Projekt obnove KC Pekarna
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je oktobra 2008 aktivno pristopila k projektu obnove KC Pekarna. V sodelovanju z MKC Maribor in uporabniki KC Pekarna smo projekt pripeljali do idejnega projekta. Do leta 2012, ko bo predvidoma projekt tudi zaključen, pa  moramo pridobiti ostalo dokumentacijo, definirati model upravljanja in obnoviti vse objekte. Celotna vrednost obnove je 7.320.500 EUR. Po uspešni prijavi MKC Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za mladino, in s tem pridobitvi EU sredstev v višini 800.000 EUR za investicijo v Upravno zgradbo (celotna investicija v Upravno zgradbo znaša 1.590.614 EUR) bomo poskušali pridobiti del sredstev za obnovo preostalih objektov v vrednosti 5.729.886 EUR tudi iz drugih razpisov evropskih strukturnih skladov.

 

 

 

Konec lanskega leta smo na Mestni občini Maribor (MOM) pristopili k projektu obnove KC Pekarna z namenom vzpostavitve pogojev za delovanje sodobnega centra urbane kulture. Izhodišča za obnovo so bila naslednja:

 

-          Obnovi se celoten kompleks KC Pekarna z namenom vzpostavitve sodobnega mladinskega kulturnega centra, ki nadaljuje s produkcijsko tradicijo javnega zavoda MKC Maribor in zasebnega zavoda Pekarne MM ter ostalih uporabnikov.

 

-          Vzpostavi se javni prostor – mladinska kulturna infrastruktura, namenjen izvajanju programov s področja mladinske kulture in sorodnih praks.

 

-          Zagotoviti je potrebno sofinanciranje investicije iz evropskih strukturnih skladov.

 

 

V skladu z izhodišči je Urad za kulturo in mladino MOM pregledal aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev in obstoječo dokumentacijo ter definiral cilj obnove celotne KC Pekarna do leta 2012.

 

 

V smislu priprave projekta, dokumentacije in prijave na razpise je župan imenoval projektno skupino, ki jo sestavljajo zaposleni na MOM, k sodelovanju pa so bili povabljeni tudi uporabniki Pekarne, ki so se organizirali v Odbor za Pekarno in MKC Maribor kot predstavnika mladinske kulture v MOM. Predstavniki Pekarne so k projektu povabljeni kot konzultanti glede vsebine in kot taki dajejo svoje predloge in mnenja  pri definiranju vsebin KC Pekarna, prav tako MKC Maribor. MKC Maribor pa je bil povabljen k sodelovanju tudi kot prijavitelj na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za mladino, za sofinanciranje investicij v mladinsko turistični infrastrukturo. Na razpisu je bil MKC Maribor uspešen, dne 10.4.2009 pa je prejel sklep Ministrstva za šolstvo in šport o sofinanciranju projekta Investicije v mladinsko turistično infrastrukturo v Upravni zgradbi v višini 800.000 EUR.

 

 

Na MOM smo od oktobra 2008 pa do danes izpeljali postopke pridobitve investicijske in projektne dokumentacije do idejnega projekta. V začetku februarja smo skupaj s svetovalnim inženiringom pripravili popravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je zaradi prijave na dva različna razpisa za evropska sredstva razdeljen na dva sklopa. Bistveno je, da se kljub delitvi na dva sklopa projekt obravnava kot celota, kar je med drugim razvidno tudi iz pridobivanja investicijske in projektne dokumentacije za celotno območje KC Pekarna. Delitev na sklope je bila potrebna zaradi pridobivanja sredstev iz dveh različnih razpisov v določenem časovnem zamiku, kar je iz vidika zagotavljanja ustrezne dinamike obnove nujno potrebno; če želimo, da se produkcija v KC Pekarna nadaljuje tudi v času obnove, je potrebno izvesti fazno obnovo in zanjo zagotoviti tudi ustrezna sredstva.

 

 

Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije aktivno sodelujemo z Odborom za Pekarno, ki zastopa uporabnike KC Pekarne in z MKC Maribor. Sodelovanje ocenjujemo kot izredno produktivno, saj se oba akterja aktivno vključujeta s svojimi predlogi in pripombami. Večino pripomb in predlogov smo upoštevali in so vključeni tako v investicijski kot v projektni dokumentaciji. Posebej aktiven je bil v tem pogledu v Odbor za Pekarno, saj je podal resnično kvalitetne in konstruktivne pripombe na idejno rešitev iz leta 2004.

 

Ocenjujemo, da se s takšnim sodelovanjem nevladnega in javnega sektorja vzpostavlja nov moment, ki prinaša nove kvalitete v širšo družbeno skupnost.

 

 

Z idejnim projektom in uspešno kandidaturo MKC Maribor za evropska sredstva smo zaključili določeno fazo projekta obnove KC Pekarna, vendar pa smo s tem šele  na začetku poti. V nadaljevanju nas tako najprej čaka izdelava predinvesticijske zasnove, izdelava in potrjevanje Investicijskega programa na Mestnem svetu, izdelava projekta za gradbeno dovoljenje in drugi postopki pridobivanja dokumentacije.

 

Zaključek projekta obnove Upravne zgradbe je predviden konec leta 2011.

 

Ob nadaljnjem uspešnem in konstruktivnem sodelovanju z zainteresirano javnostjo, tudi s sedanjimi uporabniki območja KC Pekarna ter uspešno pridobitvijo EU sredstev, bi prenovljena KC Pekarna lahko predstavljala vzorčen model sodelovanja nevladnega in javnega sektorja ter odigrala pomembno vlogo v prihajajoči evropski prestolnici kulture 2012.

 

 

 


vodoravna delilna črta