Vabilo za 23. izredno sejo mestnega sveta 19.06. 2006 ob 15.00 uri
vodoravna delilna črta

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                               

 
 
Šifra: 06202-00011/2006    0200  01
Datum:   9. junij  2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 31. člena Poslovnika mestnega sveta (MUV št. 8/2005)
 
 
S K L I C U J E M
23. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
KI BO V PONEDELJEK, 19. JUNIJA 2006, OB 15.00 URI, V PROSTORIH
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE, BEZJAKOVA 151
 
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 
1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
3.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava GMS – 532/I
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
VABLJENI:
-        člani mestnega sveta
-        direktorica mestne uprave
-        poročevalec
-        predsednik  nadzornega odbora MOM
 
OBVEŠČENI:
-        direktorji in vodje služb mestne uprave
-        predstavniki  svetov MČ in KS
-        člani nadzornega odbora MOM
-        mestni mladinski svet
-        sredstva javnega obveščanja
 
 
 


vodoravna delilna črta