V pripravi so obsežni prostorsko-razvojni projekti
vodoravna delilna črta
13.4.2006

Razvoj turističnih kapacitet in intenzivna stanovanjska gradnja.

Prostorsko planska enota Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S

Območje se nahaja med vznožjem Pohorja, kompleksom hotela Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope. Na tem območju so predvideni objekti, ki so v večini namenjeni rekreacijskim, turističnim in sprostitvenim storitvam. V delu območja so predvideni tudi stanovanjski objekti namenjeni lastnikom stanovanjskih objektov, ki se rušijo zaradi umestitve dela zahodne obvoznice.

Predvidena je ureditev otroške smučarske proge, sankališča, drsališča, prog za tek na smučeh in športnih igrišč odprtega tipa, površin za kamp in avtokamp ter standardnega golf igrišča z 18 luknjami. Predvidena je tudi izgradnja apartmajskega naselja ob Areni, razširitev hotela Habakuk ter vodni park.

Predvidena je izgradnja nove povezovalne ceste od priključka (nadvoza) pri južni obvoznici do priključka na cesto »A« oziroma v nadaljevanju do vzpenjače in turističnih objektov Arena in Habakuk. Cesta bo predvidoma razbremenila promet po Pohorski cesti ter omogočila ustrezne vodnogospodarske ureditve. Urejene bodo obsežne peš in kolesarske poti.

Javna razgrnitev je bila od 23. januarja do 24. februarja, javna obravnava pa 1. februarja 2006. Ocenjujemo, da je na javni obravnavi sodelovalo okoli 100 ljudi. Predlog je pripravljen za obravnavo na mestnem svetu 24. aprila 2006.

Prostorsko planska enota Pobrežje 6

Širše območje vzhodno od ulice Veljka Vlahovića je v prostorskih sestavinah planskih aktov – urbanistični zasnovi mesta Maribor opredeljeno kot površine za stanovanja ter robno za dopolnilne dejavnosti. V južnem in severnem delu sta predvidena manjša prodajno nakupovalna centra, osrednji del območja pa je namenjen površinam za večstanovanjsko gradnjo. Območje lokacijskega načrta je na jugu omejeno s predvidenim nakupovalnim centrom Mercatorja in bencinsko črpalko na novi Puchovi cesti, na severu ga omejuje podaljšek Čufarjeve ulice na zahodu ulica Veljka Vlahoviča in na vzhodu načrtovana cestna povezava oz. zeleni pas od severnega do južnega dela območja.

Na tem območju, ki je veliko skoraj 7 ha, je načrtovanih 12 večstanovanjskih objektov v višini do pet nadstropij. Skupno je načrtovanih več kot 600 stanovanjskih enot skupne bruto etažne površine 46.707 m2. V severnem delu območja bo manjša trgovska hiša, v južnem pa manjši vrtno-prodajni center. Območje ima urejeno podzemno parkiranje, kjer je v podzemnih garažah zagotovljenih okoli 1000 parkirnih mest, 200 pa jih bo na voljo obiskovalcem na odprtih parkiriščih. Število podzemnih garažnih mest ni omejeno, tako da je dana možnost povečanja števila podzemnih parkirnih mest tudi za obstoječe stanovanjske bloke zahodno od ulice Veljka Vlahoviča. Stanovanjski objekti so urejeni tako, da imajo notranja dvorišča, ki so ozelenjena in dostopna preko pešpoti, ki poteka od severa proti jugu. Ob tej zeleni pešpoti so predvidene športno-razvedrilne vsebine.

Investitor na območju je podjetje Stavbar Gradnje, ki načrtuje izgradnjo celotnega območja v roku petih let. Koncept pozidave je nastavljen tako, da je možna širitev tudi proti vzhodu po pridobitvi zemljišč, ki so zaenkrat še v zasebni lasti. V lokacijskem načrtu je opredeljena tudi celotna cestna in komunalna mreža celotnega območja. Do izvedbe le-te pa bo prišlo po pridobitvi lastninske pravice na teh zemljiščih.

Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S je bila med 6. marcem in 5. aprilom, javna obravnava pa 21. marca 2006. Sedaj je odlok pripravljen za obravnavo na seji mestnega sveta, ki bo 24. aprila.


vodoravna delilna črta