Vabilo za nadaljevanje 38. seje mestnega sveta, 12. junij 2006
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

                                                                                                                                             
 
           
Šifra:    06202-00008/2006    0200 01
Datum:. 6. junij 2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M  N A D A L J E V A N J E
38. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 12. junija  2006, ob 13.00 uri, v prostorih  Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 151
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
14. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« - druga obravnava GMS – 550
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja Ta 14-P (območje bivše Jeklotehne) – druga obravnava GMS – 514
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Habakuk – druga obravnava GMS – 515
17. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – druga obravnava GMS - 535
18. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšani postopek GMS – 567
19. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor-skrajšani postopek GMS – 572
20. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 573
21. Soglasja za brezplačno odsvojitev nepremičnin v last družbe Dars d.d. GMS – 562
22. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra GMS – 563
23. Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2006 GMS – 558
24. Predlog spremembe cene parkiranja v nočnem času GMS – 564
25. Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS - 565
26. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2006 GMS – 574
27. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor GMS – 557
28. Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor GMS - 559
29. Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču – prva obravnava GMS – 554
30. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – prava obravnava GMS – 555
31. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – prva obravnava GMS – 568
32. Investicijski program za rekonstrukcijo Studenške brvi GMS – 561
33. Poročilo Mariborske knjižnice za leto 2005 in strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010 GMS – 556
34. Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2005 in poročilom o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2005 GMS – 560
35. Zaključni račun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor z inventurnim elaboratom za leto 2005, poročilom o delu in realizacijo finančnega načrta za leto 2005 GMS – 566Vabilu prilagamo:
H GMS – 565 (4. točka sklepa) – Obrazložitev stališča družbe Komunaprojekt d.d. do nakup zemljišča par. št.: 402/5 k.o. Koroška vrata

 

ŽUPANMESTNE OBČINE MARIBOR,

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

VABLJENI:
- člani mestnega sveta
- direktorica mestne uprave
- poročevalci
- predsednik nadzornega odbora MOM

OBVEŠČENI:
- direktorji in vodje služb mestne uprave
- predstavniki svetov MČ in KS
- člani nadzornega odbora MOM
- mestni mladinski svet
- sredstva javnega obveščanja .

vodoravna delilna črta