Vabilo za nadaljevanje 39. seje, 5. julij 2006 - 2. nadaljevanje seje
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

                                                                    

 Šifra:       06202-00010/2006  0200 01

Datum:    05. julij 2006

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)


S K L I C U J E M

 2. NADALJEVANJE 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v sredo, 05. julija 2006, po zaključenem nadaljevanju 24. izredne seje,
v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151
 

z naslednjim dnevnim redom:

  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 24.

Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v Mariboru GMS – 582 - nadaljevanje

 25.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 GMS - 585
 - Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa Proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 h GMS- 585

 26.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 1 SD Studenci Maribor – prva obravnava GMS - 588

 27.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Ko 2 – S Košaki – prva obravnava GMS - 589

 28.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – prva obravnava GMS - 593

 29.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote St 11 P – Damiševo naselje na Studencih (del) – prva obravnava GMS -594

 30.

Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba Maribor GMS - 577

 31.

Energetska oskrba v MOM s poudarkom na neopravičenem zvišanju cen v javnem podjetju Toplotna oskrba Maribor GMS - 584

 32.

Vrednotenje rezultatov izvajanja Lokalne agende 21 – programa varstva okolja za Maribor, poročilo za obdobje 2002 – 2005 GMS – 595

 33.

Letno poročilo za leto 2005 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor GMS – 597

 34.

Polletno poročilo o poteku projekta ustanovitve Gerontološkega centra v Mariboru H GMS - 455

 35.

Predlog spremembe cene storitvene pristojbine za centralno čistilno napravo Maribor GMS – 553

 36.

Določitev cene za sprejem in obdelavo grezničnih usedlin in nedehidriranega blata iz malih čistilnih naprav GMS - 609

 37.

Predlog odloka o lokacijskem načrtu podaljška ceste Proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – druga obravnava GMS - 568

 38.

Splošna struktura lokalnega kulturnega programa GMS - 606

 39.

Informacija o projektu »Evropska orkestrska akademija« v Mariboru GMS - 607

 

 

 

Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 

VABLJENI:
-         člani mestnega sveta
-         direktorica mestne uprave
-         predsednik  nadzornega odbora MOM
-         poročevalci

OBVEŠČENI:
-          direktorji in vodje služb mestne uprave
-          predstavniki  svetov MČ in KS
-        člani nadzornega odbora MOM
-        mestni mladinski svet
-         sredstva javnega obveščanja 

 

  

 


vodoravna delilna črta