Seja Varnostnega sosveta MOM
vodoravna delilna črta

Osrednji točki 9. seje varnostnega sosveta Mestne občine Maribor (MOM) sta bili obravnava Informacije PU MB o varnostnih pojavih na območju MOM v letu 2008 ter seznanitev z varnostno problematiko po posameznih KS in MČ.

Navzoče je uvodoma nagovoril mariborski župan, g. Franc Kangler , ki je poudaril, da bo cilj MOM in varnostnega sosveta še naprej aktivno sodelovati pri preprečevanju in zmanjševanju števila različnih negativnih pojavov in s tem zagotavljanju večje varnosti občanov. Posebej je izpostavil problematiko uporabe prepovedanih drog in dejstvo, da je starostna meja uživalcev iz leta v leto nižja, saj predstavljajo droge velik problem že v osnovnih šolah, kar je skrb vzbujajoče. Omenil je še problem vandalizma, ki ga želijo na MOM zajeziti tudi s pomočjo video nadzornega sistema. Zaključil je z željo po še uspešnejšem sodelovanju vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Mag. Franc Virtič iz PU MB je podal izčrpno poročilo o varnostnih pojavih na območju MOM v letu 2008. 

Predstavniki varnostnih kolegijev so predstavili varnostno problematiko s katero se srečujejo v posameznih KS in MČ.

Največkrat je bila izpostavljena problematika kršenja CPP s strani voznikov motornih vozil, med katerimi izstopajo zlasti motoristi, ki s svojim objestnim obnašanjem na cesti ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu. Večina prisotnih je bila mnenja, da je rešitev predvsem v poostrenem nadzoru policistov ter ureditvi talnih ovir na posebej izpostavljenih odsekih cest.

V ožjem mestnem jedru veliko težavo predstavljajo vozniki, ki nepravilno parkirajo (na pločnikih, zelenih površinah, avtobusnih postajališčih, mestih rezerviranih za invalide, ipd.), kar bi, po mnenju navzočih,  morali urediti s prisotnostjo večjega števila mestnih redarjev.

Naslednja največkrat izpostavljena problematika je bila vandalizem (grafiti, razgrajanje po mestnih ulicah, v okolici zabaviščnih centrov, v parkih in s tem povezano uničevanje klopi, košev za smeti, uličnih svetilk, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, ipd.). Kot rešitev te problematike je večina prisotnih izpostavila večjo prisotnost policistov, glede na nove pristojnosti in pooblastila pa tudi mestnih redarjev.

Navzoči pa se na koncu niso mogli izogniti problematiki uporabe prepovedanih drog, ki predstavlja velik problem predvsem med mladimi. Zbrani so bili enotnega mnenja, da bo na tem področju potrebno še bolj intenzivirati preventivno delovanje v smislu osveščanja mladih o pasteh omame, kot posledici uživanja prepovedanih drog pa tudi alkohola.

Seznam članov varnostnih kolegijev po posameznih KS in MČ  

 


vodoravna delilna črta