Vabilo za 38. sejo mestnega sveta, 5.06.2006
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

                                                                                                                                             
 
           
Šifra:    06202-00008/2006    0200 01
Datum: 29. maj 2006  
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M
38. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 05. JUNIJA  2006, ob 13.00 uri, v prostorih  Izobraževalnega centra
Pekre, Bezjakova 151
 
 
 
z naslednjim predlaganim DNEVNIM REDOM:
 
 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika 37. in 21. izredne seje mestnega sveta
 4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
 5. Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Otona Župančiča GMS – 569
 6. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor GMS – 570
 7. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor GMS – 571
 8. Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Tezno GMS – 578
 9. Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Jožice Flander GMS – 579
 10. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški doma 26. junij Maribor GMS – 580
 11. Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice zavoda Energetska agencija za Podravje – Zavod za trajnostno rabo energije GMS – 581
 12. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« - druga obravnava GMS – 550
 13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja Ta 14-P (območje bivše Jeklotehne) – druga obravnava GMS – 514
 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Habakuk – druga obravnava GMS – 515
 15. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor  – skrajšani postopek GMS – 567
 16. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor-skrajšani postopek GMS – 572
 17. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 573
 18. Soglasja za brezplačno odsvojitev nepremičnin v last družbe Dars d.d. GMS – 562
 19. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra GMS – 563
 20. Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2006   GMS – 558
 21. Predlog spremembe cene parkiranja v nočnem času GMS – 564 
 22. 22.  Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 K GMS -  502/I
 23. Posamezni program prodaj/menjav stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS - 565
 24. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2006 GMS – 574
 25. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor GMS – 557
 26. Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor GMS - 559
 27. Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču – prva obravnava GMS – 554
 28. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Maribor – prava obravnava GMS – 555
 29. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek Ceste proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto – prva obravnava  GMS 568
 30. Investicijski program za rekonstrukcijo Studenške brvi GMS –  561 
 31. Poročilo Mariborske knjižnice za leto 2005 in strateški načrt Mariborske knjižnice 2006-2010 GMS – 556
 32. Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2005 in poročilom o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2005    GMS – 560
 33. Zaključni račun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor  z inventurnim elaboratom za leto 2005, poročilom o delu in realizacijo finančnega načrta za leto 2005 GMS – 566

Vabilu prilagamo:

 • Predloga za razširitev dnevnega reda:
 •  Odlok o spremembah odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – druga obravnava GMS - 535
 •  Sklep o soglasju k Statutu Zavoda energetska agencija za Podravje GMS - 575
 •  Gradiva za 8., 9., 10. in 11. točko dnevnega reda
 •  Stališča delovnih teles mestnega sveta (statutarno-pravne komisije, odbora za finance  odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, odbora za socialo, zdravstvo in mladino in odbora za kulturo, šolstvo in šport)
 • Dopis Republiške volilne komisije št. 3-4/00-02/2006 – Predlaganje kandidatov za člane okrajnih volilnih komisij
 •  Dopis službe mestnega sveta – koriščenje letnega dopusta
 • Zapisnika 21. izredne in 37. seje mestnega sveta.

 Opomba

Statut Zavoda Energetska agencija za Podravje je na vpogled v službi mestnega sveta in objavljen na internetni strani www.maribor.si, mestni svet, gradiva - GMS – 575.
 
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vodoravna delilna črta