Varen začetek šolskega leta 2006/2007
vodoravna delilna črta
1.9.2006

Letos ob policistih, mestnih redarjih in paznikih sodelujejo številni prostovoljci

Mestna občina Maribor že vrsto let posveča posebno pozornost varnosti na šolskih poteh. Priprave na varen začetek šolskega leta se začnejo že v začetku leta z načrtovanjem investicij, programi pa so pripravljeni že pred poletjem. Pred osnovnimi šolami in vrtci je bila letos obnovljena talna prometna signalizacija in dopolnjena ali zamenjana dotrajana vertikalna prometna signalizacija (prehodi in oznake »ŠOLA« so bili obnovljeni na 48 ulicah v Mariboru). Z ustrezno prometno signalizacijo so bila označena parkirna mesta za vozila staršev otrok pred vrtci in osnovnimi šolami v centru mesta (Osnovna šola Bratov Polančič, Vrtec Ivana Glinška). Zakon o varnosti v cestnem prometu priporoča namestitev naprav in uvedbo ukrepov za umirjanje prometa, zato so bile pred nekaterimi vrtci in osnovnimi šolami nameščene ovire:

 

      -         Vinarska ulica - sprememba prometnega režima in izvedba zamika osi vozišča,

-         Smetanova ulica - uvedba enosmerne ulice, umestitev dvignjene ploščadi za prečkanje ceste,

        ureditev parkirnih mest,

-         Gregorčičeva ulica - ureditev parkirišča za motorna kolesa,

-         Majeričeva ulica - ureditev ovire za umirjanje prometa pred vrtcem,

-         Cesta na Gaj - ureditev ovire za umirjanje prometa pred vrtcem v Bresternici.

-         Štrekljeva ulica - ureditev ovire za umirjanje prometa pred osnovno šolo,

-         Rožnodolska ulica – ureditev ovir za umirjanje prometa,

-         Preradovičeva ulica – ureditev ovir za umirjanje prometa na šolski poti.

Program preventivnih akcij, ki se bodo izvajale v osnovnih šolah v šolskem letu 2006/2007 je bil že sredi maja posredovan vsem osnovnim šolam. Na šolah so v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijsko upravo pregledani in po potrebi ažuriraninačrti varnih poti. Izvedeni so vsi potrebni ukrepi za zagotovitev večje varnosti otrok na šolski poti.

Na šolskih poteh, kjer ni mogoče zagotoviti varnosti otrok in so opredeljene kot nevarne relacije, je zagotovljen prevoz otrok. 12 šol je podalo vloge za ureditev prevoza zaradi ogroženosti otrok na poti v šolo, v ta namen ima občina pripravljenih 18,6 milijona planskih sredstev.

Za učence prvih in drugih razredov osnovnih šol so zavarovalnice zagotovile zadostno število rumenih rutic.

Prve dni pouka bodo otroke na šolskih poteh spremljali delavci policije, mestni redarji in mestni pazniki ter prostovoljci. Akciji se bodo prvič letos priključili tudi prostovoljci Zavarovalne družbe Adriatic Slovenica, ki bodo na prvi dan šolskega pouka sodelovali pri varovanju otrok na šolskih poteh. Letos bomo tako prvič pokrili vse mariborske šole (poleg delavcev policije, mestnih redarjev in mestnih paznikov bo na prvi šolski dan otroke varovalo skupno 35 prostovoljcev).

Da bi voznike in druge udeležence v prometu opozorili, da se šolarji vračajo na šolske poti, so šole razobesili plakate ŠOLSKA POT in razdelile opozorilne letake.

Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestne redarske službe in delavci Policije bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolcev.

Za dodatno opozarjanje voznikov na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, stojijo dodatne opozorilne table ŠOLSKA POT. Vseh 52 opozorilnih tabel bo na dogovorjenih lokacijah stalo prvi mesec šolskega pouka. Na dodatno previdnost voznike opozarjamo tudi s transparenti ŠOLSKA POT, ki so izobešeni na 11. različnih lokacijah (Titova cesta - pri Europarku, Šentiljska cesta, Koroška cesta, križišče Moša Pijade – Gorkega, Obrežna ulica  - na obeh straneh nadvoza, Tržaška cesta - pri Mercator centru, Kamnica, Limbuška cesta v Laznici, Dupleška cesti v Brezju, cesta Maribor – Ruperče na ograji Malečniškega mostu) in bodo tam ostali prva dva meseca šolskega pouka.

V septembru in oktobru bo v območju šol in vrtcev postavljena tudi preventivna radarska tabla, ki bo voznike dodatno opozarjala na previdno in strpno vožnjo.

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno odvijanje pouka.

 

 

 


vodoravna delilna črta