Vabilo za nadaljevanje 24. izredne seje, 5.julij 2006
vodoravna delilna črta

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                               

 
 
Šifra: 06202-00012/2006    0200  01
Datum:   5. julij 2006
 
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 31. člena Poslovnika mestnega sveta (MUV št. 8/2005)
 
S K L I C U J E M  N A D A L J E V A N J E
24. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
KI BO V SREDO, 05. JULIJA 2006, OB 15.00 URI,
PRED 2. NADALJEVANJEM 39. SEJE MS V PROSTORIH
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE,  BEZJAKOVA 151
 
 
 
z naslednjim dnevnim redom:
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – druga obravnava GMS – 532/I – nadaljevanje
6. Dopolnitev investicijskega programa za rekonstrukcijo in dograditev ledne  dvorane GMS - 612
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
Vabljeni:
člani mestnega sveta,
direktorica mestne uprave,
poročevalec,
predsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor,
Obveščeni:
predstojniki, direktorji in vodje služb mestne uprave,
predsedniki svetov MČ in KS,
člani nadzornega odbora MOM,
sredstva javnega obveščanja.


vodoravna delilna črta