Vabilo za 1. sejo mestnega sveta, 4. december 2006
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR
 
Številka:  06202-001/2006
Datum:   27. november  2006
 
Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M
1. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
KI BO V  PONEDELJEK,  4. DECEMBRA 2006, OB 13.00 URI,
V PROSTORIH  REKTORATA UNIVERZE V MARIBORU, SLOMŠKOV TRG 15
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED:
 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 4. Poročilo o rezultatu volitev članov Mestnega sveta Metne občine Maribor in potrditev mandatov članov Mestnega sveta Mestne občine Maribor GMS- 001
 5. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor GMS – 002
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 7. Predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  - Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor  GMS - 003
  - Predlog sklepa o prenehanju mandata članu mestnega sveta   GMS - 004
  - Vloga za koriščenje pravic iz 14. člena Zakona o funkcionarjih GMS - 005
Vabilu prilagamo:
 • Gradivi za 4.  in  5. točko dnevnega reda (GMS – 001   in GMS –   002)
 • Predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (7. točka dnevnega reda) bodo podani na seji
 • Statut Mestne občine Maribor in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 • Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih v Mestni občini Maribor, katere določa Mestni svet (neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o financiranju klubov svetnikov
 • Brošuro  Komisije za preprečevanje korupcije – Omejitve za občinske funkcionarje po zakonu o preprečevanju korupcije in zakonu o lokalni samoupravi
 • Obrazec – Podatki o članu mestnega sveta (obrazec – Podatki o članu mestnega sveta izpolnite in ga predajte ob prihodu na prvo sejo mestnega sveta delavki, ki bo beležila prisotnost na seji).
Skladno z 22. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor mestni svetniki ustanovijo klube svetnikov v desetih dneh po konstituiranju mestnega sveta. Vodja kluba svetnikov obvesti o tem župana in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisi. Prosimo, da službo mestnega sveta obvestite tudi o sedežu kluba.
 
 
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
 
VABLJENI:
člani mestnega sveta
Slava KURTIN, direktorica mestne uprave
Branko REISMAN, predsednik mestne volilne komisije
dr. Alojz KRIŽMAN – Zveza neodvisnih Slovenije
Monika PIBERL – Glas žensk Slovenije
 
OBVEŠČENI:
člani mestne volilne komisije
sredstva javnega obveščanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta