Vabilo za 40. sejo mestnega sveta, 11. september 2006
vodoravna delilna črta

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 

                                                                                                                                            
Šifra:    06202-00014/2006    0200 01
Datum: 4. september 2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M
40. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 11. septembra 2006, ob 13.00 uri, v prostorih  Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151
 
z naslednjim predlaganim DNEVNIM REDOM:

         1. 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

         2. 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

         3. 

Potrditev zapisnikov 39. redne, 24. izredne in zapisa 5. korespondenčne seje mestnega sveta  

 

         4. 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

         5. 

Soglasje za dokapitalizacijo družbe Farmadent d.o.o.  GMS - 618

 

         6. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru – prva obravnava GMS - 622

 

         7. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 – skrajšani postopek GMS – 629

 

         8. 

Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS - 624

 

         9. 

Posamezni program nakupov stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s Programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2006 s finančnim načrtom GMS – 620

 

     10.   

Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – prva obravnava  GMS – 621

 

    11.     

Prodaja objekta Osnovne šole Ivana Cankarja GMS – 626

 

     12.       

Sprememba programa komunalnega urejanja naselja Dogoše v X. točki GMS - 614

 

     13.       

Predlog za podajo mnenja k razrešitvi ravnateljice Osnovne šole Toneta Čufarja GMS - 634

 

     14.       

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Maribor GMS - 617

 

     15.       

Investicijski program – prenova in dograditev doma kulture v Kamnici pri Mariboru GMS – 627

 

     16.       

Soglasje k načinu poravnave dolga dolžnika Vinag d.d. do upnika Mestne občine Maribor GMS - 619

 

   17.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS - 555

 

     18.      

Program dela Energetske agencije za Podravje – Zavoda za trajnostno rabo energije »Energa P« za leto 2006 in okvirni program dela za leta 2007, 2008 in 2009 GMS – 625 

 

     19.      

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2006 GMS – 630

 

     20.       

Prodaja letnega kopališča TAM GMS – 628

 

     21.        

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 10 S (del PPE Po 10 S) – območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice v Mariboru – prva obravnava GMS - 615

 

     22.       

Soglasje ustanovitelja Snage javno podjetje d.o.o. k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GMS – 616

 

     23.       

Poročilo o izvedbi revizije in vseh postopkov vezanih na investicijo obnova in adaptacija Mariborskega gradu GMS - 623 in  K GMS - 623

 
Vabilu prilagamo:
  • Predloge za razširitev dnevnega reda:
  • Zagotovitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve za izvedbo sanacije zemeljskega plazu na javni poti št. 743151 v Hrenci GMS- 632
  •  Investicijski program - Rekonstrukcija Titove ceste z ureditvijo krožnega križišča, rekonstrukcijo ter prestavitvijo komunalne, TK in energetske infrastrukture  GMS – 631
  • Sklep o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru v skladu s 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine GMS – 633
  • Gradivo za 13. točko dnevnega reda GMS – 634
  •  Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardaljeve ceste K GMS – 518
  • Stališče župana do gradiva - Soglasje ustanovitelja Snage javno podjetje d.o.o. k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GMS – 616
  • Stališča delovnih teles mestnega sveta
  • Zapisnike: 39. redne, 24. izredne  in zapis 5.  korespondenčne seje mestnega sveta

 

 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
VABLJENI:
-          člani mestnega sveta,
-          direktorica mestne uprave,
-          redni profesor dr. Ivan KRAJNC, Medicinska fakulteta Maribor,
-          doc.dr. Boštjan BRUMEN, Univerza v Mariboru,
-          prof.prim.dr. Zmago TURK, predsednik nadzornega  sveta zavoda Mariborske lekarne,
-          Milan PUKŠIČ, Farmadent d.o.o.,
-          poročevalci, direktorji in vodje služb mestne uprave,
-          predsednik  nadzornega odbora MOM.
OBVEŠČENI:
-          predstavniki  svetov MČ in KS,
-          člani nadzornega odbora MOM,
-          mestni mladinski svet,
-          sredstva javnega obveščanja.
 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta