Vabilo za nadaljevanje 40. seje ,18. september 2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 

                                                                                                                                            
Šifra:    06202-00014/2006    0200 01
Datum: 12. september 2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
 
S K L I C U J E M
NADALJEVANJE 40. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 18. septembra 2006, ob 13.00 uri, v prostorih
 Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151
 
 
z naslednjim dnevnim redom
1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
16.  Investicijski program Rekonstrukcija Titove ceste z ureditvijo krožnega krožišča, rekonstrukcijo ter prestavitvijo komunalne, TK in energetske infrastrukture GMS – 631
17.  Investicijski program – prenova in dograditev doma kulture v  Kamnici pri Maribor GMS – 627
18.  Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS – 555
19.  Program dela Energetske agencije za Podravje – Zavoda za trajnostno rabo energije »Energa P« za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009 GMS – 625
20.  Sklep o sofinanciranju obnove fasad v starem mestnem jedru v skladu s 53. členom zakona o varstvu kulturne dediščine GMS – 633
21.  Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2006 GMS – 630
22.  Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 10 S (del PPE Po 10 s) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice v Mariboru – skrajšani postopek GMS – 615
23.  Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 1 – SD Studenci Maribor – prva obravnava GMS – 588
24.  Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 11 P – Damiševo naselje na Studencih (del) prva obravnava GMS – 594
25.  Soglasje ustanovitelja Snage javno podjetje d.o.o. k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GMS -  616
26.  Poročilo o izvedbi revizije in vseh postopkov vezanih na investicijo obnova in adaptacija Mariborskega gradu GMS - 623 in GMS - 623
 27.  Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
VABLJENI:
-          člani mestnega sveta,
-          direktorica mestne uprave,
-          poročevalci, direktorji in vodje služb mestne uprave,
-          predsednik  nadzornega odbora MOM.
OBVEŠČENI:
-          predstavniki  svetov MČ in KS,
-          člani nadzornega odbora MOM,
-          mestni mladinski svet,
-          sredstva javnega obveščanja.
 


vodoravna delilna črta