  14.

 

Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov – osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek GMS - 690

 

  15. 

 

Odlok o kategorizaciji javnih občinskih cest v Mestni občini Maribor – prva obravnava

 

(Ceste – izris, Soglasje k odloku, Op.: Zadnja stran – zemljevid je zaradi prevelikega formata le v e-obliki) GMS - 691

 

  16.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa – prva obravnava GMS - 689

 

  17.

 

Odlok o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 693

 

  18.

 

Sklep o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Snaga d.o.o. GMS - 630

 

  19.

 

Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2010 GMS - 688

 

  20.

 

Izračun ekonomske cene storitve (vozovnice) javnega prevoza z žičnico GMS - 692 (Cenik)

 

  21.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra GMS - 687 (priloge)

 

  22.

 

Sklep o izplačilu nadomestil občanom mestne občine Maribor iz okolice odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi GMS - 643 – nadaljevanje točke

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

v      Gradiva za 5. – 13. točko predloga dnevnega reda.

 

 

v      Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

·          Odlok o izvajanju javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 696

 

·          Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor v digitalni obliki GMS – 698 (priloga1, priloga2, priloga3, priloga4)

 

·          Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 4K (OPPN za del PPE Br4 K - centralno območje ob Puhovi ulici) – prva obravnava GMS – 697 (priloga1, priloga2, priloga3, priloga4)

 

·          Povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o., Grajski trg 1, Maribor GMS - 699

 

·          Sprememba načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za leto 2009 – obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta) GMS - 700

 

·          Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor GMS - 711

 

·          Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0120 »Invalidi in slepi« zaradi kandidature na razpis Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za dodelitev evropskih sredstev GMS - 712

 

·          Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru – novelacija investicijskega programa in sprememba dinamike financiranja v NRP GMS – 713

 

v      Zapisnik 32. redne seje in zapisa 11. in 12. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

 

v      Stališče statutarno-pravne komisije

 

 

v      Kartice za parkiranje na Rakuševem trgu    

 

 

Opomba: Gradivi za 18. točko (GMS – 630)  in 22. točko (GMS - 643) dnevnega reda ste prejeli v skladu s poslovnikom za 31. sejo mestnega sveta.

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta