Vabilo na 31. sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta

                                                                      

                       

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

MESTNI SVET

 

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

 

                                                                    

 

                                                                      

 

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

31. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v četrtek, 01. oktobra 2009, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisnikov 29. in 30. redne seje, 10., 11., 12. izredne seje ter zapisa 10. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad Mestne občine Maribor ter za določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2009 GMS - 631

 

   6.

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza GMS - 647

 

   7.

 

Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove vršilke dolžnosti direktorice Javnega zavoda Mladinski kulturni center GMS - 648

 

   8.

 

Predlog za imenovanje člana in namestnika člana v Nadzorni svet Javnega podjetja Snaga d.o.o. Maribor GMS - 649

 

   9.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor GMS - 650

 

  10.

 

Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2009 GMS - 667

 

  11.

 

Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor kot predstavnike ustanoviteljice (MOM) GMS - 668

 

  12.

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 ( Zvezek 1, Zvezek 2, Zvezek 3 )

 

v      Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 (h GMS – 633) GMS - 633

 

  13.

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2009 GMS - 632

 

  14. 

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Maribor – druga obravnava GMS - 597

 

  15.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobčinski uradni vestnik št. 1/86, 16/87, 19/87 -popravek, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008) in odloka o prostorskih sestavinah Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008) – prva obravnava (Stališča do pripomb – končna, Stališča do pripomb – spremembe) GMS - 640

 

  16.

 

Odlok o gozdovih s posebnih namenom v mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 626

 

  17.

 

Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Mestni občini Maribor GMS - 637

 

  18.

 

Ukrepanje ob elementarni nezgodi – plazovi na območju Mestne občine Maribor (op.: na internetu so objavljene Projektne naloge) GMS - 641

 

  19.

 

Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor GMS - 642

 

  20.

 

Sklep o izplačilu nadomestil občanom mestne občine Maribor iz okolice odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi GMS - 643

 

  21.

 

Določitev višine dela plače za delovno uspešnost  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorja javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor in Mladinski kulturni center Maribor za leto 2009 GMS - 644

 

  22.

 

Sklep o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Snaga d.o.o. GMS -  630

 

  23.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2990/2, 3165/8), 3165/9, 3165/13, 3165/10, 3165/11 in 3165/12, k.o. Pobrežje) GMS - 634

 

  24.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 1107/2, k.o. Razvanje; 445/6, k.o. Košaki; 2765/13, k.o. Tezno) GMS - 635

 

  25.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro (parc. št. 1104/04 k.o. Razvanje in parc. št. 1143 k.o. Razvanje) GMS - 636

 

  26.

 

Posamezni program prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) GMS - 638

 

  27.

 

Posamezni program nakupa stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o urejanju prostora ZureP-1 (Ur. l. RS, št. 110/2002), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07) GMS - 639

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

v      Gradiva za 5., 6., 7., 8., 9.,10. in 11. točko predloga dnevnega reda.

 

 

v      Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

 

o        Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – skrajšani postopek GMS - 645

 

o        Soglasje k Statutu Javnega podjetja Energetika d.o.o. GMS - 651

 

o        Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 – poslovni prostor GMS - 646

 

o        Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov za Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej GMS – 652

 

o        Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej GMS – 653

 

o        Odprtje nove proračunske postavke »KC Pekarna – Lubadar« GMS – 654

 

o        Uskladitev načrta razvojnih programov OB070-09-0048 »KC Pekarna – Hladilnica« GMS - 655

 

o        Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 103510 »Kulturna cona Pekarna« na proračunsko postavko 103300 »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme« GMS - 656

 

o        Predinvesticijska zasnova »KC Pekarna« GMS - 657

 

o        Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0115 »Fotografski muzej Maribor« zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev evropskih sredstev GMS - 658

 

o        Dokument identifikacije investicijskega projekta – Fotografski muzej Maribor GMS - 659

 

o        Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor GMS – 660

 

o        Dokument identifikacije investicijskega projekta knjižnična oprema za Mariborsko knjižnico, Pionirsko knjižnico Nova vas GMS – 661

 

o        Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0118 "lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija" zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev Evropskih sredstev GMS - 662

 

o        Dokument identifikacije investicijskega projekta - Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija GMS - 663

 

o        Dokument novelacija investicijskega programa – Minoritska cerkev GMS - 664

 

o        Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0117 »Minoritska cerkev« zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev Evropskih sredstev GMS – 665

 

o        Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 – Žički dvor GMS - 666

 

 

v      Zapisnike 29. in 30. redne seje, 10., 11. in 12. izredne seje ter zapis 10. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

 

v      Stališče odbora za komunalne in gospodarske javne službe in stališče statutarno-pravne komisije

 

 

v      Kartice za parkiranje na Rakuševem trgu    

 

 

Opomba:

 

Zaradi prijave na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev evropskih sredstev, boste pred sejo prejeli kot predlog za razširitev še gradivo Ureditev soustanoviteljskih razmerij Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor - Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor in Pogodba o soustanoviteljstvu javnega izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta