Vabilo za 21. izredno sejo MS 15.05.2006, ob 13.00 uri (pred 2. nadaljevanjem 37. seje)
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Šifra:       06202-00007/2006  0200 01
Datum:   10. maj 2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
 
S K L I C U J E M
21. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 15. maja 2006 , ob 13.00 uri, (pred 2. nadaljevanjem 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor),
v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
 
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 
 1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
  3.
 Predlog spremembe cene storitvene pristojbine za Centralno čistilno napravo Maribor  GMS - 553
 
Vabilu prilagamo:
  • Predlog za razširitev dnevnega reda: Nakup stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom MOM za leto 2006 K GMS - 502/I.
 
 
 
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
 
VABLJENI:
člani mestnega sveta
direktorica mestne uprave
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci
 
OBVEŠČENI:
 direktorji in vodje služb mestne uprave
 predstavniki  svetov MČ in KS
člani nadzornega odbora MOM
mestni mladinski svet
sredstva javnega obveščanja 
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)


vodoravna delilna črta