Vabilo za nadaljevanje 39. seje, 4. julij 2006
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

                                                                    

 

Šifra:       06202-00010/2006  0200 01
Datum:    04. julij 2006

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

S K L I C U J E M

 NADALJEVANJE 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v torek, 04. julija 2006 , po končani  24. izredni seji mestnega sveta, v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151

z naslednjim dnevnim redom:

  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 18.

Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – druga obravnava GMS – 537

 19.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – skrajšani postopek GMS – 586

 20.

Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s programom gospodarjenje s stavbnimi zemljišči JŠ GSZ 2005 s finančnim načrtom GMS – 590

 21.

Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS – 591

 22.

Obvezna razlaga točke D iz 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del S – 10/1 v Kamnici GMS – 592

 23.

Investicijski program dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor GMS - 576

 24.

Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v Mariboru GMS – 582 - nadaljevanje

 25.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 GMS - 585
 - Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa Proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 h GMS- 585

 26.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 1 SD Studenci Maribor – prva obravnava GMS - 588

 27.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Ko 2 – S Košaki – prva obravnava GMS - 589

 28.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – prva obravnava GMS - 593

 29.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote St 11 P – Damiševo naselje na Studencih (del) – prva obravnava GMS -594

 30.

Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba Maribor GMS - 577

 31.

Energetska oskrba v MOM s poudarkom na neopravičenem zvišanju cen v javnem podjetju Toplotna oskrba Maribor GMS - 584

 32.

Vrednotenje rezultatov izvajanja Lokalne agende 21 – programa varstva okolja za Maribor, poročilo za obdobje 2002 – 2005 GMS – 595

 33.

Letno poročilo za leto 2005 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor GMS – 597

 34.

Polletno poročilo o poteku projekta ustanovitve Gerontološkega centra v Mariboru H GMS – 455

 35.

Predlog spremembe cene storitvene pristojbine za centralno čistilno napravo Maribor GMS - 553 in GMS - 553/1

 36.

Določitev cene za sprejem in obdelavo grezničnih usedlin in nedehidriranega blata iz malih čistilnih naprav GMS – 609

 37.

Predlog odloka o lokacijskem načrtu podaljška ceste Proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – druga obravnava GMS - 568

 38.

Splošna struktura lokalnega kulturnega programa GMS - 606

 39.

Informacija o projektu »Evropska orkestrska akademija« v Mariboru GMS - 607

  Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 

 

Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)

 

 


vodoravna delilna črta