Lokalna akcijska skupina "TOTI LAS"
vodoravna delilna črta
29.7.2009

za območje občin Duplek, MO Maribor, Kungota, Pesnica in Šentilj

OBJAVLJA DRUGI JAVNI POZIV
ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE TOTI LAS 2008-2013 ZA LETO 2010


PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2010, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev iz ukrepov 4. osi Program razvoja podeželja R Slovenije 2007 – 2013 po pristopu LEADER in predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije TOTI LAS za obdobje 2008 – 2013, na območju Občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in MO Maribor. 

 

PRIJAVITELJI

Na poziv se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za prijavo in izbor projektov.


VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov za leto 2010 je 119.689 EUR.

ROK ZA ODDAJO VLOG
Pisne vloge morajo prijavitelji dostaviti osebno ali poslati s priporočeno pošiljko v zaprtih ovojnicah, opremljenih z naslovom prijavitelja in z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV ZA LAS 2009« na sedež upravljalca: Mariborska razvojna agencija, za TOTI LAS, Pobreška cest 20, 2000 Maribor, do 24.08.2009, do 13.00 ure.  


DODATNE INFORMACIJE:

Spletna stran TOTI LAS: www.mra.si – TOTI LAS

http://www.mra.si/mariborska-razvojna-agencija/toti-las/drugi-javni-razpis.aspx

 

Kontaktna oseba: Doris Pavuna Stanko tel: 02/ 333 13 11 in Boris Keuc tel: 02/ 333 13 05, oz. v pisarni vsak delovnik od 8.00 do 15.30 ali po e-pošti: las@mra.si.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  DRUGI JAVNI POZIV TOTI LAS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  PROJEKTNA VLOGA - OBRAZCI -2 JP - TOTI LAS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpisna dokumentacija in navodila 2. JP - TOTI LAS
vodoravna delilna črta