Vabilo za 37. sejo mestnega sveta, 24. april 2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Šifra:       06202-00006/2006  0200 01
Datum:    14. april 2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 

S K L I C U J E M

 37. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 24. aprila 2006 ob 13. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 

  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

  2.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

  3.

Potrditev zapisnika 36. seje MS MOM

  4.

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

  5.

Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda vrtec Koroška vrata GMS - 539

  6.

Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda vrtec Otona Župančiča GMS – 540

  7.

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor GMS – 541

  8.

Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega socialno – varstvenega zavoda Center za pomoč na domu GMS – 542

  9.

Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta (ustanoviteljice) v svet zavoda Energetska agencija za Podravje in za predsednika sveta zavoda GMS - 543

 10.

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice Centra za socialno delo Maribor GMS - 544

 11.

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS – 545

 12.

Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor GMS - 546

 13.

Predlog za podelitev priznanja domicil v mestu Maribor in določitev datuma podelitve GMS – 536

 14.

Predlog za podpis sporazuma o partnerstvu med mestoma Maribor v Republiki Sloveniji in Pueblo v Koloradu, Združene države Amerike GMS – 526

 15.

Posamični program prodaje 47.050 navadnih rednih delnic Mestne občine Maribor v družbi Deželna banka Slovenije d.d. GMS – 533

 16.

Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS - 528

 17.

Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2006 GMS – 529

 18.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica – skrajšani postopek GMS – 531

 19.

Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS – 502 – odgovori na podane pobude in vprašanja (K GMS – 502)

 20.

Odlok o spremembah odloka o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic – prva obravnava GMS – 535

 21.

Odlok o dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS - 537

 22.

Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Mestne občine Maribor v letu GMS - 525

 23.

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – prva obravnava GMS - 532

 24.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE po 6 S) – območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava GMS - 530

 25.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – prva obravnava GMS – 534

 26.

Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2005 GMS - 538               

 27.

Poročilo o pregledu izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih voda GMS - 527

 
Vabilu prilagamo:
 
 • Gradiva (za 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12. in 13. točko predlaganega dnevnega reda):
 • Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda vrtec Koroška vrata GMS – 539
 • Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda vrtec Otona Župančiča GMS – 540
 • Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor GMS – 541
 • Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega – nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega socialno – varstvenega zavoda Center za pomoč na domu GMS – 542
 • Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta (ustanoviteljice) v svet zavoda Energetska agencija za Podravje in za predsednika sveta zavoda GMS – 543
 • Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice Centra za socialno delo Maribor GMS – 544
 • Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS – 545
 • Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor GMS – 546
 • Dodatno gradivo:
 • Poročilo o aktivnostih varnostnega sosveta Mestne občine Maribor v letu 2005 H GMS - 525
 •  Dodatno pojasnilo H GMS – 532 – Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
 • Predloge za razširitev dnevnega reda:
 • Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Športni center Maribor GMS – 547
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 – skrajšani postopek GMS - 548
 • Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne občine uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS - 549
 • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« - prva obravnava GMS - 550
 •  Predlog postopkov za dodeljevanje sredstev iz proračuna MO Maribor za leto 2006 za  financiranje kulturnih programov v javnem interesu GMS – 551 (dopolnitev GMS – 523)
 • Kandidatura za organizacijo XXV. zimske univerziade – Maribor 2011 GMS - 552
 • Zapisnik 36. seje MS MOM
 • Stališča delovnih teles (odbor za socialo, zdravstvo in mladino, statutarno-pravna komisija, odbor za  urejanje prostora in varstvo okolja, odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve)
 • Dopis Ministrstva za kulturo v zvezi z izgradnjo Lutkovnega gledališča v Mariboru
 
Opomba:
Gradivo GMS – 530 vam ponovno posredujemo, ker je bilo pomanjkljivo razmnoženo.
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
 
VABLJENI:
člani mestnega sveta
direktorica mestne uprave
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci
OBVEŠČENI:
 direktorji in vodje služb mestne uprave
 predstavniki  svetov MČ in KS
 člani nadzornega odbora MOM
mestni mladinski svet
sredstva javnega obveščanja 
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 


vodoravna delilna črta