Sklic 17. seje Državnega sveta Republike Slovenije
vodoravna delilna črta

Na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1) ter prvega odstavka 30. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/08)

 

 

S K L I C U J E M

 

17. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo

 v sredo, 1. 7. 2009, ob 12. uri

 

v dvorani generala Rudolfa Maistra,

 Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Dnevni red:

 

1.       Odobritev zapisnika 16. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

Odobritev zapisnikov 8., 9. 10. in 11. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2.       Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov

 

-         Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

 

3.       Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2008, EPA 396-V

 

-         Skupno poročilo je objavljeno v Poročevalcu DZ št. 69/2009 z dne 29.05.2009.  

 

4.       Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-A) - skrajšani postopek, EPA 424-V

 

-         Predlog je objavljen v Poročevalcu DZ št. 80/2009 z dne 16.06.2009.  

 

5.       Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H), skrajšani postopek, EPA 425-V

 

-         Predlog je objavljen v Poročevalcu DZ št. 80/2009 z dne 16.06.2009.

 

6.       Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.


vodoravna delilna črta