Izpis sklepov 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

 

I Z P I S   S K L E P O V

 

27. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je bila 20. aprila 2009

 

 

2. točka

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

 

 

 

1. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red točko: Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (GMS – 549).

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 29 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

2. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red točko: Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor (GMS - 550).

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

3. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red točko: Potrditev zapisa 9. korespondenčne seje Mestnega sveta .

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 28 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

4. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (GMS – 526), obravnaval po skrajšanem postopku.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 29 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

5. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (GMS – 527), obravnaval po skrajšanem postopku.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

6. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor  (GMS – 536/I),  obravnaval po skrajšanem postopku.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 26 svetnikov, PROTI so glasovali 3 svetniki.

 

 

7. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dnevni red  27. seje mestnega sveta s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Točke dnevnega reda se skladno s tem preštevilčijo, tako da dnevni red glasi:

 

1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.       Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.       Potrditev zapisa 9. korespondenčne seje mestnega sveta

 

4.       Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta mestne občine Maribor GMS – 550

 

5.       Pobude in vprašanja  svetnic/svetnikov

 

 1. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS - 541

   

 2. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor GMS - 542

   

 3. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola  Angela Besednjaka Maribor GMS - 543

   

 4. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor GMS - 544

   

 5. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš GMS - 545

   

 6. Predlog za imenovanje  predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet  Doma Antona Skale Maribor GMS - 546

   

 7. Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove(ga) nadomestne(ga) člana/-ice upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor GMS - 547

   

 8. Predlog  za  imenovanje uprave – direktorja Mariborskega vodovoda d.d. Maribor GMS – 548

   

 9. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči GMS – 549

   

 10. Odlok o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju Mestne občine  Maribor – skrajšani postopek GMS – 526

   

 11. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek GMS – 527

   

 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 (območje ob Planetu Tuš) druga obravnava GMS – 488

   

18.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor – skrajšani postopek GMS – 536/I (Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. – prva obravnava GMS – 536)

 

19.   Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava  GMS – 539

 

20.   Odloki o ustanovitvi  javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava GMS – 537

 

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor – prva obravnava,

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor – prva obravnava,

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor – prva obravnava,

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor – prva obravnava,

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor – prva obravnava,

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor – prva obravnava,      

    

  • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor – prva obravnava,

    

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor – prva obravnava

 

21.   Soglasje Mestnega sveta k ustanovitvi Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije (pogodba) GMS – 532

 

22.   Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občni Maribor – prva obravnava GMS – 538

 

23.   Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2008 (računovodsko poročilo za leto 2008 in bilanca stanja) GMS – 528

 

24.   Poročilo o delu v letu 2008 in program dela za leto 2009 Energetske agencije za Podravje  (poročilo, obrazložitev poročila, prilogi 1 in 2) GMS – 535

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA sklep glasovalo 31 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

3. točka

 

POTRDITEV ZAPISA 9. KORESPONDENČNE SEJE MESTNEGA SVETA

 

 

8. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapis 9. korespondenčne seje mestnega sveta.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 28 svetnikov, proti je glasoval 1 svetnik.

 

 

 

 

4.  točka

 

PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR (GMS – 550)

 

 

9. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor za opravljanje funkcije člana mestnega sveta potrdi mandat nadomestnemu članu Milanu ERŽENU.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 36 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

 

 

 

 

5. točka

 

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC/SVETNIKOV

 

- priloga -

 

 

 

6. točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

 

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR  (GMS – 541)

 

 

10. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Matejo DOVER EMERŠIČ, Simono GERM in Stanislava KOZARJA za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 31 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

7. točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA

 

PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR (GMS – 542)

 

 

11. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Lidijo DIVJAK MIRNIK, Gorazda KOSA in Vesno ŠIREC za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 34 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

8. točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA  ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR (GMS – 543)

 

 

12. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Ota PERUŠA, Tino HORVAT in Ivono PROSEN za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor.

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 33 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

 

9. točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA

 

MAKSA DURJAVE MARIBOR (GMS – 544)

 

 

13. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Jožefa ALLEGRA, Jožeta ČONČA in Matildo SENEKOVIČ za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Maksa Dujrave Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 37 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

10. točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA

 

RADA ROBIČA LIMBUŠ (GMS – 545)

 

 

 

14. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Aleksandra TUCOVIĆA, Katjo PODGORELEC in Andreja ŠAUPERLA za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Rada Robiča Limbuš.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

 

11.  točka

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE  PREDSTAVNIC USTANOVITELJICE (MOM)

 

 V SVET  DOMA ANTONA SKALE MARIBOR (GMS – 546)

 

 

15. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Joladno LAŠIČ, Cvetko KOVAČIČ in Zvezdo ČERNE za predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Doma Antona Skale Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 33 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

 

 

12. točka

 

PREDLOG ZA RAZREŠITEV SEDANJEGA IN IMENOVANJE NOVE NADOMESTNE ČLANICE  UPRAVNEGA ODBORA JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZA TURIZEM MARIBOR (GMS – 547)

 

 

16. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor razreši Roka PEČETA funkcije člana upravnega odbora javnega gospodarskega Zavoda za turizem Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 34 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

17. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za čas do izteka mandata upravnemu odboru zavoda Katjo PODGORELEC za novo – nadomestno članico upravnega odbora javnega gospodarskega Zavoda za turizem Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 33 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

13. točka

 

PREDLOG  ZA PODAJO SOGLASJA K IMENOVANJU UPRAVE -  DIREKTORJA

 

MARIBORSKEGA VODOVODA D.D. MARIBOR  (GMS – 548)

 

 

 

18. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje  soglasje k imenovanju  Danila BURNAČA za direktorja družbe  Mariborski vodovod d.d. Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 28 svetnikov, PROTI so glasovali 4 svetniki.

 

 

 

POSREDOVANO:                     Župan, Franc KANGLER

 

                                               Svetlana MIHALENKO , služba za delovanje mestnega sveta

 

 

V nadaljevanju je sejo vodil podžupan, Rok PEČE.

 

 

 

14.  točka

 

POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ZA GOSPODARJENJE  S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (GMS – 549)

 

 

 

19. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 29 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Statutarno-pravna komisija

 

15. točka

 

ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O VARSTVU ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR – skrajšani postopek  (GMS – 526)

 

 

Amandma Statutarno-pravne komisije

 

 

20. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme amandma št. 1, in sicer:

 

"Naslov odloka se spremeni, tako da se beseda "razveljavitvi" nadomesti z besedama "prenehanje veljavnosti", v 1. členu pa se besedi "se razveljavi" nadomestita z besedama "preneha veljati".

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 27 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

21. SKLEP:

 

Mestni svet mestne občine Maribor sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor z amandmajem št. 1. 

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 27 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

POSREDOVANO:         Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave

 

 

 

16. točka

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MARIBORSKA KNJIŽNICA – skrajšani postopek (GMS – 527)

 

 

22. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 30 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Urad za kulturo in mladino

 

 

 

17. točka

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA S 16 (območje ob Planetu TUŠ)

 

druga obravnava (GMS – 488)

 

 

23. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 (območje ob Planetu Tuš).

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 27 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik.

 

 

POSREDOVANO:         Sektor za urejanje prostora

 

 

 

 

 

18. točka

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA TOPLOTNA OSKRBA D.O.O. MARIBOR

 

 – skrajšani postopek  (GMS – 536/I)

 

 

24. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 34 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

 

                                   Javno podjetje TOM d.o.o.

 

 

 

 

19. točka

 

ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 – prva obravnava (GMS – 539)

 

 

 

25. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 31 svetnikov,   PROTI ni glasoval nihče.

 

 

26. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 31 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

POSREDOVANO:                     Urad za gospodarske dejavnosti

 

                                               Kabinet župana, podžupan Rok PEČE

 

 

 

20. točka

 

ODLOKI O USTANOVITVI JAVNIH VRTCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR – prva obravnava   (GMS – 537)

 

 

27. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

28. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme:

 

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor.

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor 

   

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor.

   

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:          Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

 

 

21. točka

 

SOGLASJE MESTNEGA SVETA K USTANOVITVI SKUPNOSTI GASILSKO REŠEVALNIH ZAVODOV SLOVENIJE (GMS – 532)

 

 

29. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor izdaja Javnemu zavodu za zaščitno in požarno reševanje Maribor soglasje k podpisu pogodbe in ustanovitvi Skupnosti gasilskih zavodov Slovenije.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 31 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor

 

 

 

22. točka

 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČNI MARIBOR – prva obravnava  (GMS – 538)

 

 

30. SKLEP:

 

Mestni svet bo Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 35 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

31. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občni Maribor.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 33 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 

POSREDOVANO:         Urad za kulturo in mladino

 

 

 

32. SKLEP:

 

Sprejme se proceduralni predlog in odredi  30 minutni odmor za malico.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 21 svetnikov, PROTI je glasovalo 12 svetnikov.

 

 

 

 

23. točka

 

POROČILO O DELU IN ZAKLJUČNI RAČUN ZAVODA ZA TURIZEM MARIBOR ZA POSLOVNO LETO 2008 (GMS – 528)

 

 

 

33. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2008.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 26 svetnikov, PROTI je glasovalo 7 svetnikov.

 

 

 

POSREDOVANO:         Zavod za turizem Maribor

 

                                   Urad za gospodarske dejavnosti 

 

 

 

24. točka

 

POROČILO O DELU V LETU 2008 IN PROGRAM DELA ZA LETO 2009 ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE (GMS – 535)

 

 

34. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s Poročilom o delu Energetske agencije za Podravje za leto 2008.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 32 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

35. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor  sprejme Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2009.

 

 

Sklep je bil sprejet, saj je ZA glasovalo 29 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče.

 

 

 


vodoravna delilna črta