Vabilo na nadaljevanje 26. seje in na redno 27. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

nadaljevanje 26. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2009 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra

 

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

28.

 

Predstavitev novega kliničnega oddelka za onkologijo v UKC Maribor GMS – 514

 

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

27. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK  20. aprila 2009, po končanem nadaljevanju 26. seje mestnega sveta,

 

 V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

 

1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.       Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.       Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

 1. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS - 541

   

 2. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor GMS - 542

   

 3. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola  Angela Besednjaka Maribor GMS - 543

   

 4. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor GMS - 544

   

 5. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš GMS - 545

   

 6. Predlog za imenovanje  predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet  Doma Antona Skale Maribor GMS - 546

   

 7. Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove(ga) nadomestne(ga) člana/-ice upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor GMS - 547

   

 8. Predlog  za  imenovanje uprave – direktorja Mariborskega vodovoda d.d. Maribor GMS – 548

   

 9. Odlok o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju Mestne občine  Maribor – skrajšani postopek GMS – 526

   

 10. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek GMS – 527

   

 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 (območje ob Planetu Tuš) druga obravnava GMS – 488

   

15.   Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. – prva obravnava GMS – 536

 

16.   Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava  GMS – 539

 

17.   Odloki o ustanovitvi  javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava GMS – 537

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor – prva obravnava,

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor – prva obravnava

 

18.   Soglasje Mestnega sveta k ustanovitvi Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije (pogodba) GMS – 532

 

19.   Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občni Maribor – prva obravnava GMS – 538

 

20.   Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2008 (računovodsko poročilo za leto 2008 in bilanca stanja) GMS – 528

 

21.   Poročilo o delu v letu 2008 in program dela za leto 2009 Energetske agencije za Podravje  (poročilo, obrazložitev poročila, prilogi 1 in 2) GMS – 535

 

 

Vabilu prilagamo:

 

§     Predlog za razširitev dnevnega reda:

 

 • Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči GMS –  549

   

§     Stališče odbora za komunalne in gospodarske javne službe

 

 

Opomba:

 

Gradiva za 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko dnevnega reda boste prejeli na seji mestnega sveta.

 

 

Vabilu so priložene kartice za parkiranje na Rakuševem trgu

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta