Sklepi 26. seje Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

1. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 26. seje točko PREDSTAVITEV NOVEGA KLINIČNEGA ODDELKA ZA ONKOLOGIJO V UKC MARIBOR (GMS – 514).

 

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 3 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

2. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 26. seje točko INFORMACIJA O STANJU  NA PROJEKTU UNIVERZIJADA MARIBOR 2013 (GMS – 525).

 

 

Na podlagi izida glasovanja (35 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

3. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 26. seje točko DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2009 (GMS – 530).

 

 

Na podlagi izida glasovanja (40 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

4. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 26. seje točko PREDLOG ZA PODAJO SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR (GMS – 531).

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

5. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 26. seje točko ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL S – 34 KRIŽIŠČE OB ULICI VELJKA VLAHOVIČA  - druga obravnava (GMS – 482).

 

 

Na podlagi izida glasovanja (39 ZA, 3 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

6. SKLEP:

 

 

Mestne občine Maribor bo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. (GMS - 508) obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

7. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dnevni red 26. seje (s sprejetimi spremembami oz. dopolnitvami). Točke dnevnega reda se skladno s tem preštevilčijo, tako da dnevni red glasi:

 

 

 

 

   1.

 

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

 

   2.

 

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

 

   3.

 

 

Potrditev zapisnika 25. redne seje in 8. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

 

   4.

 

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

 

   5.

 

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja/ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor GMS - 515

 

 

   6.

 

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Dijaškega doma Drava Maribor GMS – 522

 

 

   7.

 

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta GMS - 523

 

 

   8.

 

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor GMS - 524

 

 

   9.

 

 

Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor GMS - 516

 

 

  10.

 

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor GMS - 517

 

 

  11.

 

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove – nadomestne podpredsednice v Odboru mestnega sveta MOM za urejanje prostora in varstvo okolja GMS – 518

 

 

  12.

 

 

Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor GMS – 520

 

 

  13.

 

 

Predlog za imenovanje komisije za mladinska vprašanja MOM GMS – 519

 

 

  14.

 

 

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor GMS - 521

 

 

  15.

 

 

Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor GMS - 531

 

 

  16.

 

 

Poročilo o delu Varnostnega sosveta za leto 2008 in Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2008 GMS - 505

 

 

- Statistični podatki

 

 

  17.

 

 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS - 511

 

 

  18.

 

 

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem MOM za leto 2009 GMS – 530

 

 

  19.

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. – skrajšani postopek  GMS - 508

 

 

  20.

 

 

Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem – prva obravnava GMS - 506

 

 

  21.

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del S – 34 križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča – druga obravnava GMS - 482

 

 

  22.

 

 

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča za leto 2009 GMS - 509

 

 

  23.

 

 

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 2009 s finančnim načrtom GMS - 507

 

 

  24.

 

 

Posamezni program prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin GMS - 510

 

 

  25.

 

 

Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz RS v evropski parlament GMS - 512

 

 

  26.

 

 

Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na Taborskem nabrežju za Univerzo v Mariboru, za potrebe izgradnje Medicinske fakultete GMS - 513

 

 

  27.

 

 

Informacija o stanju na projektu Zimska univerzijada Maribor 2013 GMS - 525

 

 

  28.

 

 

Predstavitev novega kliničnega oddelka za onkologijo v UKC Maribor GMS – 514

 

 

 

 

Na podlagi izida glasovanja (39 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. točka

 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE IN ZAPISA 8. KORESPONDENČNE SEJE

 

 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

 

 

 

 

8. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA, 2 PROTI, od 38 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

9. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapis 8. korespondenče seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 2 PROTI, od 38 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. točka

 

 

PREDLOG  ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE DIREKORJA/RAVNATELJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA SREDNJA ELEKTRO – RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR

 

 

GMS – 515

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenje kandidatu mag. Ivanu KETIŠU za imenovanje direktorja/ravnatelja Srednje elektro-računalniške šole Maribor z obrazložitvijo:

 

 

Kandidat mag. Ivan KETIŠ Srednjo elektro-računalniško šolo vodi kot ravnatelj od leta 1984, od leta 2000 pa kot direktor zavoda Srednja elektro-računalniška šola ter ravnatelj organizacijskih enot Poklicna in strokovna šola ter Strokovna gimnazija. Njegovo dosedanje delo in vodenje zavoda je ocenjeno kot uspešno. V kolektivu uživa podporo in zaupanje.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. točka

 

 

PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE DIREKTORJA/RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA DRAVA MARIBOR

 

 

GMS - 522

 

 

 

 

 

 

11. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenja kandidatu Ivanu SAGADINU za imenovanje ravnatelja dijaškega doma Drava Maribor z obrazložitvijo:

 

 

kandidat Ivan SAGADIN Dijaški dom Drava vodi najprej kot vršilec dolžnosti ravnatelja, nato kot ravnatelj dijaškega doma od leta 1995. Njegovo dosedanje delo in vodenje zavoda je ocenjeno kot dobro.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA, 0 PROTI, od 32 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

7. točka

 

 

PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATKI ZA IMENOVANJE RAVNATELJICE OSNOVNE ŠOLE FRANCA ROZMANA – STANETA

 

 

GMS – 523

 

 

 

 

 

 

12. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenje kandidatki Bredi KUTNJAK za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor z obrazložitvijo:

 

 

kandidatka Breda KUTNJAK Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta vodi kot ravnateljica od leta 2000. V kolektivu in tudi izven uživa spoštovanje, ugled in zaupanje. Njeno dosedanje delo je ocenjeno kot zelo uspešno.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (35 ZA, 0 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. točka

 

 

PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATKI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  VIŠJA STROKOVNE ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

 

 

GMS - 524

 

 

 

 

 

 

13. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenja kandidatki mag. Heleni CVIKL za imenovanje direktorice višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor z obrazložitvijo:

 

 

kandidatka mag. Helena CVIKL vodi Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor od leta 2000 kot ravnateljica oz. direktorica. Njeno dosedanje delo in vodenje šole je ocenjeno kot uspešno. V kolektivu in tudi izven uživa izjemno spoštovanje, ugled in zaupanje. Njeno dosedanje delo je ocenjeno kot zelo uspešno.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI, od 34 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. točka

 

 

PREDLOG  ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIC USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR

 

 

GMS – 516

 

 

 

 

 

 

14. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje

 

 

- Darjo BEDEKOVIČ,

 

 

- Ines ŽOHAR in

 

 

- Tino COKOJA

 

 

 

 

za predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet vrtca Borisa Pečeta Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. točka

 

 

PREDLOG  ZA RAZREŠITEV SEDANJEGA IN IMENOVANJE NOVEGA – NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR

 

 

GMS - 517

 

 

 

 

 

 

 

 

15. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor razreši dr. Jozsefa GYÖRKÖSA funkcije predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svetu javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA, 1 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za čas do izteka mandata svetu zavoda Avgusta HERIČKA za novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (31 ZA, 0 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. točka

 

 

PREDLOG ZA RAZREŠITEV SEDANJEGA IN IMENOVANJE NOVE – NADOMESTNE PODPREDSEDNICE V ODBORU MESTNEGA SVETA MOM ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 

 

GMS - 518

 

 

 

 

 

 

17. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor razreši dr. Jozsefa GYÖRKÖSA funkcije podpredsednika v odboru za urejanje prostora in varstvo okolja.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (31 ZA, 1 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

18. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Janjo VIHER za podpredsednico odbora za urejanje prostora in varstvo okolja.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (30 ZA, 1 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. točka

 

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNEGA SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

 

 

GMS - 520

 

 

 

 

19. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje Jonato POTOČNIK za direktorico javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor s 1. aprilom 2009 za dobo petih let.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (23 ZA, 7 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

13. točka

 

 

PREDLOG ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA MLADINSKA VPRAŠANJA

 

 

GMS – 519

 

 

 

 

20. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo treh let KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA MESTNE OBČINE MARIBOR v sestavi:

 

 

 

 

 1. David DELAKORDA

   

 2. Renato ŠKERBINC

   

 3. dr. Martina RAUTER

   

 4. Aleš NOVAK

   

 5. Matevž KMETEC

   

 6. Matevž ŽMAVC

   

 7. Aleš KOREZ.

   

 

 

Na podlagi izida glasovanja (35 ZA, 3 PROTI, od 38 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

14. točka

 

 

PRAVILNIK O PLAČAH, SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

GMS – 521

 

 

 

 

 

 

21. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

15. točka

 

 

PREDLOG ZA PODAJO SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

 

 

GMS – 531

 

 

 

 

 

 

22. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje k imenovanju Anite VRABIČ za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. točka

 

 

POROČILO O DELU VARNOSTNEGA SOSVETA ZA LETO 2008 IN INFORMACIJA O VARNOSTNIH POJAVIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2008

 

 

GMS – 505

 

 

 

 

 

 

23. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s Poročilom o delu Varnostnega sosveta za leto 2008 in Informacijo o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2008.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

17. točka

 

 

ODLOK O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V MESTNI OBČINI MARIBOR – druga obravnava

 

 

GMS – 511

 

 

 

 

24. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme amandma župana št. 1 k 11. členu odloka, in sicer:

 

 

»(5) Mestna občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske javne službe iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka 5. člena in 2., 3., 4. ter 8. točke 6. člena tega odloka.«

 

 

Na podlagi izida glasovanja (31 ZA, 1 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

25. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme amandma župana št. 2 k 12. členu odloka, in sicer:

 

 

»(5) Mestna občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 3., 8., 10. in 11. točke prvega odstavka 5. člena in 1., 5., 6. in 7. točke 6. člena tega odloka.«

 

 

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 1 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

26. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor z amandmajema št. 1 in 2.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 1 PROTI, od 35 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

18. točka

 

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2009

 

 

GMS – 530

 

 

 

 

 

 

27. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

19. točka

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI D.O.O. –

 

 

skrajšani postopek

 

 

GMS – 508

 

 

 

 

 

 

28. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

20. točka

 

 

ODLOK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV, GARAŽ

 

 

IN GARAŽNIH BOKSOV V NAJEM – prva obravnava

 

 

GMS – 506

 

 

 

 

 

 

29. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o oddajanju poslovnih prostor, garaž in garažnih boksov v najem – prva obravnava.

 

 

Predlagatelj naj stališča delovnih teles in pripombe dane v razpravi preuči in upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Pripombe in stališča, ki se ne bodo upoštevala, se naj obrazložijo.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, od 36 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

32. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Mestne občine Maribor bo Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 2 PROTI, od 33 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

33. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, od 33 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. točka

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM

 

 

NAČRTU ZA DEL S – 34 KRIŽIŠČE OB ULICI VELJKA VLAHOVIČA  - druga obravnava GMS - 482

 

 

 

 

 

 

 

 

30. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del S – 34 križišče ob ulici Veljka Vlahoviča GMS – 482.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

22. točka

 

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2009

 

 

GMS – 509

 

 

 

 

 

 

31. SKLEP: 

 

 

Za leto 2009 se dopolni letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI, od 36 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

32. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Mestne občine Maribor bo Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem obravnaval po skrajšanem postopku.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 2 PROTI, od 33 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

33. SKLEP:

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, od 33 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

23. točka

 

 

PROGRAM GOSPODARJENJA S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI ZA LETO 2009

 

 

S FINANČNIM NAČRTOM

 

 

GMS - 507

 

 

 

 

 

 

34. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2009 s finančnim načrtom.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI, od 36 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

24. točka

 

 

POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA – STAVBNA ZEMLJIŠČA, V SKLADU Z ZAKONOM O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN IN UREDBO O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN

 

 

GMS – 510

 

 

 

 

 

 

35. SKLEP: 

 

 

Predlagana prodaja je v skladu s Programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2009 in proračunom MOM za leto 2009.

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 619/6, parc. št. 619/7, parc. št. 619/8, parc. št. 619/9, parc. št. 620/7 in del parc. št. 618/1 vse k.o. Razvanje.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

25. točka

 

 

SKLEP O DOLOČITVI OGLAŠEVALNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT

 

 

GMS – 512

 

 

 

 

 

 

36. SKLEP: 

 

 

 1. Za potrebe volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament  se določi 50% oglaševalnih površin na objektih in napravah, ki oglašujejo na javnih površinah v Mestni občini Maribor.

   

 

 

 1. Oglaševalci so oglaševalna mesta dolžni odstopiti organizatorjem volilne kampanje tako, kot jih bodo le-ti pridobili na javno izvedenem žrebu, ki ga izvede Komisija za izvedbo javnega razpisa in postopka določitve lokacij za oglaševanje za potrebe volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament.

   

 

 

 1. V času volilne kampanje lahko organizatorji na podlagi vloge na javnih površinah: Trg svobode, Glavni trg, Trg Leona Štuklja in Grajski trg postavijo stojnico. Lokacija se določi z žrebom.

   

 

 

 1. Organizatorji volilne kampanje so za potrebe volitev poslancev iz RS v Evropski parlament  2009 na javni površini oproščeni plačila komunalne takse.

   

 

 

Na podlagi izida glasovanja (40 ZA, 0 PROTI, od 40 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

26. točka

 

 

SKLEP O USTANOVITVI BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE NA TABORSKEM NABREŽJU ZA UNIVERZO V MARIBORU, ZA POTREBE IZGRADNJE

 

 

 MEDICINSKE FAKULTETE

 

 

GMS – 513

 

 

 

 

 

 

 

37. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na Taborskem nabrežju za Univerzo za potrebe izgradnje Medicinske fakultete.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 

 

 

27. točka

 

 

INFORMACIJA O STANJU NA PROJEKTU ZIMSKA UNIVERZIJADA MARIBOR 2013

 

 

GMS – 525

 

 

 

 

 

 

38. SKLEP: 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil z informacijo o stanju na projektu Zimska univerzijada Maribor 2013.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (35 ZA, 0 PROTI, od 37 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme proceduralni sklep svetnika Boštjana VIHERJA, da se seja prekine in nadaljuje pred 27. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 1 PROTI, od 33 prisotnih) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta