Vabilo za 39. sejo mestnega sveta, 03.julija 2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta


MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR
                                                                    

 
Šifra:       06202-00010/2006  0200 01
Datum:    26. junij 2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 

S K L I C U J E M

 39. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 03. julija 2006 ob 13. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 
  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

  2.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

  3.

Potrditev zapisnika 38. redne in  22. in 23. izredne seje MS MOM

  4.
Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
  5.
Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove – nadomestne predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Center za socialno delo Maribor GMS – 600
  6.
Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 601
  7.
Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica GMS – 602
  8.
Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor GMS – 603
  9.
Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 604
 10.
Predlog za imenovanje direktorja JP Snaga d.o.o. Maribor GMS – 598
 11.
Predlog za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Maribor in določitev datuma podelitve priznanja Mestne občine Maribor v letu 2006 GMS - 596
 12.
Predlog za ustanovitev Sveta javne zdravstvene službe v Mestni občini Maribor GMS – 587
 13.
Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – druga obravnava GMS – 518
 14.
Odlok o lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE Po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – druga obravnava GMS – 530
 15.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – druga obravnava GMS - 534
 16.
Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – druga obravnava GMS – 537
 17.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – skrajšani postopek GMS – 586
 18.
Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s programom gospodarjenje s stavbnimi zemljišči JŠ GSZ 2005 s finančnim načrtom GMS – 590
 19.
Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS – 591
 20.
Obvezna razlaga točke D iz 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za del S – 10/1 v Kamnici GMS – 592
 21.
Investicijski program dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor GMS - 576
 22.
Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v Mariboru GMS - 582 - nadaljevanje
 23.
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 GMS - 585
 - Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa Proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 h GMS- 585
 24.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote ST 1 SD Studenci Maribor – prva obravnava GMS - 588
 25.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Ko 2 – S Košaki – prva obravnava GMS - 589
 26.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – prva obravnava GMS - 593
 27.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote St 11 P – Damiševo naselje na Studencih (del) – prva obravnava
 28.
Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba Maribor GMS - 577
 29.
Energetska oskrba v MOM s poudarkom na neopravičenem zvišanju cen v javnem podjetju Toplotna oskrba Maribor GMS - 584
 30.
Vrednotenje rezultatov izvajanja Lokalne agende 21 – programa varstva okolja za Maribor, poročilo za obdobje 2002 – 2005 GMS – 595
 31.
Letno poročilo za leto 2005 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor GMS – 597
 32.
Polletno poročilo o poteku projekta ustanovitve Gerontološkega centra v Mariboru H GMS - 455
 
Vabilu prilagamo:
 
Gradiva za 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko predlaganega dnevnega reda
 
Dodatno gradivo:
  • Dodatna obrazložitev k Odloku o lokacijskem načrtu za odsek Zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – druga obravnava h GMS - 518
  •  Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa Proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 h GMS- 585
  •  Dodatno gradivo k 22. točki h GMS – 582 
Predloge za razširitev dnevnega reda:
  • Predlog odloka o lokacijskem načrtu podaljška Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – druga obravnava GMS – 568 z obrazložitvijo h GMS – 568
  •  Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor GMS – 605
  •  Predlog spremembe cene storitvene pristojbine za centralno čistilno napravo Maribor GMS –553 z dodatno obrazložitvijo (h GMS – 553/I). Osnovno gradivo GMS – 553 ste prejeli z vabilom za 22. izredno sejo.
  •  Splošna struktura lokalnega kulturnega programa GMS – 606
  •  Informacija o projektu »Evropska orkestrska akademija« v Mariboru GMS – 607
  • Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor GMS -608

Nakdnadni predlogi za razširitev dnevnega reda - gradivo svetnice/svetniki prejmejo pred sejo mestnega sveta:

  • Določitev cene za sprejem in obdelavo grezničnih usedlin in nedehidriranega blata iz malih čistilnih naprav  GMS - 609

Amandmaja svetnika Ernesta DRAŠA k Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S Območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – druga obravnava (h GMS – 534)

Amandma župana k Odloku o lokacijskem načrtu za odsek Zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – druga obravnava (h GMS – 518)
 
- Zapisnik 39. seje MS MOM
- Zapisnik 22. izredne seje MS MOM
- Zapisnik 23. izredne seje MS MOM
 
Stališča delovnih teles(statutarno pravna komisija, odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve, odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja, odbor za gospodarstvo)
 
 
Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 

VABLJENI:
 člani mestnega sveta
 direktorica mestne uprave 
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci

 OBVEŠČENI:
direktorji in vodje služb mestne uprave 
predstavniki  svetov MČ in KS 
člani nadzornega odbora MOM
mestni mladinski svet 
sredstva javnega obveščanja 
 
 


vodoravna delilna črta