Vabilo za nadaljevanje 37. seje, 08. maj 2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

 MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Šifra:       06202-00006/2006  0200 01
Datum:    28. april 2006
 
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
 
 

S K L I C U J E M

NADALJEVANJE 37. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 08. maja 2006 ob 13. uri  v prostorih
 KPC Narodni dom Maribor, Kneza Koclja 9
 
 
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 
  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

  4.

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 20.

 Kandidatura za organizacijo XXV. zimske univerziade – Maribor 2011 GMS – 552

 21.
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS - 528
 22,
Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2006 GMS – 529
 23.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek GMS – 531
 24.
Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS – 502 – odgovori na podane pobude in vprašanja (K GMS – 502)
 25
Odlok o spremembah odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – prva obravnava GMS – 535
 26.
Odlok o dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS – 537
 27.
Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Mestne občine Maribor v letu GMS – 525
 28.
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava GMS – 532
 29.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava GMS – 530
 30.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – prva obravnava GMS – 534
 31.
Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2005 GMS - 538               
 32.
Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda GMS – 527
 
 
Vabilu prilagamo:
 
- Dodatno gradivo H GMS - 530 k Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava
- Stališče odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
- Dodatno gradivo H GMS – 532 – Stališča do pripomb k Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava
 
Opomba:
Prilagamo vam parkirne kartice za garažno hišo City (parkirno kartico ob vstopu v garažno hišo registrirajte). 
 
Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 
 
 
VABLJENI:
-         člani mestnega sveta
-         direktorica mestne uprave
-         predsednik  nadzornega odbora MOM
-         poročevalci
 
OBVEŠČENI:
-          direktorji in vodje služb mestne uprave
-          predstavniki  svetov MČ in KS
-        člani nadzornega odbora MOM
-        mestni mladinski svet
-         sredstva javnega obveščanja 
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 
 


vodoravna delilna črta