Vabilo za 22. sejo MS Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

                 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

MESTNI SVET

 

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

 

                                                                    

 

           

 

 

                                                                                                                                

 

Številka:     01301-16/2008

 

Datum:       17. november 2008

 

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

22. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2008 po 9. izredni seji, (ki bo ob 12. uri), v prostorih Mestne občine Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Zavoda Mariborska razvojna agencija GMS - 394

 

   6.

 

Predlog za razrešitev sedanje članice in imenovanje novega – nadomestnega člana v upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor GMS - 438

 

    7.

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Studenci GMS - 439

 

    8.

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor – skrajšani postopek GMS - 426

 

    9.

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor – skrajšani postopek GMS - 427

 

  10.

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor – skrajšani postopek GMS - 428

 

  11.

 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. – skrajšani postopek in sklep o podelitvi soglasja k dopolnitvi statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. GMS - 434

 

  12.

 

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009 GMS - 429

 

  13.

 

Soglasje k menjavi nepremičnin GMS - 430

 

  14.

 

Soglasje k brezplačnemu prevzemu nepremičnin GMS - 431

 

  15.

 

Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro GMS - 432

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

§  Gradiva za 5., 6. in 7. točko dnevnega reda:

 

 

§  Predloga za razširitev dnevnega reda:

 

o   Posamezni program nakupov/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) GMS – 435

 

 

o   Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja PPE Tabor 14 P – kompostarna – prva obravnava GMS – 437

 

 

o   Dokument identifikacije investicijskega projekta za Izgradnjo zavetišča za živali GMS - 440

 

 

§  Stališča delovnih teles mestnega (statutarno-pravna komisija in odbor za finance)

 

 

§  Dodatno obrazložitev Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009 h GMS – 429

 

 

§  Zapisnik 21. seje MS MOM

 

 

§  Kartice za parkiranje na Rakuševem trgu.

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER


vodoravna delilna črta