Obvestilo imetnikom stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih
vodoravna delilna črta


Dne 14.10.2008 poteče rok do katerega lahko najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173. člena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upravičenosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa  tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske hiše. Svoje vloge lahko naslovijo na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana še do vključno 14. oktobra 2008. Ta rok velja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vključno 14.10.2003. Za stanovanja, ki so bila vrnjena upravičencem do denacionalizacije po 14.10.2003 pa velja  pet letni rok od pravnomočnosti posamične odločbe o denacionalizaciji. To pomeni, da najemniki teh stanovanj pravice iz 173. člena lahko uveljavljajo tudi po 14.10.2008, vendar le znotraj petletnega roka od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta