Vabilo 2. nadaljevanje 37. seje mestnega sveta, 15.05.2006
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Šifra:       06202-00006/2006  0200 01
Datum:    09. maj 2006
 
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
S K L I C U J E M
2. NADALJEVANJE 37. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 15. maja 2006 ob 13. uri  v prostorih
Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
 
z naslednjim dnevnim redom:
 
  1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 28.
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava GMS – 532
 29.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava GMS – 530
 30.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – prva obravnava GMS – 534
 32.
Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda GMS – 527
 
 
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
VABLJENI:
člani mestnega sveta
direktorica mestne uprave
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci
 
OBVEŠČENI:
 direktorji in vodje služb mestne uprave
 predstavniki  svetov MČ in KS
-        člani nadzornega odbora MOM
-        mestni mladinski svet
sredstva javnega obveščanja 
 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta