Vabilo za 22. izredno sejo mestnega sveta, 5.06.2006, pred 38. sejo mestnega sveta
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

  
Številka:    06202-00009/2006     0200 01   
Datum:      31. maj 2006        
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 

S K L I C U J E M

 22. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
KI BO V PONEDELJEK, 5. junija 2006,  OB 13.00 URI,
PRED 38. SEJO MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR V PROSTORIH
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE, BEZJAKOVA 151
 
 
Z naslednjim predlaganim DNEVNIM REDOM
 
1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.   Obravnava in sprejem dnevnega reda
3.   Predlog  spremembe  cene storitvene  pristojbine  za   Centralno   čistilno   napravo Maribor  GMS -  553
4.   Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v Mariboru GMS – 582
5.   Sprememba vrednosti projekta podjetniških inkubator Maribor GMS - 583
 
Opomba: 
Gradivo za 3. točko dnevnega reda vam je bilo posredovano za 21. izredno sejo mestnega sveta.
Predlog za razširitev dnevnega reda:
Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda GMS - 527. Posredovano dodatno gradivo K GMS - 527
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
Vabljeni:
člani mestnega sveta,
direktorica mestne uprave,
poročevalci,
predsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor,
Obveščeni:
predstojniki, direktorji in vodje služb mestne uprave,
predsedniki svetov MČ in KS,
člani nadzornega odbora MOM,
sredstva javnega obveščanja.
 
 
 


vodoravna delilna črta