Cesta Kamnica - Sp. Kungota
vodoravna delilna črtaIzvajanje obnove lokalne ceste Kamnica – Sp. Kungota je steklo po uspešnem kandidiranju na 1. razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v septembru 2007. Obnova 5,4 km dolgega odseka lokalne ceste je bila predvidena v treh fazah v letih 2007, 2008 in 2009

 

Prva faza, v kateri je bilo obnovljenih 620 m ceste v Rošpohu in 300 m ceste v Morskem jarku, je bila končana v letu 2008. Ob tem je bil saniran spodnji ustroj ceste s položitvijo meteorne in drenažne kanalizacije in deloma tudi fekalne kanalizacije. Izgrajen je bil enostranski pločnik, kolesarska steza in javna razsvetljava ter druga potrebna oprema ceste.

 

V drugi fazi je v obnovi 2700 m ceste z izgradnjo 1400 m pločnika. Pri tem je bil saniran in v večjem delu tudi razširjen spodnji ustroj vozišča, vgrajena drenažna in meteorna kanalizacija in deloma tudi fekalna. Ob pločnikih je bila vgrajena cestna razsvetljava. Na več mestih je zaradi težavnega terena in omejenih možnosti posegov na sosednja zemljišča bilo potrebno zgraditi oporne zidove. Na odseku ceste v Morskem jarku je bil zgrajen nov most preko potoka. Dela na objektih druge faze so v zaključni fazi.

 

V tretji fazi je v obnovi 1300 m ceste od Rošpoha do Morskega jarka in 484 m ceste na področju občine Kungota (v Morskem jarku). Na začetku odseka ceste od Rošpoha do Morskega jarka je bil v spodnji ustroj vgrajen oporni zid proti drsenju plazu. Za odvajanje zalednih vod so bilo izgrajene 170 m globoke drenaže do bližnjega potoka. Na tem odseku bilo zgrajenih tudi preko 100 m opornih zidov proti drsenju brežin in zaradi razširitve profila ceste. Na koncu tega odseka je bil zgrajen nov most preko potoka. Zaradi zaščite bankin pred erozijo meteornih vod so vzdolž celotnega odseka izvedene mulde in kanalete ob robu vozišča, v spodnji ustroj pa je vgrajena drenažna kanalizacija. V sklopu spodnjega ustroja so bili na novo vgrajeni tudi propusti za potoke z območja, ki ga cesta prečka. Dela na tem odseku so v zaključni fazi.

 

Celotna vrednost projekta: 6.221.430 €

 

Doslej plačano: 3.925.620 €

 

-          Povračilo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj: 244.632 €  (preko SVLR);

 

-          Mestna občina Maribor: 3.136.738 €;

 

-          Občina Kungota: 544.250 €.

 

Razlika do celotne vrednosti projekta v višini 2.295.810 € bo realizirana do konca vseh del do konca oktobra 2009. Plačilo tega zneska bo razdeljena med sofinancerje: 

 

-          SVLR: 2.709.118 €

 

-          Občina Kungota: 306.000 €

 

-          Mestna občina Maribor dobi vrnjenih 719.308 €.

 

 

Časovni okvir obnove ceste Kamnica – Kungota: september 2007 - oktober 2009.

 

Zaključek del in otvoritev obnovljene trase ceste Kamnica - Sp.Kungota bo v drugi polovici oktobra 2009.

 

 

Projekt »Cesta Kamnica – Sp. Kungota« delno financira  Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 


vodoravna delilna črta