Parkiranje v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
31.8.2009


Vsa plačljiva parkirna mesta bodo označena z belo črto. Območja kratkotrajnega parkiranja (brezplačna, max. čas parkiranja 2 uri) bodo označena z modro črto.


Parkiranje v Mestni občini Maribor ureja Odlok o ureditvi cestnega prometa (MUV, št. 20/2007), ki določa način parkiranja na območju MOM. Odlok javne prometne površine deli na :

 

-         Parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju (območja kratkotrajnega parkiranja)

 

·         Parkiranje je brezplačno

·         Na vidno mesto v vozilu je potrebno označiti uro prihoda parkiranja s parkirno uro in označiti uro prihoda parkiranja (max. čas parkiranja 2 uri)

 

-         Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

·         Mestni svet MOM na predlog pristojnega organa določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (parkirnina se plačuje po cenah, ki jih je sprejel mestni svet v okviru oblikovanja cen komunalnih proizvodov in storitev)

·         Možnost večurnega parkiranja

·         Cena parkiranja: 0,8 €/uro

                         1,5 €/uro (Slomškov trg)

 

-         Parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine

 

-         Javne parkirne hiše v lasti MOM

 

-         Ostale parkirne površine

 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah v 32. členu določa, da so označbe na vozišču in drugih prometnih površinah bele barve. Prav tako v 32. členu (6. odstavek) določa, da morajo biti z modro barvo označbe pasov za parkiranje in parkirnih mest na vozišču v območju kratkotrajnega parkiranja.

 

Ker je bilo potrebno obstoječo prometno signalizacijo (tako vertikalno kot horizontalno), obnoviti in nekoliko dopolniti, smo v mesecu avgustu z vzdrževalcem javne prometne infrastrukture Nigrad d.d. tudi pristopili k rednim vzdrževalnim delom na vseh obstoječih parkirnih površinah v MOM.

 

Dela zajemajo obnovo talne signalizacije (parkirna mesta), ter zamenjavo nekaterih prometnih znakov na začetkih območij, kjer se plačuje parkirnina, ter na območjih kratkotrajnega parkiranja. Predviden konec vzdrževalnih del je v začetku meseca septembra.

 

Vsa dosedanja območja, kjer je bilo uvedeno plačilo parkiranja (bivša »modra cona«), ostajajo nespremenjena po obsegu števila parkirnih mest. Vsa dosedanja območja, kjer je bilo parkiranje brezplačno, ostajajo po obsegu in velikosti enaka. Območja kratkotrajnega parkiranja (ki bodo označena z modro robno črto), ostajajo po obsegu in velikosti enaka.

 

Vsa plačljiva parkirna mesta bodo označena z belo črto. Območja kratkotrajnega parkiranja (brezplačna, max. čas parkiranja 2 uri) bodo označena z modro črto.

 

Višina cene parkiranja ter območja, kjer se plačuje parkirnina se v ničemer ne spremenijo z dosedanjim načinom parkiranja.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta